مرتکبین حملات خشونت آمیز

مرور کلی

فبروری 2022

ما هر گونه حساب های را که توسط مرتکبین انفرادی حملات تروریستی، افراطی خشونت آمیز یا خشونت جمعی نگهداری میشود، و همچنین هر حسابی که از مرتکب یا مرتکبین تمجید میکند یا به اشتراک گذاری اعلامیه ها و/یا لینک های جناح ثالث جائیکه مطالب مرتبط میزبانی می شود را، حذف خواهیم کرد. همچنین ممکن است توییت های را که اعلامیه ها یا سایر مطالب تولید شده توسط مرتکبین را منتشر می کنند حذف کنیم.

ما می خواهیم X مکانی باشد که مردم بتوانند معلومات قابل اعتمادی را بیابند و آزادانه و با خیال راحت بدون احساس بار مطالب ناسالم، خود را بیان کنند. پس از حملات تروریستی، افراطی خشونت آمیز و خشونت جمعی، ما می دانیم که بسیاری می خواهند برای قربانیان ابراز همدردی کنند، حملات و/یا مرتکبین آن را محکوم کنند و درباره چگونگی تأثیر این حوادث بر مردم و اجتماعات آنها بحث کنند. بعضی نیز ممکن است بخواهند اعلامیه ها یا سایر مطالب مشابه تولید شده توسط مرتکب ظاهری یا همدست حمله را به اشتراک بگذارند، یا برای ابراز خشم یا محکوم کردن انگیزه های احتمالی مرتکب را بیان نمایند. 

خشونتی که این مرتکبین انجام میدهند، و منطقی که آنها در اعلامیه ها یا ابزارهای دیگری که تنفر و تبعیض را عادی میکنند، بیان می کنند، ممکن است مصؤنیت فیزیکی و رفاه افرادی را که هدف قرار می گیرند به خطر بیاندازد و این ظرفیت را دارد که الهام بخش حملات آینده باشد. قرار گرفتن در معرض این مطالب همچنین ممکن است به کسانی که آنها را مشاهده می کنند آسیب برساند. 

ما معتقدیم دیدگاه های نفرت انگیز و تبعیض آمیز ترویج شده در مطالب تولید شده توسط مرتکبین برای جامعه مضر است و نشر آنها باید محدود شود تا از نشر پیام مرتکبین جلوگیری شود. در نتیجه، ممکن است توییت های را حذف کنیم که شامل اعلامیه ها یا سایر مطالب مشابه تولید شده توسط مرتکبین است، حتی اگر سیاق یا زمینه آن توهین آمیز نباشد. اما، ممکن است مطالب دارای ارزش خبری را اجازه بدهیم اگر:

 • پیشنهادات در مورد چگونگی مسلح کردن خود و انتخاب اهداف را بیان نکند؛
 • شعارهای نفرت انگیز، نمادها، الگوهای رفتاری و/یا تیوری های توطئه نفرت انگیز را شریک نسازد؛
 • ایدیولوژی، انتخاب های تاکتیکی و/یا طرح حمله مرتکب را مشخص نکند.

اعلامیه چیست؟

ما اعلامیه را به عنوان بیانه های از طرف مرتکب تعریف میکنیم که انگیزه، دیدگاه ها یا قصد او برای شرکت در یک حمله خشونت آمیز را بیان می کند. اعلامیه می تواند به شکل یک سند کتبی، پست شبکه های اجتماعی، ضبط صدا، ویدیو، لینک بیرونی ، یا مکتوب یا مطالبی با اشکال دیگر باشد. ممکن است پس از آن یا در هر دوره قبل از حمله خشونت آمیز به اشتراک گذاشته شود. یک اعلامیه را می توان از طریق یک بیانیه هشدار یا قصد به رویداد پیوند داد.

