Wskazówki dla organów ścigania

 

Czym jest X?


X to ogólnoświatowa, działająca w czasie rzeczywistym sieć informacyjna, która pozwala użytkownikom błyskawicznie tworzyć i udostępniać informacje oraz pomysły w celu prowadzenia publicznej dyskusji. X jest tym, co dzieje się na świecie i o czym ludzie aktualnie rozmawiają. Gdy coś się dzieje, dzieje się na Xze.

Więcej informacji znajduje się na stronie about.twitter.com. Najnowsze informacje o możliwościach i funkcjach Xa są dostępne w Centrum Pomocy.
 

 

Żądania informacji na temat kont

 

Jakie informacje na temat konta posiada X?


Profil konta na Xze często zawiera zdjęcie profilowe, zdjęcie w nagłówku, obraz tła i aktualizacje statusu nazywane postami. Oprócz tego posiadacz konta może podać lokalizację (np. San Francisco), adres URL (np. X.com) i krótki opis „o mnie” konta, które będą wyświetlane na profilu publicznym. Oferujemy każdemu użytkownikowi zaawansowane możliwości ochrony prywatności. Więcej informacji na temat danych, które zbieramy od użytkowników i na ich temat, zawarto w Polityce prywatności.

 

Czy X ma dostęp do zdjęć i filmów przesyłanych przez użytkowników?


X świadczy usługi hostingu zdjęć w przypadku niektórych przesyłanych obrazów (np. obrazów na pic.X.com), a także zdjęć profilowych kont na Xze i zdjęć w nagłówku. X nie jest jednak jedynym podmiotem dostarczającym obrazy, które mogą być widoczne na platformie X. Więcej informacji na temat publikowania zdjęć na Xze.

Firma X świadczy usługi hostingu filmów w przypadku niektórych filmów przesłanych do usługi X (np. filmów na pic.twitter.com), a także filmów publikowanych w ramach usługi Periscope. Trzeba jednak pamiętać o tym, że X nie jest jedynym podmiotem dostarczającym filmy, które mogą być widoczne na platformie X.

Linki udostępnione na Xze, w tym linki udostępniane w prywatnych wiadomościach, będą automatycznie przetwarzanie i skracane do formatu https://t.co. Link w formacie https://t.co nie oznacza, że film lub obraz został dostarczony przez Xa.

 

Czym jest Periscope?

Periscope to niezależna usługa dla urządzeń mobilnych, która umożliwia użytkownikom tworzenie i przesyłanie transmisji wideo w czasie rzeczywistym. Więcej informacji na temat danych, które zbieramy od użytkowników usługi Periscope i na ich temat, zawarto w Polityce prywatności dotyczącej usługi Periscope, a więcej informacji na temat usługi Periscope zawarto w Centrum Pomocy Periscope. Użytkownik może utworzyć konto w usłudze Periscope, nie posiadając konta na Xze ani nie powiązując konta w Periscope z kontem na Xze.

Przeczytaj instrukcje na stronie dotyczące lokalizowania nazwy użytkownika Periscope.

 

Informacje dotyczące przechowywania danych


X

X przechowuje różnego rodzaju informacje zgodnie z Zasadami użytkowania i Polityką prywatności. Czas przechowywania poszczególnych typów informacji jest różny. Ze względu na fakt, że usługa X jest świadczona w czasie rzeczywistym, niektóre informacje (np. rejestry adresów IP) mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki czas.

Niektóre przechowywane informacje są zbierane automatycznie, a inne otrzymujemy od użytkowników wedle ich uznania. Przechowujemy te informacje, lecz nie możemy zagwarantować ich prawdziwości. Na przykład użytkownik może stworzyć nieprawdziwy lub anonimowy profil. X nie wymaga podania prawdziwego imienia lub nazwiska, weryfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail ani uwierzytelnienia tożsamości. Więcej informacji na temat zasad zatrzymywania danych przez firmę X można znaleźć w Polityce prywatności.

