عاملان حملات خشونت‌آمیز

نمای کلی

فوریه 2022

ما هر حساب متعلق به عاملین حملات تروریستی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز یا خشونت جمعی، و همچنین هر حسابی را که صاحبین آنها به تمجید از عامل(ین) این حملات بپردازند یا حساب خود را به صورت اختصاصی به منظور به اشتراک گذاشتن بیانیه‌ها و/یا لینک‌های شخص ثالثی قرار دهند که دارای اینگونه محتواها باشند، حذف خواهیم کرد. همچنین ممکن است ما توییت‌هایی را که به ترویج بیانیه‌ها یا محتواهای دیگری که توسط عاملین چنین حملاتی تولید شده‌اند، حذف کنیم.

ما می‌خواهیم X مکانی باشد که افراد به اطلاعات قابل اعتماد دسترسی داشته باشند و خودشان را آزادانه و در امنیت نشان دهند، بدون اینکه متحمل بار سنگین محتوای ناسالم شوند. می‌دانیم که پس‌از حملات تروریستی، افراطی خشونت‌آمیز، و خشونت جمعی، بسیاری می‌خواهند همدلی خود را با قربانیان ابراز کنند، حملات و/یا افراد مرتکب جنایت را محکوم کنند، و درباره چگونگی تأثیر این حادثه‌ها بر مردم و جامعه‌هایشان بحث کنند. ممکن است برخی بخواهند برای ابراز خشم یا محکوم کردن انگیزه‌های ممکن مجرمان، اعلامیه‌ها و محتواهای دیگر مشابهی را هم که توسط این مجرمین یا همدستانشان تولید شده است اشتراک‌گذاری کنند. 

خشونتی که این مجرمین در آن درگیر هستند و منطقی که در اعلامیه‌هایشان به‌تصویر کشیده‌اند، یا ابزارهای دیگری که این تنفر و تبعیض را طبیعی جلوه می‌دهد، ممکن است امنیت فیزیکی و سلامتی آن‌هایی را که مورد هدف قرار گرفته‌اند به‌خطر بیندازد و باعث الهام برای حملات بیشتر شود. قرار گرفتن درمعرض این اعلامیه‌ها و ابزارها ممکن است باعث شود کسانی که این موارد را می‌بینند آسیب ببینند. 

باور داریم که تشویق دیدگاه‌های تنفرآمیز و تبعیض‌آمیز موجود در محتوایی که این مجرمین تولید کرده‌اند، برای جامعه مضر است و انتشار آن‌ها باید محدود باشد تا از تبلیغ پیام‌های این مجرمین جلوگیری شود. درنتیجه ممکن است توییت‌هایی را که شامل بیانیه‌ها و مطالب مشابهی هستند که عاملین چنین حملاتی تولید کرده‌اند، حتی در صورتی که قصد آنها توهین نیست، حذف کنیم. با این حال چنانچه محتوای خبری فاقد موارد زیر باشد، ممکن است اجازه انتشار آن را بدهیم:

 • پیشنهاد برای نحوه مسلح کردن خود و انتخاب اهداف؛
 • به اشتراک گذاری شعارها، نمادها، میم‌ها و/یا تئوری‌های توطعه نفرت‌انگیز؛
 • مشخص کردن ایدئولوژی، گزینه‌های تاکتیکی و/یا طرح‌ریزی حمله عامل.

اعلامیه چیست؟

اعلامیه به بیانیه‌ای می‌گوییم که این مجرمان در آن بیانیه، چارچوب کلی انگیزه، دیدگاه‌ها، یا قصد ارتکاب حمله خشونت‌آمیز را بیان می‌کنند. اعلامیه می‌تواند به‌صورت سند نوشتاری، پست در شبکه اجتماعی، ضبط صدا، ویدیو، پیوند خارجی، یا نامه، یا شکل‌های دیگری از محتوا باشد. این اعلامیه ممکن است هر زمانی، پیش یا پس‌از حمله خشونت‌آمیز، به اشتراک گذاشته شود. اعلامیه می‌تواند ازطریق بیانیه هشدار یا نیت عمل، به رویداد مرتبط شود.

