Mga gabay para sa mga tagapagpatupad ng batas

 

Ano ang X?


Ang X ay isang real-time na pandaigdigang network ng impormasyon na nagbibigay-kakayahan sa mga user upang agad na makagawa at makapagbahagi ng mga ideya at impormasyon para mabigyang-daan ang pag-uusap-usap ng publiko. Nilalaman ng X kung ano'ng nangyayari sa mundo at kung ano'ng pinag-uusapan ng mga tao sa ngayon. Kapag may nangyayari, nangyayari ito sa X.

Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang about.twitter.com. Para sa mga pinakabagong feature at functionality ng X, pakibisita ang aming Help Center.
 

 

Mga Kahilingan para sa Impormasyon ng Account

 

Anong impormasyon ng account ang hawak ng X?


Ang profile ng isang X account ay madalas na naglalaman ng litrato sa profile, litrato sa header, larawan sa background, at mga update sa status na tinatawag na mga post. Bilang karagdagan, may opsyon ang may-ari ng account na maglagay ng lokasyon (hal., San Francisco), URL (hal., X.com), at maikling seksyon ng "bio" tungkol sa account na ipapakita sa kanyang pampublikong profile. Nag-aalok kami ng mahihigpit na kontrol sa privacy para sa lahat. Pakitingnan ang aming Patakaran sa Pagkapribado para sa karagdagang impormasyon tungkol sa data na kinokolekta namin mula at tungkol sa mga user.

 

May access ba ang X sa mga larawan o video na mula sa user?


Nagho-host ng litrato ang X para sa ilang pag-upload ng larawan (hal., mga larawan sa pic.X.com) gayundin para sa mga litrato sa profile sa X account, at mga litrato sa header. Gayunpaman, hindi lang ang X ang nag-iisang pinagmumulan ng mga larawang maaaring lumabas sa platform ng X. Higit pang impormasyon tungkol sa pag-post ng mga larawan sa X.

Nagho-host ng video ang X para sa ilang video na na-upload sa X (hal., mga video sa pic.twitter.com) gayundin ang mga na-post sa Periscope. Pakitandaan, hindi lang ang X ang nag-iisang pinagmumulan ng mga video na maaaring lumabas sa platform ng X.

Ang mga link na nakabahagi sa X, kabilang ang mga link na nakabahagi sa Mga Direktang Mensahe, ay awtomatikong ipoproseso at papaikliin sa https://t.co na link. Kapag nakakita ka ng https://t.co na link, hindi ibig sabihing hino-host na ng X ang video o larawan.

 

Ano ang Periscope?

Ang Periscope ay isang standalone na serbisyo sa mobile na nagbibigay-daan sa mga user na gumawa at magbahagi ng mga real-time na video broadcast. Pakitingnan ang Pahayag sa Pagkapribado ng Periscope para sa karagdagang impormasyon ukol sa data na kinokolekta namin mula at tungkol sa mga user ng Periscope, at bisitahin ang Help Center ng Periscope para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Periscope. Maaaring mag-sign up ang mga user para sa Periscope account kahit wala silang X account o kahit hindi sila mag-ugnay ng X account.

Basahin ang aming mga tagubilin tungkol sa kung paano maghanap ng username sa Periscope.

 

Impormasyon sa pagpapanatili ng data


X

Nagpapanatili ang X ng iba't ibang uri ng impormasyon sa loob ng magkakaibang haba ng panahon, at sa paraang naaayon sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Pagkapribado. Dahil real-time ang X, ang ilang impormasyon (hal., mga IP log) ay maaari lang iimbak sa loob ng napakaikling panahon.

Ang ilang impormasyon na aming naiimbak ay awtomatikong kinolekta, habang ang ibang impormasyon ay ibinigay batay sa pagpapasya ng user. Bagama't iniimbak namin ang impormasyong ito, hindi namin mabibigyan ng garantiya ang katumpakan nito. Halimbawa, maaaring nakagawa ng peke o di-kilalang profile ang user. Sa X, hindi naman kinakailangang gumamit ng tunay na pangalan, magberipika ng email, o magpatunay ng pagkakakilanlan. Matatagpuan sa aming Patakaran sa Pagkapribado ang higit pang impormasyon tungkol sa mga patakaran ng X sa pagpapanatili ng data.

PAUNAWA: Kapag na-deactivate ang isang account, magkakaroon ng napakaikling panahon kung kailan maaari naming ma-access ang impormasyon ng account, kabilang ang mga post. Available dito ang higit pang impormasyon tungkol sa mga na-deactivate na account. Karaniwang hindi na available ang nilalamang inalis ng mga may-ari ng account (hal., Mga post).
 

