Kev hais qhia txog kev ua txhaum cai

Tshooj ntawv no hais txog cov ntsiab lus ntawm qhov yuav hais qhia kev muaj feem ua txhaum rau Cov Kev Cai X thiab Cov Tshooj Lus ntawm Kev Pab Cuam.

 
Yuav hais qhia ncaj qha los ntawm ib qho xov xwm tshaj tawm, Kev Nthuav Tawm, los sis cov ntaub ntawv li cas

Koj tuaj yeem hais qhia ncaj qha los ntawm ib tug neeg qhov xov xwm tshaj tawm, Kev Nthuav Tawm, los sis cov ntaub ntawv rau qee yam kev ua txhaum cai, suav txog: hom xov xwm uas tsis xav tau, xov xwm ua phem los sis cov ntsiab lus piam sij, tej xov xwm tshaj tawm uas tsis tsim nyog, kev ua yus tus kheej puas thiab kev qog ua lwm tus neeg. Yog xav paub ntau ntxiv txog kev hais qhia txog lwm yam kev ua txhaum cai, ces saib qhov Yuav hais qhia hom kev ua txhaum cai tshwj xeeb li castshooj ntawv hauv qab no.


Yuav hais qhia tej kev ua txhaum cai li cas

Kawm kom paub txog qhov yuav hais qhia tej xov xwm tshaj tawm, Tej Kev Nthuav Tawm, los sis Cov Kab Ntawv Hais Ncaj Qha txog kev ua txhaum cai li cas.


Yuav hais qhia xov xwm ua txhaum cai li cas

Kawm kom paub tias yuavhais qhia tej xov xwm tshaj tawm rau chaw xov xwm li cas, thiab yuav nyeem txoj cai xov xwm X li cas.

 

Yuav hais qhia txog kev txhaum cai rau tej ntaub ntawv li cas

 1. Qhib cov ntaub ntawv uas koj xav hais qhia.
 2. Xaiv qhov overflow icon 
 3. Xaiv qhov Hais Qhia thiab tom qab ntawd xaiv hom teeb meem uas koj xav hais qhia.
 4. Yog koj xaiv Lawv tab tom raug ua phem los sis raug ua puas, peb yuav hais kom koj muab lwm cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog qhov teeb meem uas koj tab tom hais qhia ntawd. Tej zaum peb yuav hais kom koj xaiv lwm cov xov xwm tshaj tawm ntxiv los ntawm tus as qhauj uas koj tab tom hais qhia ntawd es peb thiaj li yuav tshuaj ntsuam xyuas koj qhov hais qhia ntawd tau zoo dua.
 5. Peb yuav hais txog tej xov xwm tshaj tawm uas koj tau hais qhia rau hauv peb cov e-mails tom qab ntawd thiab tej ntaub ntawv ceeb toom tuaj rau koj. Xav tau cov xov xwm tshiab no, thov txhob kos rau kem plaub fab uas nyob puab Xov xwm tshiab txog qhov kev hais qhia no mas qhia txog cov xov xwm tshaj tawm no.
 6. Thaum koj xa koj daim ntawv hais qhia lawm, peb mam li muab lus taw qhia ntxiv txog qhov yuav nqis tes ua ntxiv es koj thiaj li yuav tsim kho koj txoj kev ntsib kev pom ntawm X.
 


Yuav hais qhia cov ntsiab lus tshwj xeeb rau hauv ib qho Moment li cas
 

Yuav hais qhia ib qho ua txhaum cai rau hauv xov xwm tshaj tawm hauv Moment li cas

 1. Coj kev mus rau qhov xov xwm tshaj tawm nyob hauv Moment uas koj xav hais qhia ntawd. 
 2. Nias los sis taum qhov  icon.
 3. Nias los sis taum Hais qhia txog xov xwm tshaj tawm.
 4. Xaiv hom teeb meem uas koj xav hais qhia mus rau peb.
 5. Thaum koj xa koj daim ntawv hais qhia lawm, peb mam li muab lus taw qhia ntxiv txog qhov yuav nqis tes ua es koj thiaj li yuav tsim kho koj txoj kev ntsib kev pom ntawm X.
   

Yuav hais qhia txog kev txhaum cai rau rau hauv xov xwm Moment li cas:

Nce raws lihom kev ua txhaum cai koj tab tom hais qhia, muaj ntau txoj hau kev los hais qhia ib qho Moment. Hauv qab no yog cov ntaub ntawv ntawm hom kev ua txhaum cai uas tej zaum koj yuav pom:

Thaum koj txheeb xyuas pom ib hom kev ua txhaum cai uas koj xav hais qhia, ua raws li cov lus qhia hauv qab no.

 1. Xaiv ib hom raws li saum toj saud.
 2. Ntaus qhov Moment URL uas koj xav hais qhia.
 3. Hais tau tuaj rau peb ntau kawg nkaus yog 5 qho xov xwm rau hauv qhov xov xwm Moment uas tej zaum yuav ua txhaum cai.
 4. Thaum koj xa koj daim ntawv hais qhia lawm, peb mam li muab lus taw qhia ntxiv txog qhov yuav nqis tes ua es koj thiaj li yuav tsim kho koj txoj kev ntsib kev pom ntawm X.
 


Yuav hais qhia ib qho X Space los sis ib tug neeg rau hauv ib qho Space li cas

Yog tia skoj xav tias ib qho Space los sis ib tug neeg twg nyob hauv ib qho Space ua txhaum Cov Kev Cai X thiab cov cai tswj fwm lawm, ces koj tuaj yeem hais qhia tej ntawd tau. Cov neeg cev lus thiab cov neeg mloog tuaj yeem hais qhia ib qho Space thiab ib tug as qhauj rau hauv ib qho Space tau. 