مرتکبین انفرادی حملات تروریستی، افراطی خشن و خشونت آمیز چه کسانی هستند؟

حملات خشونت آمیز که توسط یک سازمان خشونت آمیز یا توسط یکی از اعضای این سازمانها به عهده گرفته می شود، تحت پوشش پالیسی نهادهای خشونت آمیز و نفرت انگیز ما قرار می گیرند. برای اینکه بتوانیم مطالب تحت این جنبه از پالیسی های خود را اعمال کنیم، نیازی نداریم که فردی به عنوان اعضای سازمان های تروریستی یا سایر نهادهای خشونت آمیز و نفرت انگیز تأیید شده باشد، یا اینکه آنها وابستگی رسمی به گروه، سازمان یا ایدیولوژی داشته باشند. 

هدف از پالیسی این تخطی چه می باشد؟

بر اساس این پالیسی، حساب های متعلق به مرتکبین آشکار حملات تروریستی، افراطی خشن و خشونت آمیز و همچنین حساب های اختصاص داده شده به اشتراک گذاری مطالب مضر و خشونت آمیز مرتبط با مرتکبین یا حمله خشونت آمیز را برای همیشه در حالت تعلیق در می آوریم.

علاوه بر این، شما نمی توانید هیچ یک از موارد زیر را توییت کنید:

اعلامیه ها و سایر مطالب ایجاد شده توسط مرتکبین

ممکن است مطالب حاوی اعلامیه و سایر مطالب ایجاد شده توسط مرتکبین یا همدستان آنها را حذف کنیم. تخطی ها میتواند از طریق توییت ها، جای ها، تصاویر و ویدیوها، از جمله ویدیوی زنده، رخ دهد. مثال های از مطالب که ممکن است تحت این پالیسی قرار گیرد، شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نمی باشد:

 • به اشتراک گذاری یا لینک دادن تمام اعلامیه های، بدون توجه به زمینه یا سیاق
 • هر توییتی که حاوی گزیده ای از اعلامیه بازتولید شده (تصحیح شده یا جدا شده) یا اعلامیه اصلی باشد، مگر زمانی که در یک زمینه خبری به اشتراک گذاشته شود.
  • صرف نظر از زمینه، اشتراک گذاری هر یک از موارد زیر همیشه ممنوع است:  

    

   • گزیده(های) که پیشنهاداتی را در مورد نحوه مسلح کردن و انتخاب اهداف ارایه می دهد.
   • گزیده(های) که شعارهای نفرت انگیز، نمادها، نشان ها و/یا تیوری های توطئه نفرت انگیز مانند تیوری جایگزینی بزرگ را به اشتراک می گذارند.
   • گزیده (های) که ایدیولوژی، انتخاب های تاکتیکی و/یا طرح حمله مرتکب را تشریح می کند.
 • شریک سازی موادهای تولید شده توسط مرتکب مربوط به حمله در همه موارد. این شامل موارد ذیل می شود اما محدود به این ها نمی شود:

   

  • موادی که توسط مرتکب حمله فیلم گرفته شده است
  • نشان ها، استیکرها، یا دیوارنوشت های به اشتراک گذاشته شده و/یا تولید شده توسط مرتکب
  • مواد مربوط به سلاح های مورد استفاده در این حمله
 • سایر مطالب تولید شده توسط مرتکب که با حمله خشونت آمیز مرتبط نیست، اما مخصوص ترویج یا حمایت از خشونت است.
 • مطالب تولید شده توسط تماشاگران از حمله در زمان وقوع حمله، مانند مطالبی که لحظه حمله یا مرگ را نشان میدهد، اجساد مرده، مطالبی که قربانیان را شناسایی میکند، یا مطالبی که مرتکب یا مرتکبین حمله را به تصویر میکشد.