Periscope

Nagpapanatili ang Periscope ng iba't ibang uri ng impormasyon sa loob ng magkakaibang tagal ng panahon. Ang Mga Broadcast at impormasyon tungkol sa broadcast ay maaari lang iimbak sa loob ng maikling panahon. Makikita sa Help Center ng Periscope ang impormasyon tungkol sa pagiging available ng mga broadcast. Matatagpuan sa Patakaran sa Pagkapribado ng Periscope ang higit pang impormasyon tungkol sa aming mga patakaran sa pagpapanatili.

 

Controller ng Data


Para sa mga taong nakatira sa United States o anupamang bansa sa labas ng European Union o European Economic Area, X Corp. na nasa San Francisco, California ang controller ng data na may responsibilidad sa mga personal na data. Para sa mga taong nakatira sa European Union o sa European Economic Area, X International Unlimited Company na nasa Dublin, Ireland ang controller ng data.

 

Mga kahilingan sa pagpapanatili


Kung naaayon ito sa batas, tumatanggap kami ng mga kahilingan mula sa mga tagapagpatupad ng batas upang magpanatili ng mga record na maaaring maging mahalagang ebidensya sa mga legal na paglilitis. Pananatilihin namin, ngunit hindi isisiwalat, ang pansamantalang snapshot ng mga nauugnay na record ng account sa loob ng 90 araw bago ang paghahatid ng wasto at legal na proseso. 

Alinsunod sa naaangkop na batas, ang mga kahilingan sa pagpapanatili ay dapat na:

 • may lagda ng humihiling na opisyal;
 • may valid na return official email address;
 • ipinapadala sa isang letterhead ng mga alagad ng batas na nasa isang non-editable format;
 • bumabanggit sa @username at URL ng subject na X profile (hal. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety), at/o sa natatangi at pampublikong user identification number (UID) ng X account o Periscope username at URL (hal., @twittersafety at https://periscope.tv/twittersafety). Upang maghanap ng X UID, tumingin dito o kaya ay upang maghanap ng username sa Periscope, tumingin dito.
   

Maaari naming tanggapin ang mga kahilingan para sa mga pagpapahaba ng pagpapanatili, ngunit hinihimok namin ang mga ahensyang tagapagpatupad ng batas na humingi ng mga record nang maaga sa pamamagitan ng mga naaangkop na channel, dahil hindi kami makakapagbigay ng garantiyang magiging available ang hiniling na impormasyon.

Kung magsusumite kayo ng kahilingan para sa pagpapalawig ng pagpapanatili, inirerekomenda naming isumite ninyo ito nang kahit isang linggo (7 araw) bago ang pagtatapos ng yugto ng pagpapanatili, para makapaglaan ng sapat na oras ng pagpoproseso.

Ang mga kahilingan ng mga tagapagpatupad ng batas at gobyerno para sa pagpapanatili ng impormasyon ng user ay maaaring isumite sa pamamagitan ng aming site na Legal Request Submissions (t.co/lr or http://legalrequests.twitter.com). Pakisumite ang mga pagpapalawig ng pagpapanatili bilang hiwalay na kahilingan. Makakahanap ka ng mga karagdagang tagubilin sa ibaba.

 

Mga kahilingan para sa impormasyon ng account sa X


Dapat na idirekta sa X Corp. sa San Francisco, California o sa X International Unlimited Company sa Dublin, Ireland ang mga kahilingan para sa impormasyon ng account ng user mula sa tagapagpatupad ng batas. Tumutugon ang X sa mga valid na legal na proseso na naisyu bilang pagsunod sa naaangkop na batas.

 

Nangangailangan ng subpena o kautusan ng hukuman ang pribadong impormasyon

Hindi ibibigay sa mga tagapagpatupad ng batas ang hindi pampublikong impormasyong tungkol sa mga user ng X maliban na lang kung ito ay pagtugon sa naaangkop na legal na proseso tulad ng subpena, kautusan ng hukuman, o iba pang wastong legal na proseso, o bilang tugon sa isang wastong kahilingan dahil sa emerhensya, tulad ng inilalarawan sa ibaba.

 

Kailangan ng search warrant para sa mga content ng mga komunikasyon

Kailangan ng valid na search warrant o katumbas nito mula sa isang agency na may wastong jurisdiction sa X ang mga kahilingan para sa mga content ng mga komunikasyon (hal. Mga post o larawan).

 

Aabisuhan ba ng X ang mga user tungkol sa mga kahilingan para sa impormasyon ng account?