UWAGA: Po dezaktywacji konta możemy uzyskać dostęp do informacji na jego temat, w tym do postów, jedynie przez bardzo krótki czas. Więcej informacji na temat dezaktywowanych kont znajduje się tutaj. Treści usunięte przez posiadacza konta (np. Posty) są na ogół niedostępne.
 

Periscope

Usługa Periscope przechowuje informacje przez różne okresy, zależnie od rodzaju informacji. Transmisje i informacje dotyczące transmisji mogą być przechowywane tylko przez bardzo krótki czas. Informacje na temat dostępności transmisji można znaleźć w Centrum Pomocy Periscope. Więcej informacji na temat zasad zatrzymywania danych można znaleźć w Polityce prywatności Periscope.

 

Kontroler danych


Kontrolerem danych odpowiedzialnym za dane osobowe dla osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych lub innymi kraju spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest X Corp. z siedzibą w San Francisco w Kalifornii. Kontrolerem danych dla osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest spółka X International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

 

Żądania zabezpieczenia danych


W miejscach, w których jest to zgodne z prawem, przyjmujemy wystosowane przez organy ścigania żądania zabezpieczenia danych, które stanowią potencjalnie istotne dowody w postępowaniach prawnych. Tymczasową kopię stosownych danych konta zabezpieczamy, nie udostępniając ich, przez 90 dni w oczekiwaniu na otrzymanie ważnego pisma w postępowaniu prawnym. 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żądania zabezpieczenia danych:

 • muszą być podpisane przez odpowiedniego urzędnika;
 • muszą mieć prawidłowy oficjalny zwrotny adres e-mail;
 • muszą być wysyłane z użyciem oficjalnego druku urzędowego organu ścigania, którego format uniemożliwia edytowanie;
 • muszą zawierać nazwę użytkownika i adres URL profilu na Xze, którego dotyczy żądanie, na przykład https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety), lub unikalny, publiczny numer identyfikacyjny użytkownika, identyfikator użytkownika (UID) lub nazwę użytkownika i adres URL w usłudze Periscope, na przykład @twittersafety i https://periscope.tv/twittersafety. Instrukcje dotyczące znajdowania identyfikatora użytkownika na Xze są dostępne tutaj, a instrukcje dotyczące znajdowania nazwy użytkownika w usłudze Periscope – tutaj.
   

Możemy uznać żądania dotyczące przedłużenia okresu zabezpieczenia danych, ale zachęcamy organy ścigania do samodzielnego wyszukiwania danych w dostępnych kanałach w możliwie najszybszym czasie, ponieważ nie możemy zagwarantować długofalowej dostępności wymaganych informacji.

Jeśli będziesz przesyłać żądanie przedłużenia okresu zabezpieczenia danych, zalecamy przesłanie go co najmniej tydzień (7 dni) przed końcem okresu zabezpieczenia, dzięki czemu będziemy mieć wystarczającą ilość czasu na przetworzenie żądania.

Żądania zabezpieczenia danych mogą być przesyłane przez organy ścigania i instytucje rządowe za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (t.co/lr lub http://legalrequests.twitter.com). Żądania przedłużenia okresu zabezpieczenia danych należy przesyłać jako osobne żądania. Dokładniejsze instrukcje można znaleźć poniżej.

 

Żądania informacji na temat kont na Xze


Organy ścigania powinny kierować żądania informacji na temat konta użytkownika do spółki X Corp. z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, lub do spółki X International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii. X odpowiada na ważne pisma w postępowaniach prawnych wystosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Do uzyskania informacji osobistych wymagane jest odpowiednie wezwanie do sądu lub nakaz sądowy

Niepubliczne informacje na temat użytkowników Xa nie będą udostępniane organom ścigania z wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawione zostanie stosowne pismo w postępowaniu prawnym, takie jak odpowiednie wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inne stosowne pismo, albo zostanie zgłoszone uzasadnione żądanie danych, jak opisano poniżej.

 

Do uzyskania treści komunikacji wymagany jest nakaz przeszukania

Żądania udostępnienia treści komunikacji (np. Postów lub zdjęć) wymagają przedstawienia stosownego nakazu przeszukania lub równoważnego dokumentu wystawionego przez sąd właściwy dla spółki X.

