Naše pravidlá

Účelom platformy X je podporovať verejnú diskusiu. Násilie, obťažovanie a iné podobné typy správania odrádzajú ľudí od vyjadrenia svojho názoru a v konečnom dôsledku znižujú hodnotu globálnej verejnej diskusie. Naše pravidlá zabezpečujú, že všetci ľudia sa môžu zúčastňovať verejnej diskusie slobodne a bezpečne.
 

Bezpečnosť

Násilný prejav: Nesmiete sa vyhrážať ani podnecovať, oslavovať ani vyjadrovať túžbu po násilí alebo ubližovaní. Viac informácií.

Násilné a nenávistné subjekty: Nemôžete sa spájať s násilnými a nenávistnými subjektmi ani propagovať ich činnosť. Viac informácií.

Sexuálne zneužívanie detí: Na platforme X máme pre sexuálne zneužívanie detí nulovú toleranciu. Viac informácií.

Zneužívanie/obťažovanie: Nesmiete zdieľať urážlivý obsah, cielene niekoho obťažovať ani k tomu nabádať iných ľudí. Viac informácií.

Nenávistné správanie: Nesmiete útočiť na iných ľudí na základe rasy, etnického pôvodu, národnosti, kasty, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia ani závažnej choroby. Viac informácií

Páchatelia násilných útokov: Odstránime všetky účty jednotlivých páchateľov teroristických, násilných, extrémistických alebo masových násilných útokov a môžeme odstrániť aj príspevky šíriace manifesty alebo iný obsah vytvorený páchateľmi násilných útokov. Viac informácií

Samovražda: Nesmiete propagovať samovraždu ani sebapoškodzovanie a nesmiete k nim nikoho nabádať. Viac informácií.

Citlivý obsah: Vo videu naživo ani v profilových fotkách či fotkách v záhlaví nesmiete uverejňovať obsah, ktorý zobrazuje brutálne, príliš krvavé detaily, ani zdieľať násilný obsah alebo obsah pre dospelých. Povolený nie je ani obsah, ktorý zobrazuje sexuálne násilie a/alebo napadnutie. Viac informácií

Nezákonný alebo určitý regulovaný tovar alebo služby: Našu službu nesmiete používať na nezákonné účely ani na podporu nezákonných činností. To zahŕňa predaj, nákup alebo sprostredkovanie transakcií s nezákonným tovarom alebo službami, ako aj s určitými druhmi regulovaného tovaru alebo služieb. Viac informácií.

Súkromie

 

Súkromné informácie: Súkromné informácie iných osôb (napríklad telefónne číslo a adresa) nesmiete zverejňovať ani ich uverejňovať v príspevkoch bez výslovného povolenia a súhlasu vlastníkov týchto informácií. Zakazujeme tiež vyhrážanie sa zverejnením súkromných informácií alebo podnecovanie iných ľudí k takémuto konaniu. Viac informácií.

Nedobrovoľná nahota: Nesmiete zverejňovať ani zdieľať intímne fotografie alebo videá, ktoré boli vytvorené alebo šírené bez súhlasu osoby, ktorá je na nich vyobrazená. Viac informácií.

Zneužitie účtu: Nesmiete používať ani sa pokúšať používať prihlasovacie mená, heslá, tokeny, kľúče, súbory cookie alebo iné údaje na prihlásenie ani iný prístup k žiadnemu inému účtu na platforme X, než je váš vlastný. Taktiež nesmiete na inom účte, než je váš vlastný, pridávať, odstraňovať ani upravovať súkromné informácie ani funkcie účtu (toto obmedzenie sa netýka účtov, na ktorých máte oprávnenie takéto zmeny vykonávať prostredníctvom autorizácie Teams platformy X, autorizácie OAuth alebo podobného mechanizmu). 

Autenticita


Manipulácia s platformou a spam:
Platformu X nesmiete používať na umelé zosilňovanie ani potláčanie informácií a nesmiete ani svojím správaním ovplyvňovať ani narúšať zážitok ľudí z používania platformy X. Viac informácií.

Občianska integrita: Služby platformy X nesmiete používať na ovplyvňovanie ani zasahovanie do výsledkov volieb ani iných občianskych procesov. Patrí sem aj uverejňovanie alebo zdieľanie obsahu, ktorý môže znížiť účasť alebo podávať zavádzajúce informácie o tom, kedy, kde alebo ako sa môžu ľudia zúčastniť občianskeho procesu. Viac informácií.

Zavádzajúce a falošné identity: Nesmiete sa vydávať za jednotlivcov, skupiny ani organizácie s cieľom zavádzať, zmiasť alebo oklamať druhých ľudí, ani používať falošnú identitu takým spôsobom, ktorý narúša zážitok ľudí z používania platformy X. Viac informácií.

Syntetické a manipulované médiá: Nesmiete vedome zdieľať syntetické ani manipulované médiá, ktoré môžu ohroziť iných ľudí. Môže sa stať, že príspevky, ktoré obsahujú syntetické a manipulované médiá, označíme, aby sme ľuďom pomohli pochopiť ich autenticitu a uviedli informácie do kontextu. Viac informácií.

Autorské práva a ochranné známky: Nesmiete porušovať práva duševného vlastníctva iných osôb vrátane autorských práv a ochranných známok. Získajte viac informácií o našich pravidlách týkajúcich sa ochranných známokautorských práv.

Reklama tretích strán vo videách


Bez nášho vopred udeleného súhlasu nesmiete prostredníctvom našich služieb odosielať, uverejňovať ani ukazovať žiadne videá, ktoré obsahujú reklamu tretích strán, ako sú napríklad video reklamy „pre-roll“ alebo sponzorovaný grafický obsah.


Presadzovanie pravidiel a odvolanie


Získajte viac informácií o našom prístupe k presadzovaniu pravidiel, napríklad informácie o možných dôsledkoch porušenia týchto pravidiel alebo pokusu o ich obchádzanie, alebo o tom, ako sa odvolať.

Zdieľajte tento článok