تخطی ها را گزارش بدهید

این مقاله یک مرور کلی درباره چگونگی گزارش دادن تخطی های بالقوه قوانین X و شرایط خدمات ارایه می کند.

 
چگونه می توانید بشکل مستقیم از تویت، لیست، یا پروفایل گزارش بدهید

شما می توانید بشکل مستقیم از تویت، لیست یا پروفایل منفرد تخطی های مشخص را گزارش بدهید بشمول اسپم، محتوای مضر یا آزاردهنده، اعلانات غیرمناسب، آسیب خودی و جعل هویت. بخاطر معلومات درباره گزارشدهی سایر انواع تخطی ها، بخش  چگونگی گزارشدهی انواع مشخص تخطی ها را در ذیل ببینید.


چگونه تویت های منفرد را بخاطر تخطی ها گزارش بدهیم:

یاد بگیرید که چگونه می توانید تویت ها، لیست ها، یا پیام های مستقیم را بخاطر تخطی ها گزارش بدهید.


چگونه می توانیم رسانه ها را بخاطر تخطی ها گزارش بدهیم:

یادبگیرید که چگونه می توانیم تویت های رسانه ها را گزارش بدهیم و پالیسی X در قبال رسانه ها را بخوانید.

 

چگونه می توانیم پروفایل ها را بخاطر تخطی ها گزارش بدهیم:

 1. پروفایل را که می خواهید گزارش بدهید، باز کنید.
 2. آیکن اضافی را انتخاب کنید 
 3. Report را انتخاب کنید و سپس نوع مسئله را که می خواهید گزارش دهید، انتخاب کنید.
 4. اگر انتخاب کنید این ها آزار دهنده یا مضر است، ما از شما معلوماتی اضافی درباره مسئله که گزارش میدهید، میخواهیم. ما همچنین ممکن است از شما بخواهیم که از حساب متذکره تویت های اضافی را که میخواهید گزارش بدهید انتخاب کنید، تا ما سیاق بهتر برای ارزیابی گزارش شما داشته باشیم.
 5. ما متن تویت های را که شما گزارش دید در ایمیل ها و ابلاغیه های تعقیبی خویش به شما ارسال خواهیم کرد. برای لغو دریافت این معلومات، لطفاً نشانی باکس پهلوی آپدیت ها درباره این گزارش که می توانید این تویت ها را نشان دهد، را دور کنید.
 6. بعد از اینکه گزارش خویش را ارسال کردید، ما سفارش ها بخاطر اقدامات اضافی ارایه می کنیم که می توانید آن را مدنظر بگیرید تا تجربه خود در X را بهبود بخشید.
 


چگونه می توانیم محتوای مشخص را در Moment گزارش بدهیم
 

چگونه می توانیم یک تویت را در یک لحظه بخاطر تخطی ها گزارش بدهیم:

 1. به بخش تویتMoment بروید که می خواهید گزارش بدهید. 
 2. روی آیکن   کلیک کنید یا ضربه بزنید.
 3. روی Report post. کلیک کنید یا ضربه بزنید.
 4. نوعیت موضوع را که می خواهید به ما گزارش بدهید، انتخاب کنید.
 5. بعد از اینکه گزارش خود را ارسال کردید، ما سفارش های اضافی بخاطر اقدامات ارایه می کنیم که می توانید با مدنظر گرفتن آن تجربه خود در Xرا بهبود بخشید.
   

چگونه می توانیم Moment را بخاطر تخطی ها گزارش بدهیم:

نظر به نوعیت تخطی که شما گزارش میدهید، چندین راه وجود دارد که می توانید یک Moment را گزارش بدهید. در ذیل یک لیست از انواع تخطی ها وجود دارد که می توانید ببینید:

بعد از اینکه نوعیت تخطی را که می خواهید گزارش دهید، شناسایی کردید، راهنمای های ذیل را رعایت کنید.

 1. یکی از انواع لیست شده در فوق را انتخاب کنید.
 2. Moment URL را که میخواهید گزارش بدهید، داخل کنید.
 3. الی 5 تویت از داخل Moment که ممکن است تخطی باشد برای ما ارایه کنید.
 4. بعد از اینکه گزارش خود را ارسال کردید، ما سفارش های اضافی بخاطر اقدامات ارایه می کنیم که می توانید با مدنظر گرفتن آن تجربه خود در Xرا بهبود بخشید.
 