 

Czy X powiadomi użytkowników o żądaniach informacji na temat kont?

Tak. W celu zachowania przejrzystości oraz właściwej procedury prawnej X powiadamia użytkowników o żądaniach informacji dotyczących ich kont na Xze lub w usłudze Periscope (np. przed udostępnieniem tych informacji) i przekazuje im kopię żądania, chyba że będzie to zabronione (np. na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych – Tytułu 18 § 2705(b)). Wszystkie wnioski o niepowiadamianie użytkownika o żądaniu powinny zawierać informację o czasie (np. 90 dni), przed upływem którego X nie może powiadomić użytkownika o żądaniu. X może odstąpić od uprzedniego powiadomienia użytkownika, gdy sytuacja wymaga natychmiastowego działania lub gdyby przyniosło to efekt przeciwny do zamierzonego (np. w nagłych sytuacjach, które mogą wiązać się z bezpośrednim zagrożeniem życia, w przypadkach dotyczących dziecięcej pornografii lub w obliczu zagrożenia terrorystycznego).

 

Jakie informacje należy zawrzeć w żądaniu informacji na temat konta?

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żądania informacji na temat konta użytkownika powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwę użytkownika Xa i adres URL konta na Xze, którego dotyczy żądanie, na przykład https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety), lub unikalny, publiczny numer identyfikacyjny użytkownika lub identyfikator użytkownika;
 • lub nazwę użytkownika i adres URL w usłudze Periscope, na przykład @twittersafety i https://periscope.tv/twittersafety. Instrukcje dotyczące lokalizowania nazwy użytkownika w usłudze Periscope są dostępne tutaj;
 • szczegóły dotyczące konkretnych żądanych informacji (np. podstawowych informacji o subskrybentach) i ich związku z prowadzonym śledztwem;
  • UWAGA: Należy upewnić się, czy potrzebne informacje nie są ogólnodostępne (np. Posty, które nie są chronione). Nie jesteśmy w stanie rozpatrywać żądań, które mają zbyt szeroki zakres lub są niejasne.
 • muszą mieć aktualny, oficjalny adres e-mail (np. name@agency.gov), który pozwoli nam skontaktować się z organem ścigania po otrzymaniu pisma w postępowaniu prawnym;
 • muszą być sporządzone na oficjalnym druku urzędowym organu ścigania.
   

Żądania zabezpieczenia danych mogą być przesyłane przez organy ścigania i instytucje rządowe za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (https://t.co/lr lub https://legalrequests.twitter.com). Więcej informacji można znaleźć poniżej.

 

Tworzenie zapisów

O ile nie ustalono inaczej, zapewniamy zapis żądanych informacji w formacie elektronicznym (tj. w formie plików, które można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu, takim jak Word lub TextEdit).

 

Uwierzytelnianie zapisów

Tworzone przez nas zapisy są podpisywane elektronicznie w celu zapewnienia integralności na etapie ich tworzenia. Jeśli potrzebne jest oświadczenie, należy wyraźnie zaznaczyć to we wniosku.

 

Zwrot kosztów

X może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dostarczeniem informacji zgodnie z pismem w postępowaniu prawnym i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa (np. na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych – Tytułu 18. §2706).

 

Żądania udostępnienia danych


Zgodnie z naszą Polityką prywatności możemy udostępnić informacje na temat konta organom ścigania w odpowiedzi na stosowne żądanie udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej.

X rozpatruje każde żądanie udostępnienia danych osobno zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Jeśli otrzymamy informacje, na podstawie których uznamy w dobrej wierze, że zaistniała nagląca sytuacja mogąca doprowadzić do utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała, możemy udostępnić wszelkie dostępne informacje niezbędne do zapobieżenia krzywdzie.

 

Jak złożyć żądanie udostępnienia danych

Jeśli zaistniała nagląca sytuacja nadzwyczajna mogąca doprowadzić do utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała, a X dysponuje informacjami pozwalającymi temu zapobiec, funkcjonariusze organów ścigania mogą wystosować żądanie udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych (jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda).
 