مطالب چند رسانه ای، URL ها و هشتگ ها

ممکن است یک مواد حساس بینابینی را روی بعضی مواد دیگر قرار دهیم. بینابینی تصاویر و ویدیوها را پشت یک پیام هشدار قرار میدهد که قبل از مشاهده رسانه باید تایید شود. با استفاده از این ویژگی به این معنی است افرادی که نمی خواهند مواد حساس را ببینند از دیدن آن جلوگیری می کنند، یا قبل از دیدن آن یک تصمیم آگاهانه اتخاذ می کنند. انواع مواد که ممکن است بینابینی شامل شوند، اما به آنها محدود نمی شوند:

 • موادی که مرتکب را به تصویر می کشد 
 • گزیده‌هایی از اعلامیه مهاجم که به عنوان بخشی از یک گزارش خبری به اشتراک گذاشته میشود

ممکن است URL های اینترنتی را که مستقیماً به اسنادی لینک داده می شوند برچسب بزنیم تا از اشتراک گذاری این URL ها در X جلوگیری کنیم.

ما ممکن است هشتگ های را که مرتکبین را در ترندها شناسایی میکنند، در لیست رد بیاندازیم تا نمایان شدن هویت مرتکبین را کاهش دهیم، و همچنین همه هشتگ های را که منحصراً برای نمایش اعلامیه ها استفاده میشوند، در لیست رد بیاندازیم.

چه چیزی تخطی از این پالیسی به شمار نمی آید؟

 • حساب های که تعلق دارند به
  • تماشگران که به طور تصادفی به حمله خشونت آمیز نزدیک شده اند و/یا موفق شده اند حمله را متوقف کنند، برای مثال فردی که بر مرتکب یا مرتکبین شلیک کرده است.
  • مرتکبین که محکومیت آنها پس از صدور حکم بی گناهی لغو شد
 • مطالب که هر یک از موارد زیر را نشان می دهد:
  • استفاده از زور توسط پرسونل مجری قانون و نظامی، به عنوان بخشی از حوزه وظایف رسمی آنها، که منجر به تلفات جانی شد.
  • خشونت علیه پرسونل نظامی و مرتکبین قانون؛
  • نقض های حقوق بشری
  • حملات خشونت آمیز که بخشی از یک درگیری مسلحانه است
  • از خشونت به عنوان وسیله ای برای دفاع شخصی استفاده می شود
  • حملات خشونت آمیز، که در آن شک احتمالی در مورد هدف پشت حمله وجود دارد
  • موارد خرابکاری و حملات منجر به آسیب به زیرساخت های اساسی
  • به اشتراک گذاشتن چند جمله از اعلامیه(ها)، یا بخاطر گزارش خبری یا برای آگاهی بیشتر نسبت به افزایش نفرت یا خشونت علیه یک گروه خاص. به عنوان مثال: "تیرانداز گفت که می خواهد گروه x را ریشه کن کند" تحت این پالیسی قرار نمی گیرد.

چه کسی می‌تواند نقض‌های این سیاست را گزارش کند؟


هر کس می‌تواند نقض‌های این سیاست را گزارش کند، صرف‌نظر از این که حساب X داشته باشد یا نه. 

اگر این پالیسی را نقض کنم چه اتفاقی می افتد؟ 


عواقب نقض پالیسی رویدادهای خشونت آمیز ما به شدت تخطی بستگی دارد. حساب های که توسط مرتکبین حملات تروریستی، افراطی خشن، یا حملات خشونت آمیز جمعی نگهداری میشوند، برای همیشه تعلیق خواهند شد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، ممکن است مطالب دارای اعلامیه و سایر مطالب ایجاد شده توسط مرتکبین یا همدستان آنها را نیز حذف کنیم. 

علاوه بر این، مطالب را نیز حذف خواهیم کرد که پالیسی های ما را در مورد سخنرانی خشونت آمیز  یا سایر بخشهای قوانین X را نقض می کند.

منابع دیگر


درباره محدوده گزینه‌های اجرای قانون ما و موضع ما درباره تعیین و اجرای سیاست بیشتر بدانید.

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید