Regulamin X

Celem X jest obsługa rozmów na forum publicznym. Przemoc, nękanie i inne podobne zachowania zniechęcają ludzi do wyrażania swoich opinii i ostatecznie obniżają wartość globalnej debaty publicznej. Celem naszego regulaminu jest zapewnienie wszystkim uczestnikom swobodnego i bezpiecznego udziału w rozmowach prowadzonych na forum publicznym.
 

Bezpieczeństwo

Mowa przemocy. Użytkownik nie może wysuwać gróźb, gloryfikować lub podżegać do zachowań ani wyrażać chęci podejmowania działań związanych z użyciem przemocy lub wyrządzeniem szkód. Dowiedz się więcej.

Jednostki stosujące przemoc i nienawiść. Użytkownik nie może być związany z działaniami ani promować działań jednostek stosujących przemoc i nienawiść. Dowiedz się więcej.

Dziecięca pornografia. Dziecięca pornografia jest surowo zabroniona na X. Dowiedz się więcej.

Znęcanie się/nękanie. Użytkownik nie może udostępniać treści obraźliwych, dopuszczać się ukierunkowanego nękania innych osób ani podżegać innych osób do takich działań. Dowiedz się więcej.

Zachowania nacechowane nienawiścią. Użytkownik nie może atakować innych osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, kastę, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, przynależność religijną, wiek, niepełnosprawność lub poważną chorobę. Dowiedz się więcej

Sprawcy ataków z użyciem przemocy. Będziemy usuwać wszystkie konta prowadzone przez każdego sprawcę ataków terrorystycznych, ekstremistycznych lub masowych z użyciem przemocy, a także możemy usuwać posty rozpowszechniające manifesty lub inne treści wytworzone przez takich sprawców. Dowiedz się więcej

Samobójstwo. Użytkownik nie może promować ani zachęcać do samobójstw lub samookaleczeń. Dowiedz się więcej.

Multimedia zawierające treści wrażliwe. Użytkownik nie może publikować multimediów, które są nadmiernie krwawe, ani udostępniać treści zawierających przemoc lub treści dla dorosłych w materiałach transmitowanych na żywo lub na zdjęciach profilowych lub w nagłówkach. Niedozwolone są również materiały przedstawiające przemoc seksualną lub napaść na tle seksualnym. Dowiedz się więcej

Nielegalne lub podlegające ograniczeniom towary lub usługi. Użytkownik nie może użytkować naszych usług w celu niezgodnym z prawem lub wspierającym nielegalne działania. Obejmuje to sprzedaż, kupno lub ułatwianie transakcji dotyczących nielegalnych towarów lub usług, a także niektórych typów towarów lub usług objętych ograniczeniami. Dowiedz się więcej.

Prywatność

 

informacje osobiste. Użytkownik nie może publikować ani zamieszczać na X informacji osobistych innych osób (takich jak ich numer telefonu domowego i adres) bez ich wyraźnego upoważnienia i zgody. Zabraniamy również grożenia ujawnieniem informacji osobistych lub zachęcania do takiego ujawnienia innych osób. Dowiedz się więcej.

Nagość bez zgody. Użytkownik nie może publikować ani udostępniać intymnych zdjęć lub filmów, które zostały wykonane lub rozpowszechnione bez zgody znajdujących się na nich osób. Dowiedz się więcej.

Przejęcie konta. Użytkownik nie może używać ani próbować używać poświadczeń, haseł, tokenów, kluczy, plików cookie ani innych danych w celu dodawania, usuwania, modyfikowania lub logowania się lub w inny sposób uzyskiwania dostępu do informacji osobistych lub funkcji konta X innych niż jego własne (lub tych, do użycia których został bezpośrednio upoważniony za pośrednictwem autoryzacji X Teams, autoryzacji OAuth lub podobnego mechanizmu). 

Autentyczność


Manipulacje na platformie i spam.
Użytkownik nie może użytkować usług X w sposób mający na celu sztuczne wzmacnianie lub tłumienie przekazu informacyjnego lub angażować się w zachowania, które zakłócają użytkowanie X lub manipulują doświadczeniami użytkowników z użytkowania X. Dowiedz się więcej.

Uczciwość obywatelska. Użytkownik nie może użytkować usług X w celu dokonywania manipulacji procesem wyborczym lub innymi procesami obywatelskimi lub w celu ingerencji w te procesy. Obejmuje to publikowanie lub udostępnianie treści, które mogą zniechęcać do uczestnictwa w tych procesach lub wprowadzać odbiorców w błąd co do tego, kiedy, gdzie lub w jaki sposób można w tych procesach uczestniczyć. Dowiedz się więcej.

Wprowadzające w błąd i oszukańcze tożsamości. Użytkownik nie może podszywać się pod osoby fizyczne, grupy lub organizacje w celu wprowadzania w błąd, dezorientowania lub oszukiwania innych osób ani używać fałszywej tożsamości w sposób zakłócający innym osobom użytkowanie X. Dowiedz się więcej.

Nieautentyczne lub edytowane multimedia. Użytkownik nie może zwodniczo udostępniać nieautentycznych lub edytowanych multimediów, które mogą okazać się szkodliwe. Ponadto możemy oznaczać wpisy zawierające nieautentyczne lub edytowane multimedia, aby pokazać odbiorcom ich nieautentyczność i umieścić je w dodatkowym kontekście. Dowiedz się więcej.

Prawo autorskie i znak towarowy. Użytkownik nie może naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskiego i znaku towarowego. Dowiedz się więcej o naszej polityce dotyczącej znaków towarowych oraz polityce dotyczącej prawa autorskiego.

Reklamy osób trzecich w treściach wideo


Bez naszej uprzedniej zgody Użytkownik nie może bezpośrednio ani pośrednio w naszych usługach przesyłać, publikować ani wyświetlać żadnych treści wideo, które zawierają reklamy osób trzecich, w tym m.in. reklamy wyświetlane przed odtworzeniem głównej treści wideo lub grafiki sponsorskie.


Egzekwowanie regulaminu i odwołania


Dowiedz się więcej o naszych metodach egzekwowania regulaminu, w tym o potencjalnych konsekwencjach za naruszenie regulaminu lub próbę ich obejścia, a także o środkach odwoławczych.

Udostępnij ten artykuł