Żądania udostępnienia danych powinny zawierać następujące informacje:

 • wskazanie na pierwszej stronie, która musi być sporządzona na oficjalnym druku urzędowym organu ścigania, że przekazany dokument jest żądaniem udostępnienia danych w sytuacji nadzwyczajnej;
 • tożsamość osoby narażonej na utratę życia lub poważne uszkodzenie ciała;
 • rodzaj sytuacji nadzwyczajnej (np. zamiar popełnienia samobójstwa, atak terrorystyczny, groźba ataku bombowego);
 • nazwę użytkownika i adres URL (np. https://twitter.com/XSafety (@twittersafety)) konta na Xze, z którego pochodzą informacje potrzebne do zapobieżenia sytuacji nadzwyczajnej;
 • wszelkie konkretne posty, które powinniśmy sprawdzić;
 • szczegóły żądanych informacji i uzasadnienie, dlaczego informacje te są niezbędne do zapobieżenia sytuacji nadzwyczajnej;
 • podpis funkcjonariusza organu ścigania występującego z żądaniem oraz
 • wszelkie inne dostępne informacje na temat danych okoliczności i ich kontekst.
 

Umowy o wzajemnej pomocy prawnej


X bezzwłocznie odpowiada na prawidłowo doręczone żądania w ramach umów o wzajemnej pomocy prawnej lub wniosków o pomoc prawną kierowanych przez sądy zagraniczne do sądów krajowych. Składając żądania w ramach umów o wzajemnej pomocy prawnej, należy upewnić się, że żądanie jest zgodne z procedurą przewidzianą w umowie o wzajemnej pomocy prawnej i podać nazwę kraju, z którego wychodzi żądanie.

 

Żądania usunięcia treści


Jak zażądać przeglądu Zasad użytkowania

Przedstawiciele organów ścigania lub instytucji rządowych chcący zgłosić żądanie usunięcia z Xa treści, które mogą naruszać lokalne przepisy prawa, muszą najpierw zapoznać się z Zasadami Xa i w uzasadnionych przypadkach zgłosić żądanie przejrzenia treści pod kątem naruszenia Zasad użytkowania. W tym artykule przedstawiono przegląd sposobów zgłaszania możliwych naruszeń Zasad Xa i Zasad użytkowania. Zgłoszenie możliwych naruszeń naszych Zasad użytkowania zapewni odpowiednie pokierowanie i szybsze rozpatrzenie wniosku. Ujawniamy te dane co sześć miesięcy w raporcie dotyczącym przejrzystości Xa.
 

Zgłaszanie żądań wstrzymania dostępu do treści

Osoby, które przesłały już żądanie przejrzenia treści pod kątem naruszenia naszych Zasad użytkowania i otrzymały odpowiedź od Xa z informacją, że wskazane treści nie naruszają obecnie obowiązujących zasad użytkowania, mogą zgłosić odpowiednio uzasadnione żądanie wstrzymania dostępu do treści za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych. To najszybszy i najskuteczniejszy sposób zgłaszania żądania wstrzymania dostępu do treści na podstawie lokalnych przepisów prawa. Nie należy przesyłać żądania wstrzymania dostępu do treści, jeśli nie zgłoszono uprzednio konieczności przejrzenia jej pod kątem ewentualnych naruszeń naszych Zasad użytkowania.

Oprócz wskazania postów lub konta, których dotyczy żądanie, zgłoszenie powinno zawierać również informację o lokalnych przepisach prawa, które miałyby zostać naruszone przez wskazane treści. Odpowiedni nakaz sądowy lub inne powiązane dokumenty prawne powinny zostać dołączone do wniosku (więcej informacji w sekcji „Załączniki”). Należy również dołączyć wszelkie informacje dotyczące kontekstu zgłaszanych treści, które mogłyby być pomocne w przetwarzaniu zgłoszenia, w tym wszelkie tłumaczenia dokumentów prawnych, jeśli nie zostały one sporządzone w języku angielskim. Potrzebny będzie również oficjalny adres e-mail organu ścigania lub instytucji rządowej (np. name@agency.gov), który umożliwi naszemu zespołowi skontaktowanie się z wnioskodawcą. Przetworzymy jak najszybciej przesłane żądanie, ale należy pamiętać, że wysyłanie duplikatów może spowodować opóźnienie przetwarzania żądania.

