Daders van gewelddadige aanslagen

Overzicht

Februari 2022

We verwijderen accounts van individuele daders van terroristische, gewelddadige extremistische of massale gewelddadige aanvallen, evenals accounts die de dader(s) verheerlijken of die gewijd zijn aan het delen van manifesten en/of links van derden waar verwante content wordt gehost. We kunnen ook posts verwijderen die manifesten of andere door daders geproduceerde content verspreiden.

We willen dat X een plek is waar mensen betrouwbare informatie vinden en zich veilig en vrijelijk kunnen uiten, zonder dat ze belast worden door ongezonde content. We weten dat na terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen veel mensen hun medeleven met de slachtoffers willen uiten, de aanslagen en/of de daders willen veroordelen en het erover willen hebben welke impact dit soort incidenten heeft op de mensen en hun samenleving. Sommigen willen misschien ook manifesten of andere vergelijkbare content delen die de vermoedelijke dader van de aanslag of een medeplichtige heeft geproduceerd, om uiting te kunnen geven aan hun woede of afkeuring van de mogelijke motieven van de dader. 

Het geweld dat de daders plegen en de redeneringen waarmee ze haat en geweld in hun manifesten of andere media normaliseren, kunnen de fysieke veiligheid en het welzijn van degenen die het doelwit van het geweld waren nog verder in gevaar brengen, en kunnen een inspiratiebron zijn voor toekomstige aanslagen. Blootstelling aan deze content kan ook leed toebrengen aan degene die het ziet. 

Wij geloven dat de haatdragende en discriminerende denkbeelden in de content van daders schadelijk zijn voor de maatschappij, en dat de verspreiding ervan moet worden beperkt om ervoor te zorgen dat daders hun boodschap niet over kunnen brengen. Daarom verwijderen we eventueel posts waarin manifesten of vergelijkbaar materiaal van daders te vinden is, zelfs als de context van de post niet beledigend is. We kunnen echter nieuwswaardige content toestaan als deze niet:

 • suggesties bevat over hoe men zich kan bewapenen en doelwitten kan kiezen;
 • hatelijke slogans, symbolen, memes en/of hatelijke samenzweringstheorieën deelt;
 • de ideologie, tactische keuzes, en/of het aanvalsplan van de dader schetst.

Wat is een manifest?

Wij definiëren een manifest als een statement van de dader waarin hij of zij zijn of haar motivatie, denkbeelden of intentie om gewelddadige aanslagen te plegen beschrijft. Een manifest kan een geschreven document, post op social media, geluidsopname, video, externe link of brief zijn of een andere vorm van content. Deze kan na de gewelddadige aanslag of ervoor zijn gedeeld. Een manifest kan aan het incident gekoppeld zijn via een waarschuwing of een intentieverklaring.

Wie zijn de individuele daders van terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen?

Gewelddadige aanvallen opgeëist door een gewelddadige organisatie of door een lid van dergelijke organisaties vallen onder ons beleid inzake gewelddadige en haatdragende entiteiten. Het lidmaatschap van een terroristische groep of andere gewelddadige en haatdragende entiteit van de persoon in kwestie hoeft niet bevestigd te zijn, en deze hoeft ook niet officieel te zijn aangesloten bij een groep, organisatie of ideologie, om ons beleid inzake dergelijke content uit te kunnen oefenen. 

Wat is een schending van dit beleid?

Volgens dit beleid zullen we accounts die toebehoren aan kennelijke individuele daders van terroristische, gewelddadige extremistische en massale gewelddadige aanvallen permanent opschorten, evenals accounts die zijn gericht op het delen van schadelijke en gewelddadige content die verband houdt met de daders of de gewelddadige aanval.

