Personer som begår våldsamma angreppp

Översikt

Februari 2022

Vi kommer att ta bort alla konton som innehas av personer som utför terroristangrepp, våldsamma extremistangrepp eller vålsamma angrepp mot många människor, samt alla konton som förhärligar pesoner som utför sådant, eller som ägnas åt att dela manifest och/eller länkar till tredje man där relaterat innehåll finns. Vi kan även ta bort posts som sprider manifest eller annat material som förövarna framställer.

Vi vill att X ska vara ett ställe där folk kan hitta tillförlitlig information och uttrycka sig fritt och säkert utan att känna sig nedtryckta av ohälsosamt material. Efter terroristangrepp, angrepp av våldsamma extremister eller våldsamma angrepp på en massa människor vet vi att många vill uttrycka medkänsla för offer, fördöma angreppen och/eller förövarna samt diskutera hur dessa incidenter påverkar människor och samhället runt omkring dem. En del kan även vilja dela manifest eller annat likartat innehåll av den som verkar ha genomfört angreppet eller en medhjälpare, antingen för att uttrycka indignation eller för att fördöma förövarens tänkbara motiv. 

De våldshandlingar dessa förövare ägnar sig åt och de bakomliggande tankarna som de uttrycker i manifest eller på andra sätt som normaliserar hat och diskriminering skulle kunna utsätta dem som är mål för ytterligare fysisk fara och skulle kunna inspirera framtida angrepp. Exponering för sådana material kan även skada dem som ser det. 

Vi menar att de hatiska och diskriminerande åsikter som framförs i innehåll som framställs av förövarna är skadliga för samhället och att spridningen av dem bör begränsas för att hindra förövarna från att offentliggöra sitt budskap. Därför kan vi ta bort posts som innehåller manifest eller annat likartat material som har framställts av förövarna, även om sammanhanget inte är kränkande. Men vi kan tillåta innehåll med nyhetsvärde om det inte

 • framför förslag på hur man ska beväpna sig och välja mål
 • innehåller hatiska sloganer, symboler, memer och/eller hatiska konspirationsteorier
 • skisserar förövarens ideologi, taktiska val och/eller angreppsplan.

Vad är ett manifest?

Vi definierar ett manifest som ett uttalande från en förövare där dennas motivation, åsikter eller avsikt att utföra ett våldsamt angrepp beskrivs. Ett manifest kan ta formen av ett skriftligt dokument, ett inlägg i sociala medier, en ljudinspelning, en extern länk eller ett brev eller någon annan form av material. Det kan delas efter eller när som helst före ett våldsamt angrepp. Ett manifest kan kopplas till händelsen genom en varning eller en avsiktsförklaring.

Vilka är de enskilda förövarna av terroristangrepp, våldsamma extremistangrepp och våldsamma angrepp som riktas mot många?

Våldsamma angrepp där en våldsam organisation eller en medlem av en sådan organisation tar på sig skulden faller inom ramen för vår policy om våldsamma och hatiska grupperingar. Vi kräver inte att en person ska ha bekräftats vara medlem av en terroristorganisation eller någon annan våldsam eller hatisk gruppering och inte heller att personen ska ha någon officiell anknytning till någon grupp, organisation eller ideologi för att vi ska reagera på innehåll enligt denna aspekt av våra policyer. 

Vad är en överträdelse av denna policy?

Enligt denna policy kommer vi permanent att stänga av konton som tillhör vad som verkar vara enskilda förövare av terroristhandlingar, våldsamma extremisthandlingar eller våldsamma angrepp på många, liksom konton som bara ägnar sig åt att dela skadligt och våldsamt innehåll som förknippas med förövarna av det våldsamma angreppet.