X powiadamia użytkowników o zgłaszanych żądaniach wstrzymania dostępu do treści dotyczących ich kont i przekazuje im kopię żądania, chyba że jest to prawnie zabronione. Wnioskodawca, który uważa, że spółce X nie wolno informować użytkownika o zgłoszeniu dotyczącym jego konta, musi zamieścić odpowiednie uzasadnienie w swoim żądaniu, w tym odniesienia do odpowiednich przepisów prawa, jeśli takie istnieją, lub w sekcji „Załączniki” dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające wniosek o nieinformowanie użytkownika.

Przedstawiciele organów ścigania lub instytucji rządowych mogą również wnioskować o wstrzymanie dostępu do treści uznawanych za nielegalne w obrębie danej jurysdykcji, przesyłając pocztą zgłoszenie innej osoby lub instytucji przy użyciu poniższych informacji kontaktowych. Osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny kierować żądania na adres spółki X International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie w Irlandii (patrz „Dane kontaktowe” poniżej). Przetwarzanie żądań przesyłanych pocztą będzie trwać dłużej. 

Więcej informacji na temat treści wstrzymanych w danym kraju można znaleźć tutaj.

 

Pomoc dla użytkownika Xa


Zarejestrowany użytkownik Xa może pobrać informacje na temat swojego konta, w tym kopię postów opublikowanych na jego koncie na Xze. Instrukcje składania wniosków o dostarczenie takich danych można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

Użytkownicy mogą również wnioskować o uzyskanie logów IP lub innych informacji bezpośrednio za pośrednictwem swoich kont na Xze, zgodnie z procedurą opisaną w Centrum Pomocy. Jeśli użytkownik Xa próbował samodzielnie pobrać szukane dane, należy poinstruować go, aby wysłał żądanie do Xa za pośrednictwem naszego formularza dotyczącego prywatności.
 

Inne kwestie

Większość kwestii może zostać rozwiązana, gdy posiadacz konta na Xze prześle zapytania bezpośrednio do nas za pośrednictwem Centrum Pomocy. Więcej informacji na temat sposobu zgłaszania naruszeń znajduje się tutaj.
 

Zapytania ogólne

Ogólne zapytania ze strony organów ścigania lub urzędników państwowych (niebędące żądaniami danych użytkownika ani usunięcia zawartości)można przesyłać za pośrednictwem formularza internetowego.

 

Składanie żądań


Wszystkie żądania prawne, w tym żądania zabezpieczenia danych, żądania informacji na temat konta użytkownika i żądania usunięcia treści (zgłaszane w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym), można zgłaszać za pośrednictwem witryny ds. żądań prawnych Xa dostępnej pod adresem t.co/lr lub legalrequests.twitter.com.

W razie problemów dotyczących funkcjonowania witryny ds. żądań prawnych użytkownik może poprosić o pomoc, korzystając z naszego formularza internetowego.   

Odebranie korespondencji przesłanej w ten sposób jest wyłącznie udogodnieniem i nie oznacza zrzeczenia się podnoszenia zastrzeżeń, w tym dotyczących braku jurysdykcji lub właściwego doręczenia.

Żądania pochodzące od organizacji innych niż organy ścigania należy składać za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

 

Informacje kontaktowe


Nasz adres:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irlandia

Odebranie korespondencji przesłanej w którykolwiek z wyżej wymienionych sposobów jest wyłącznie udogodnieniem i nie oznacza zrzeczenia się podnoszenia zastrzeżeń, w tym dotyczących braku jurysdykcji lub właściwego doręczenia. Pracownicy instytucji rządowych, którzy nie prześlą żądań prawnych za pośrednictwem naszej witryny ds. żądań prawnych, mogą spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania na odpowiedź.

Udostępnij ten artykuł