چه کسی مرتکب جنایت تروریستی، افراطی خشونت، و عامل حملات خشونت جمعی است؟

حملات خشونت‌آمیزی که توسط یک سازمان خشن یا عضوی از چنین سازمان‌هایی برعهده گرفته می‌شود، تحت خط‌مشی علیه نهادهای خشن و خشونت‌آمیز ما قرار می‌گیرند. ما نیازی نداریم که شخصی به‌عنوان عضوی از سازمان‌های تروریستی یا نهادهای خشونت‌آمیز و نفرت‌پراکن دیگری تأیید شود، یا به‌طور رسمی با گروه، سازمان، یا ایدئولوژی وابستگی داشته باشد، تا محتوای او را تحت این خط‌مشی قرار دهیم. 

موارد تخطی از این سیاست:

تحت این خط مشی، ما حساب‌های متعلق به عاملین مشخص حملات تروریستی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و خشونت جمعی را و همچنین آندسته از حساب‌هایی را که به صورت اختصاصی محتوای زیان‌آور و خشن مربوط به عاملین یا حمله خشونت‌آمیز را به اشتراک می‌گذارند، به صورت دائمی تعلیق خواهیم کرد.

علاوه بر این شما امکان توییت کردن هیچیک از موارد زیر را نخواهید داشت:

اعلامیه‌ها و محتواهای دیگری که مجرمان ایجاد می‌کنند

ما ممکن است محتوایی را حذف کنیم که شامل اعلامیه‌ها و محتوای دیگری باشد که توسط شخصی که مرتکب جنایت می‌شود یا همدستان او ایجاد شده است. تخلف می‌تواند ازطریق توییت‌ها، فضاها، تصویرها، و ویدیوها (ازجمله ویدیوی زنده) اتفاق بیفتد. مثال‌هایی از محتوایی که ممکن است تحت این خط‌مشی قرار بگیرد شامل موارد زیر است ولی به این‌ها محدود نمی‌شود:

 • اشتراک‌گذاری بیانیه‌های کامل، بدون درنظر گرفتن قصد آنها
 • هر گونه توییتی که حاوی خلاصه(ها)یی از بیانیه بازنوشته‌شده (ویرایش شده یا تقطیع‌شده) یا بیانیه اصلی باشد، به غیر از زمانی که در متنی با ارزش خبری مورداستفاده قرار گیرد.
  • صرفنظر از قصد، به اشتراک‌گذاری موارد زیر همیشه ممنوع می‌باشد:

    

   • خلاصه(ها)یی که نحوه مسلح کردن خودتان و انتخاب اهداف را پیشنهاد می‌دهند.
   • خلاصه(ها)یی که شعارها، نمادها، میم‌ها و/یا تئوری‌های توطئه نفرت‌پراکن نظیر
   • خلاصه(ها)یی که به تشریح ایدئولوژی عامل حمله، گزینه‌های تاکتیکی و/یا طرح‌ریزی حمله می‌پردازند.
 • به اشتراک‌گذاری رسانه تولیدشده توسط عامل حمله که مربوط به حمله در هر یک از موارد باشد. این امر شامل موارد زیر است، ولی محدود به آن‌ها نمی‌شود:

   

  • رسانه‌ای که توسط عامل حمله فیلم‌برداری شده باشد
  • میم‌ها، استیکرها یا دیوارنویسی‌هایی که توسط عامل حمله به اشتراک گذاشته شود و/یا توسط او تولید شده باشد
  • رسانه اسلحه‌هایی که در حمله مورد استفاده قرار گرفته‌اند
 • دیگر محتوای تولیدشده توسط عامل حمله که مربوط به حمله خشونت‌آمیز ندارد اما ویژه ترویج یا حمایت از خشونت است.
 • محتوای تولیدشده توسط رهگذران از صحنه حمله در هنگام وقوع حمله، نظیر محتوایی که به نمایش لحظه حمله فیزیکی یا مرگ، اجساد، محتوایی که به شناسایی قربانیان یا محتوایی که به نمایش انجام حمله توسط عامل(ین) می‌پردازد.