Yuav hais qhia txog kev txhaum cai rau rau hauv ib qho Space li cas:

 1. Thaum nyob hauv Space, ces taum qhov overflow icon .
 2. Taum qhov Hais qhia qhov Space no.
 3. Xaiv hom teeb meem uas koj xav hais qhia mus rau peb.
 4. Thaum koj hais qhia qhov Space lawm, koj yuav muaj feem kev xaiv tawm tau los sis nyob mus ntxiv tau.
   

Yuav hais qhia txog kev txhaum cai rau ib tug as qhauj li cas:

 1. Thaum nyob rau hauv Space, kaum tus as qhauj no cov ntaub ntawv uas muaj duab.
 2. Taum qhov Hais qhia.
 3. Xaiv hom teeb meem uas koj xav hais qhia mus rau peb.
 4. Thaum koj hais qhia tus as qhauj lawm, koj yuav muaj feem kev xaiv tawm tau los sis nyob mus ntxiv tau.
 


Yuav hais qhia ib yam khoom li cas

Yog koj xav tias ib yam khoom uas tuaj ntawm ib tug neeg yuav khoom ua txhaum rau X ntawm peb Cov Cai Yuav Khoom, koj tuaj yeem hais qhia qhov ntawd ncaj qha los ntawm koj qhov X rau iOS los sis Android App.

Yuav hais qhia ib yam khoom tuaj ntawm ib lub khw Shop Spotlight li cas :

 1. Thaum nyob ntawm tus neeg yuav khoom cov ntaub ntawv, nrhiav qhov Shop Spotlight.
 2. Xaiv ntau tus icon  nyob rau ntawm yam khoom uas koj xav hais qhia.
 3. Xaiv qhov Hais qhia yam khoom. 
 4. Xaiv qhov Kev ua txhaum rau ntiag tug txoj kev txawj ntse yog tias koj tab tom hais qhia txog ib yam khoom rau tej teeb meem ntsig txog cov cai ntawm ntiag tug txoj kev txawj ntse.Koj yuav tsum muaj yam khoom ntawd tus ID. Koj kuj tuaj yeem hais qhia ib qho kev ua txhaum tus kheej ntawm txoj kev txawj ntse ncaj qha rau ntawm no.

  Xaiv qhov Lwm yam kev ua txhaum cai yog tias koj tab tom hais qhia ib yam khoom vim ib lub laj thawj uas sib txawv. 

 

Yuav hais qhia ib yam khoom los ntawm ib lub chaw X Shop li cas:

 1. Los ntawm lub chaw X Shop, coj mus rau yam khoom uas koj xav hais qhia ntawd. 
 2. Nias rau saum kab npe yam khoom kom mus txog rau thaum tshwm sim qhov nias yam khoom.
 3. Xaiv qhov Hais qhia yam khoom. 
 4. Xaiv qhov Kev ua txhaum rau ntiag tug txoj kev txawj ntse yog tias koj tab tom hais qhia txog ib yam khoom rau tej teeb meem ntsig txog cov cai ntawm ntiag tug txoj kev txawj ntse.Koj yuav tsum muaj yam khoom ntawd tus ID. Koj kuj tuaj yeem hais qhia ib qho kev ua txhaum tus kheej ntawm txoj kev txawj ntse ncaj qha rau ntawm no.

  Xaiv qhov Lwm yam kev ua txhaum caiyog tias koj tab tom hais qhia ib yam khoom vim ib lub laj thawj uas sib txawv. 
 


Yuav hais qhia hom kev ua txhaum tshwj xeeb li cas
 

Cov ntaub ntawv hauv qab no hais txog ntau hom kev ua txhaum cai uas koj tuaj yeem hais qhia tuaj rau peb los ntawm peb Lub Chaw Pab.

Faj Seeb: Thaum hais qhia tej feem uas yuav ua txhaum cai rau Cov Kev Cai X thiab Tshooj Lus Pab Cuam los ntawm Lub Chaw Pab, ces tej zaum yuav tau hais kom koj tso cai rau peb los muab ib txhia ntawm koj qhov hais qhia ntawd qhia rau feem neeg thib peb sab nrauv, xws li tus as qhauj uas raug cuam tshuam.

 


Yuav hais qhia tam rau ib tug neeg twg li cas
 

Koj tuaj yeem hais qhia txog tej kev ua txhaum cai tam rau lwm tus neeg tau. Saib hom ntawv thiab cov lus qhia nyob saum toj saud los sis tiv toj rau los musxa koj daim ntawv hais qhia. Koj kuj tuaj yeem hais qhia ncaj qha los ntawm ib qho xov xwm tshaj tawm los sis cov ntaub ntawv (saib tshooj ntawv saum toj saud) Yuav hais qhia ncaj qha los ntawm ib qho xov xwm tshaj tawm, Kev Nthuav Xov Xwm Tawm, los sis cov ntaub ntawv li cas).

 

Zeeg sij hawm yuav teb rov qab

 

Kev lees paub txog qhov xwm X uas tseem siv tau mas yuav tsum yog xa cov ntaub ntawv hais qhia kom tsis pub tshaj nees nkaum plaub teev. Txawm tias ib txwm yuav daws tau tej ntawv hais qhia no rau hauv lub sij hawm ob peb hnub los xij, lub sij hawm los daws mas yuav sib txawv thiab tej zaum yuav siv sij hawm ntev txog peb caug hnub los muab kev daws raws li feem uas pom muaj tseeb uas qhov X yuav tswj tsis tau, xws li tus neeg siv muab lus sau nkag rau thiab tus neeg siv xaiv qhov thov hais kom rov qab txiav txim dua.

Muab daim ntawv xov xwm no qhia tawm