چگونه می توانیم یک X سپیس یا شخص داخل یک سپیس را گزارش بدهیم

اگر فکر می کنید یک سپس یا کسی در داخل سپیس قوانین X و پالیسی ها را نقض می کند، شما می توانید آنها را گزارش بدهید. سخنرانان و شنوندگان می توانند یک سپیس و هر نوع حساب در سپیس را گزارش دهند. 

چگونه میتوانیم یک سپیس را بخاطر تخطی ها گزارش بدهید:

 1. وقتی در سپس هستید، روی آیکن اضافی ضربه بزنید.
 2. روی Report this Space ضربه بزنید.
 3. نوعیت مسئله را که می خواهید گزارش بدهید انتخاب کنید.
 4. بعد از اینکه سپس را گزارش دادید، شما گزینه این را میداشته باشید که در سپس باشید یا آن را ترک کنید.
   

چگونه می توانید یک حساب را بخاطر تخطی ها گزارش بدهید:

 1. وقتی در سپس هستید، روی عکس پروفایل حساب ضربه بزنید.
 2. روی Report ضربه بزنید.
 3. نوعیت مسئله را که می خواهید گزارش بدهید انتخاب کنید.
 4. بعد از اینکه حساب را گزارش دادید، شما گزینه این را میداشته باشید که باشید یا سپس را ترک کنید.
 


چگونه می توانیم یک محصول را گزارش بدهیم

اگر شما فکر می کنید که  یک محصول از یک تاجر در X پالیسی های خریداری ما را نقض می کند، شما میتوانید آن را بشکل مستقیم از X خود در اپلیکیشن های iOS و Android گزارش بدهید.

چگونه می توانیم یک محصول را از Shop Spotlight : گزارش بدهیم

 1. وقتی در پروفایل تاجر قرار دارید، Shop Spotlight را پیدا کنید.
 2. آیکن بیشتر   را در محصولی که می خواهید گزارش بدهید، پیدا کنید.
 3.  Report product.  را انتخاب کنید.
 4. نقش مالکیت فکری را انتخاب کنید اگر یک محصول را بخاطر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری گزارش میدهید. شما ضرورت دارید تا آی دی محصول را شامل کنید. شما همچنین می توانید یک تخطی مالکیت فکری را مستقیماً درینجا ارسال کنید.

  تخطی دیگر را انتخاب کنید اگر یک محصول را به یک دلیل متفاوت گزارش میدهید. 

 

چگونه می توانیم  یک محصول را از یک X Shop گزارش بدهیم:

 1. از X Shop، روی محصولی که می خواهید گزارش بدهید، بروید. 
 2. روی پوش محصول فشار بدهید تا زمانی که دکمه محصول ظاهر شود.
 3. Report product.  را انتخاب کنید
 4. نقش مالکیت فکری را انتخاب کنید اگر یک محصول را بخاطر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری گزارش میدهید. شما ضرورت دارید تا آی دی محصول را شامل کنید. شما همچنین می توانید یک تخطی مالکیت فکری را مستقیماً درینجا ارسال کنید.

  تخطی دیگر را انتخاب کنید اگر یک محصول را به یک دلیل متفاوت گزارش میدهید. 
 


چگونه می توانیم انواع مشخص تخطی ها را گزارش بدهیم
 

معلومات ذیل انواع تخطی ها را که می خواهید از طریق مرکز کمک به ما گزارش بدهید، خلاصه می سازد.

یادداشت: وقتی که تخطی های بالقوه قوانینX و شرایط خدمات را از طریق مرکز کمک گزارش میدهید، ممکن است از شما خواسته شود که به ما اجازه بدهید تا بخش های از گزارش را با شخص ثالث مانند حساب متاثر شده شریک سازیم.

 


چگونه می توانیم به نیابت از یک شخص دیگر گزارش بدهیم
 

شما می توانید به نیابت از یک شخص دیگر تخطی ها را گزارش بدهید. به کتگوری ها و راهنمای های لیست شده در فوق مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید تا گزارش شما را ارسال کنیم. شما همچنین می توانید بشکل مستقیم از یک تویت یا پروفایل را گزارش بدهید( به بخش فوق مراجعه کنید چگونه می توانیم بشکل مستقیم از یک تویت، لیست یا پروفایل گزارش بدهیم).

این مقاله را شریک سازید