محتوای چندرسانه‌ای، نشانی‌های وب، و برچسب‌ها

ممکن است پرده بینابینی رسانه‌ای حساسی را روی برخی از رسانه‌ها قرار دهیم. این پرده بینابینی، تصویرها و ویدیوها را پشت پیام هشداری قرار می‌دهد که باید پیش‌از مشاهده رسانه، آن پیام تأیید شود. استفاده از این ویژگی به این معنی است که افرادی که نمی‌خواهند رسانه‌های حساس را ببینند، بتوانند از آن پرهیز کنند، یا پیش‌از اینکه مشاهده آن رسانه را انتخاب کنند، تصمیم آگاهانه‌ای بگیرند. انواع رسانه‌هایی که ممکن است برایشان صفحه بینابینی بگذاریم شامل موارد زیر است ولی به این‌ها محدود نمی‌شود:

 • رسانه‌ای که عامل حمله را به تصویر می‌کشد 
 • چکیده‌های اعلامیه حمله‌کننده که به‌عنوان بخشی از گزارش خبری اشتراک‌گذاری شده است

ما ممکن است روی نشانی‌های وبی برچسب بزنیم که مستقیماً به مستندهایی پیوند می‌دهند که معتقدیم اعلامیه است تا از اشتراک‌گذاری شدن این نشانی‌های وب در X جلوگیری کنیم.

ممکن است برچسب‌هایی را که مجرمین را جزو موضوعات داغ مشخص می‌کنند در فهرست غیرمجاز قرار دهیم تا نمایان بودن هویت‌های این مجرمین کاهش یابد، همچنین برچسب‌هایی را که منحصراً اعلامیه‌ها را به سطح می‌آورند در این فهرست می‌گذاریم.

چه چیزی نقض این خط‌مشی نیست؟

 • حساب‌های متعلق به
  • رهگذرانی که به صورت اتفاقی در نزدیکی حمله خشونت‌آمیز حضور داشتند و/یا موفق شدند جلوی حمله را بگیرند، برای مثال شخصی که به عامل(ین) حمله تیراندازی کرده است
  • عامل(ینی) که پس از صدور حکم عدم محکومیت اتهامات از آنها رفع شده باشد
 • محتوایی که هر یک از موارد زیر را به تصویر بکشد:
  • استفاده از زور توسط پرسنل انتظامی و نظامی، به عنوان بخشی از وظایف رسمی آنها، که منجر به مجروحیت افراد شود؛
  • خشونت علیه پرسنل نظامی و انتظامی؛
  • سوءاستفاده از حقوق بشر
  • حملات خشونت‌آمیزی که بخشی از یک نزاع مسلحانه است
  • خشونتی که از آن به عنوان ابزار دفاع از خود استفاده شود
  • حملات خشونت‌آمیز، که در آن یک شک احتمالی درباره نیّت پشت حمله وجود داشته باشد
  • موارد مربوط به آسیب زدن به اموال عمومی و حملاتی که منجر به آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شوند
  • به اشتراک گذاری چند جمله از بیانیه(ها)، چه در قالب متن دارای ارزش اخبری یا به منظور آگاهی‌بخشی بیشتر در خصوص افزایش نفرت یا خشونت علیه یک گروه خاص. برای مثال: «فرد تیرانداز گفت که می‌خواهد گروه x را نابود کند» قابل اعمال تحت این خط مشی نیست.

کسانی که می‌توانند موارد تخطی از این سیاست را گزارش کنند:


هر کسی می‌تواند نقض‌های احتمالی این خط‌مشی را گزارش کند، چه حساب X داشته باشند چه نداشته باشند. 

اگر این خط‌مشی را نقض کنم چه اتفاقی می‌افتد؟ 


عواقب نقض خط‌مشی رویدادهای خشونت‌آمیز ما، به شدت نقض وابسته است. حساب‌هایی که توسط مجرمان تروریستی، افراطی خشونت‌آمیز، و عاملان حملات خشونت‌آمیز جمعی مدیریت می‌شود، برای همیشه تعلیق می‌شود. همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ممکن است محتوایی را هم که شامل اعلامیه‌ها یا محتوای دیگری است که توسط مجرمان و همدستانشان ایجاد شده است حذف کنیم. 

علاوه بر این، ما همچنین محتوایی را که ناقض خط مشی ما در خصوص گفتار خشونت‌آمیز یا بخش‌های دیگر قوانین توییتر است حذف خواهیم کرد.

منابع تکمیلی


درباره طیف گزینه‌های اعمال قانون و رویکرد ما به توسعه و اعمال سیاست‌ها بیشتر بدانید.

 

اشتراک‌گذاری این مقاله