Oo. Para sa mga layunin ng transparency at due process, patakaran ng X na abisuhan ang mga user (hal., bago ang pagbubunyag ng impormasyon ng account) tungkol sa mga kahilingan para sa impormasyon ng kanilang X o Periscope account, at magbigay ng kopya ng kahilingan, maliban na lang kung ipinagbabawal sa aming gawin iyon (hal., isang utos sa ilalim ng 18 U.S.C. § 2705(b)). Hinihiling namin na ang anumang probisyon para sa hindi pagsisiwalat ay maglalaman ng isang takdang tagal ng panahon (hal., 90 araw) kung saan pagbabawalan ang X na abisuhan ang user. Maaaring kabilang sa mga eksepsyon sa aming patakaran sa paunawa sa user ang matitindi o counterproductive na sitwasyon, tulad ng mga emerhensyang may kinalaman sa nakaambang banta sa buhay, pang-aabusong sekswal sa bata, o terorismo.

 

Anu-anong detalye ang dapat kasama sa mga kahilingan para sa impormasyon ng account?

Alinsunod sa naaangkop na batas, ang mga kahilingan para sa impormasyon ng account ng user ay kinakailangang may mga sumusunod na impormasyon:

 • Isama ang @username at URL sa X ng pinag-uusapang X account (hal., https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) o natatanging pampublikong user identification number o UID ng account.
 • At/o isama ang wastong username at URL sa Periscope (hal., @twittersafety at https://periscope.tv/twittersafety). Tingnan ang mga tagubilin sa paghahanap ng username sa Periscope dito;
 • Magbigay ng mga detalye tungkol sa partikular na impormasyong hinihiling (hal., pangunahing impormasyon ng subscriber) at ang kaugnayan nito sa iyong imbestigasyon;
  • PAUNAWA: Pakitiyak na ang hinahanap mong impormasyon ay hindi available sa publiko (hal., mga hindi protektadong post). Hindi namin magagawang iproseso ang masyadong malalawak o malalabong kahilingan.
 • Magsama ng isang wastong opisyal na email address (hal., name@agency.gov) upang mabalikan ka namin kapag natanggap na namin ang iyong legal na proseso;
 • Maihain gamit ang letterhead ng tagapagpatupad ng batas.
   

Ang mga kahilingan ng mga tagapagpatupad ng batas at gobyerno para sa impormasyon ng user ay maaaring isumite sa pamamagitan ng aming site na Legal Request Submissions (https://t.co/lr o https://legalrequests.twitter.com). Makakahanap ka ng mga karagdagang tagubilin sa ibaba.

 

Pagpapakita ng mga record

Maliban kung iba ang napagkasunduan, nagbibigay kami ng mga record ng pagtugon sa electronic na format (ibig sabihin, mga text file na nabubuksan gamit ang anumang word processing software tulad ng Word o TextEdit).

 

Pagpapatunay sa mga record

Ang mga record na inilalabas namin ay nilagdaan sa electronic na paraan upang matiyak ang integridad ng mga ito sa panahon ng paggawa. Kung kailangan mo ng deklarasyon, pakisaad ito sa iyong pagsusumite.

 

Reimbursement ng gastusin

Maaaring humingi ang X ng reimbursement para sa mga gastusing kaugnay ng naibigay na impormasyon alinsunod sa mga legal na proseso at ayon sa pagpapahintulot ng batas (hal., sa ilalim ng 18 U.S.C. §2706).

 

Mga kahilingan sa pagsisiwalat dahil sa emerhensya


Kaugnay ng aming Patakaran sa Pagkapribado, maaari naming isiwalat ang impormasyon ng account sa mga tagapagpatupad ng batas bilang tugon sa isang wastong kahilingan sa pagsisiwalat dahil sa emerhensya.

Sinusuri ng X ang mga kahilingan sa pagsisiwalat dahil sa emerhensya batay sa indibidwal na kaso, bilang pagsunod sa may kaugnayang batas Kung makatanggap kami ng impormasyong nagbibigay sa amin ng tamang dahilan upang maniwala na may emerhensyang maaaring makapagdulot ng kamatayan o malubhang pisikal na pinsala sa isang tao na dapat aksyunan agad, maaari kaming magbigay ng anumang available na impormasyong kinakailangan upang mapigilan ang pinsalang iyon.

 

Paano gumawa ng kahilingan sa pagsisiwalat dahil sa emerhensya

Kung may emerhensyang maaaring makapagdulot ng kamatayan o malubhang pisikal na pinsala sa isang tao na dapat aksyunan agad at nasa X ang kinakailangang impormasyon upang mapigilan ito, ang mga opisyal na tagapagpatupad ng batas ay maaaring magsumite ng kahilingan sa pagsisiwalat dahil sa emerhensya sa pamamagitan ng aming site na Legal Request Submissions (ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan).
 

Pakilagay ang lahat ng sumusunod na impormasyon:

 • Pagsasaad sa iyong cover sheet, na dapat nakasulat sa letterhead ng tagapagpatupad ng batas, na ikaw ay nagsusumite ng isang Kahilingan sa Pagsisiwalat Dahil sa Emerhensya;
 • Pagkakakilanlan ng taong nasa bingit ng kamatayan o malubhang pisikal na pinsala;
 • Ang uri ng emerhensya (hal., ulat ng pagpapakamatay, pag-atake ng terorista, bomb threat);
 • @username at URL sa X (hal., https://twitter.com/XSafety (@twittersafety) ng (mga) pinag-uusapang account kung nasaan ang impormasyong kinakailangan upang mapigilan ang emerhensya;
 • Anumang ispisipikong post na gusto mong ipasuri sa amin;
 • Ang ispisipikong impormasyong hiniling at kung bakit kinakailangan ang impormasyong iyon upang maiwasan ang emerhensya;
 • Ang lagda ng magsusumiteng opisyal na tagapagpatupad ng batas; at
 • Lahat ng iba pang available na detalye o konteksto tungkol sa partikular na mga sitwasyon.
 

Mga kasunduan sa pagdadamayan sa legal na tulong


Patakaran ng X ang agad na tumugon sa mga kahilingan na maayos na naihain sa pamamagitan ng kasunduan sa pagdadamayan sa legal na tulong (mutual legal assistance treaty o “MLAT”) o mga rogatoryong liham, pagkatapos ng tamang paghahain ng proseso. Kapag nagsusumite ng mga kahilingan sa pamamagitan ng isang MLAT na pamamaraan, pakilinaw na ang kahilingan ay darating sa pamamagitan ng MLAT at isama ang pangalan ng pagmumulang bansa.

 

Mga kahilingan sa pagtatanggal ng nilalaman


Paano humiling ng pagsusuri ng mga tuntunin ng serbisyo

Kung isa kang ahenteng tagapagpatupad ng batas o opisyal ng gobyerno at gusto mong matanggal mula sa X ang isang nilalamang maaaring ilegal dahil sa paglabag sa (mga) lokal na batas, pakisuri muna ang Mga Patakaran sa X at kung naaangkop, magsumite ng kahilingan upang suriin ang nilalaman para sa mga posibleng paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo. Available dito ang isang pangkalahatang-ideya tungkol sa kung paano mag-ulat ng mga potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa X at Mga Tuntunin ng Serbisyo. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga posibleng paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, matitiyak mong maipapadala ang iyong kahilingan sa naaangkop na team at maipoproseso ito nang mabilis. Ibinubunyag namin ang data na ito kada anim na buwan sa X Transparency Report.
 

Paano magsumite ng legal na kahilingan upang huwag ipakita ang nilalaman

Kung nakapagsumite ka na ng kahilingang masuri ang nilalaman para sa mga posibleng paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, at nakatanggap ka ng tugon mula sa X na nagsasaad na ang iniulat na nilalaman ay hindi lumalabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo sa kasalukuyan, maaari kang magsumite ng isang wasto at may tamang saklaw na legal na kahilingan upang hilinging huwag ipakita ang nilalaman sa pamamagitan ng aming site na Legal Request Submissions. Ito ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan sa pagsusumite ng kahilingang huwag ipakita ang nilalaman batay sa (mga) lokal na batas. Huwag magsumite ng kahilingan na hindi magpakita ng content kung hindi mo pa ito naulat para sa isang review ng mga posibleng paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Bukod sa pagtukoy sa (mga) partikular na post o account na pinag-uusapan, pakitukoy ang (mga) lokal na batas na itinuturing na nilabag ng iniulat na nilalaman. Kung mayroon kang kautusan ng hukuman o iba pang nauugnay na legal na dokumentasyon, mangyaring mag-attach ng kopya kapag isinusumite ang iyong kahilingan (tingnan ang seksyong “Mga attachment na file”). Magbigya rin ng iba pang potensyal na makakatulong na konteksto na makakatulong sa pagpapabilis ng review ng iyong kahilingan kasama ang anumang mga translation ng legal na dokumentasyon kung hindi iyon English. Kailangan din namin ng isang opisyal na email address mula sa pamahalaan o tagapagpatupad ng batas (hal., name@agency.gov) upang mabalikan ka ng naaangkop na team kung kailangan. Ipoproseso namin ang iyong kahilingan sa lalong madaling panahon, pero pakitandaan na ang pagpapadala ng mga duplicate ay posibleng makaantala sa aming kakayahang iproseso ang iyong (mga) kahilingan nang mabisa.

Agad na aabisuhan ng X ang mga apektadong user tungkol sa mga legal na kahilingang huwag ipakita ang nilalaman, na kinabibilangan ng pagbibigay ng kopya ng orihinal na kahilingan, maliban na lang kung pinagbabawalan kami ng batas na gawin ito. Kung sa tingin mo ay bawal abisuhan ng X ang user, pakisaad ang iyong dahilan sa kahilingan, kabilang ang mga pagsipi sa nauugnay na batas (kung naaangkop), at/o mag-upload ng anumang dokumentong sumusuporta sa pagbabawal na ito sa seksyong "Mga attachment na file," kung available.

Maaari ding hilingin ng mga nag-uulat na gobyerno o tagapagpatupad ng batas ang hindi pagpapakita ng nilalaman na natukoy na ilegal sa kanilang hurisdiksyon sa pamamagitan ng pagpapadala sa mail ng hard copy ng iyong kahilingan sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nakalista sa ibaba. Kung ikaw ay nasa European Union o European Economic Area, pakipadala sa mail ang iyong kahilingan sa X International Unlimited Company sa Ireland (tingnan ang seksyong “Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan” sa ibaba). Ang mga kahilingang ipinapadala sa pamamagitan ng mail ay dapat asahang matatagalan sa pagsagot. 

Tumingin ng higit pang impormasyon tungkol sa aming patakaran sa Nilalaman na Hindi Ipinapakita sa Bansa rito.

 

Pagtulong sa isang user ng X


Ang mga nakarehistrong user ng X ay maaaring mag-download ng impormasyon ng sarili nilang account, kasama ang mga post na naka-post sa kanyang X account. Available sa aming Help Center ang mga hakbang kung paano mahihiling ng user ang ganoong impormasyon.

Maaari ding kunin ng mga user ang mga IP log at iba pang data nang direkta sa pamamagitan ng kanyang X account, gaya ng ipinaliwanag sa aming Help Center. Kung hindi matagumpay na sinubukan ng isang X user ang data na hinahanap nila, pakisabi sa user na magpadala ng kahilingan sa X sa pamamagitan ng aming form sa pagkapribado.
 

Iba pang isyu

Ang karamihan sa mga isyu ay maaaring malutas sa pamamagitan ng direktang pagsusumite ng mga may-ari ng X account ng mga katanungan sa pamamagitan ng aming Help Center. Available dito ang higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mag-ulat ng mga paglabag.
 

Mga pangkalahatang tanong

Ang mga pangkalahatang tanong mula sa mga tagapagpatupad ng batas o opisyal ng gobyerno (na hindi humihiling ng data ng user o pagtatanggal ng nilalaman) ay maaaring isumite sa pamamagitan ng aming web form.

 

Saan magsusumite ng mga kahilingan


Ang lahat ng legal na kahilingan, kabilang ang mga pagpapanatili, mga kahilingan para sa impormasyon ng account (karaniwan at pang-emerhensya), at mga kahilingan sa pagtatanggal ng nilalaman ay maaaring isumite sa pamamagitan ng Legal Request Submissions site ng X na available sa: t.co/lr o legalrequests.twitter.com.

Kung magkakaroon ka ng isyu sa aming Legal Request Submissions site, maaari kang humingi ng tulong sa pamamagitan ng aming web form sa pamamagitan ng pagpili sa “ibang mga katanungan” para sa uri ng kahilingan.  

Ang pagtanggap ng kasagutan sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay para sa kaginhawaan lamang, at hindi nito tinatalikdan ang anumang pagtutol, kabilang ang kakulangan ng hurisdiksyon o tamang serbisyo.

Ang mga kahilingang walang kinalaman sa pagpapatupad ng batas ay dapat isumite sa pamamagitan ng aming Help Center.

 

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan


Ang mga detalye ng address namin ay:

X Corp.
c/o Trust & Safety - Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

X International Unlimited Company
c/o Trust & Safety - Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Ireland

Ang pagtanggap ng tugon sa anumang paraan na ito at para lang sa pagtugon at hindi nagpapaubaya ng anumang pagtutol, kasama na ang kawalan ng jurisdiction o wastong serbisyo. Dapat asahang mas matagal na makakatanggap ng tugon ang mga entity ng pamahalaan na hindi nagsumite ng mga legal na kahilingan sa pamamagitan ng site para sa Pagsusumite ng Legal na Kahilingan.

I-share ang artikulong ito