Dessutom får du inte posta något av detta:

Manifest och annat innehåll som förövarna har skapat

Vi kan ta bort material som innehåller manifest och annat innehåll som har skapats av enskilda förövare eller deras medhjälpare. Överträdelser kan ske i posts, Områden, bilder och videor, däribland livevideo. Exempel på innehåll som vi kan vidta åtgärder mot enligt denna policy omfattar bland annat

 • att dela eller länka till hela manifest, oavsett sammanhang
 • alla posts som innehåller utdrag från ett reproducerat manifest (redigerat eller utklippt) eller från det ursprungliga manifestet, utom om det delas i ett sammanhang med nyhetsvärde.
  • Oavsett sammanhang är det alltid förbjudet att dela något av det följande: 

    

   • Utdrag som förmedlar förslag på hur man beväpnar sig och väljer mål.
   • Utdrag med hatiska sloganer, symboler, memer och/eller hatiska konspirationsteorier såsom ”det stora befolkningsskiftet”.
   • Utdrag som skisserar förövarens ideologi, taktiska val och/eller angreppsplan.
 • Delning av mediefiler som förövaren har genererat och som rör angreppet i alla fall. Detta omfattar men är inte begränsat till

   

  • mediefiler som har filmats av den som genomförde angreppet
  • memer, klistermärken eller graffiti som har delats och/eller framställts av förövaren
  • mediefiler med vapnen som användes vid angreppet.
 • Annat material som förövaren har framställt men som inte förknippas med det våldsamma angreppet men som handlar om att främja eller stödja våld.
 • Innehåll som kringstående vid angreppet har genererat medan angreppet skedde, t.ex. innehåll som visar ett ögonblick under anfallet, dödsfall, döda kroppar, innehåll där offer kan identifieras eller innehåll som visar förövarna som genomför angreppet.

Multimediematerial, webbadresser och hashtaggar

Vi kan lägga ett överlägg över vissa känsliga mediefiler. Överlägget gör att bilder och videor hamnar bakom ett varningsmeddelande som man måste klicka bort innan man kan se mediet. Med denna funktion kan folk som vill slippa se känsliga medier undvika dem eller fatta ett beslut på goda grunder innan de väljer att se dem. De typer av mediefiler som vi kan lägga ett överlägg över omfattar bland annat

 • medier som avbildar en förövare 
 • utdrag ur angriparens manifest som delas i en nyhetsrapport.

Vi kan etikettera webbadresser som länkar direkt till dokument som tros vara ett manifest för att förhindra att dessa webbadresser delas på X.

Vi kan stoppa hashtaggar som identifierar förövarna från att trenda för att göra förövarnas identitet mindre tydlig, liksom alla hashtaggar som bara används för att få manifest att synas.

Vad är inte en överträdelse av denna policy?

 • Konton som tillhör
  • kringstående som råkade befinna sig nära det våldsamma angreppet och/eller lyckades stoppa det, t.ex. någon som sköt förvövarna
  • förövare som blev friade efter att först ha fått en fällande dom.
 • Innehåll som avbildar något av det följande:
  • Bruk av våld av polisen eller militär personal inom ramen för deras officiella funktion som ledde till att personer förolyckades
  • Våld mot mililtär personal och poliser
  • Intrång i mänskliga rättigheter
  • Våldsamma angrepp som utgör en del av en väpnad konflikt
  • Våld som används till självförsvar
  • Våldsamma angrepp där det finns rimliga tvivel om avsikten bakom angreppet
  • Fall av vandalism och angrepp som leder till skador på nödvändig infrastruktur
  • Delning av ett par meningar från manifestet, antingen i ett nyhetssammanhang eller för att öka medvetenheten om ökningen av hatet eller våldet mot en specifik grupp. Exempel: ”personen som sköt sade att han ville utrota gruppen X” gör vi inget åt enligt denna policy.

Vilka får rapportera överträdelser mot denna policy?


Alla får rapportera potentiella överträdelser mot denna policy, vare sig de har ett X-konto eller inte. 

Vad händer om jag bryter mot denna policy? 


Konsekvenserna av att bryta mot vår policy om våldsamma händelser beror på hur allvarlig överträdelsen är. Konton som innehas av förvarna av terroristhandlingar, våldsamma extremisthandlingar eller våldsamma angrepp på många personer stängs av permanent. Enligt beskrivningen ovan kan vi även ta bort material som innehåller manifest och annat innehåll som har skapats av förövare eller deras medhjälpare. 

Dessutom tar vi bort innehåll som bryter mot våra policyer som rör våldsamma uttalanden eller andra delar av Xs regler.

Ytterligare resurser


Läs mer om alla våra möjligheter att genomdriva våra regler och vårt sätt att utveckla och tillämpa policyer.

 

Dela artikeln