Bovendien mag je het volgende niet posten:

Manifesten en andere content gemaakt door daders

We kunnen content met manifesten en andere content gemaakt door de individuele daders of hun medeplichtigen verwijderen. Schendingen kunnen optreden in de vorm van posts, Spaces, afbeeldingen en video's, met inbegrip van live-video. Hier volgen enkele voorbeelden van het type content waartegen we maatregelen kunnen ondernemen volgens dit beleid:

 • het delen of linken van volledige manifesten, onafhankelijk van de context;
 • alle posts die fragmenten bevatten van een gereproduceerd manifest (bewerkt of in stukken) of van het oorspronkelijke manifest, behalve wanneer ze worden gedeeld in een nieuwswaardige context.
  • Ongeacht de context is het altijd verboden om het volgende te delen: 

    

   • fragment(en) die suggesties overbrengen over hoe men zich kan bewapenen en targets kan kiezen;
   • fragmenten met haatdragende slogans, symbolen, memes, en/of haatdragende samenzweringstheorieën zoals de Great Replacement-theorie;
   • fragmenten waarin de ideologie, tactische keuzes en/of het aanvalsplan van de dader worden geschetst;
 • het delen van door de dader gegenereerde media in verband met de aanslag in alle gevallen. Hieronder valt onder andere:

   

  • media gefilmd door de dader van de aanslag;
  • memes, stickers of graffiti gedeeld en/of gemaakt door de dader;
  • media van de bij de aanval gebruikte wapens;
 • andere door de dader gegenereerde content die geen verband houdt met de gewelddadige aanval, maar die specifiek gericht is op het bevorderen of ondersteunen van geweld;
 • door omstanders gegenereerde content van de aanval terwijl de aanval plaatsvindt, zoals content die een moment van de aanval of de dood toont, dode lichamen, content die slachtoffers identificeert, of content die de dader(s) toont die de aanval uitvoert (uitvoeren).

Multimedia content, URL's, en hashtags

We kunnen sommige media achter een gevoelige media-interstitial plaatsen. Door de interstitial worden afbeeldingen en video's achter een waarschuwingsbericht geplaatst, dat moet worden bevestigd voordat de media kan worden weergegeven. Met behulp van deze functie kunnen mensen voorkomen dat ze gevoelige media te zien krijgen of een weloverwogen beslissing nemen of ze die media wel of niet willen zien. Hier volgen enkele voorbeelden van media die we achter een interstitial kunnen zetten:

 • media waarin een dader wordt afgebeeld; 
 • passages uit het manifest van de dader die in een nieuwsbericht gedeeld worden.

We markeren eventueel links die rechtstreeks koppelen naar een vermeend manifest, om te voorkomen dat deze URL's bij X worden gedeeld.

We kunnen weigeren hashtags te publiceren die daders identificeren op trends, om zo de zichtbaarheid van de identiteit van daders te reduceren, evenals alle hashtags die uitsluitend worden gebruikt om manifesten aan het licht te brengen.

Wat is geen schending van dit beleid?

 • Accounts die behoren tot:
  • omstanders die toevallig dicht bij de gewelddadige aanval waren en/of de aanval wisten te stoppen, bijvoorbeeld iemand die de dader(s) neerschoot;
  • daders waarvan de veroordeling is vernietigd na een niet schuldigverklaring.
 • Content die een van de volgende zaken afbeeldt:
  • het gebruik van geweld door wetshandhavende instanties en militairen, in het kader van hun officiële functies, waarbij slachtoffers zijn gevallen;
  • geweld tegen militairen en wetshandhavende instanties;
  • mensenrechtenschendingen;
  • gewelddadige aanvallen die deel uitmaken van een gewapend conflict;
  • geweld gebruikt als middel tot zelfverdediging;
  • gewelddadige aanvallen, waarbij waarschijnlijk twijfel bestaat over de intentie achter de aanval;
  • gevallen van vandalisme en aanvallen die leiden tot schade aan essentiële infrastructuur;
  • een paar zinnen uit de manifest(en) delen, hetzij in een nieuwswaardige context, hetzij om meer aandacht te vragen voor de toename van haat of geweld tegen een specifieke groep. Bijvoorbeeld: "de schutter zei dat hij of zij groep x wil uitroeien" is geen aanleiding tot actie onder dit beleid.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een X-account heeft. 

Wat gebeurt er als ik dit beleid schend? 


De gevolgen van het schenden van ons beleid inzake gewelddadige gebeurtenissen zijn afhankelijk van de ernst van de schending. Accounts beheerd door daders van terroristische, extremistische en massale gewelddadige aanslagen worden permanent opgeschort. We kunnen, zoals hierboven beschreven, ook content met manifesten en andere content gemaakt door daders of hun medeplichtigen verwijderen. 

Daarnaast zullen we ook content verwijderen die ons beleid inzake gewelddadige uitspraken of andere delen van de regels van Xschendt.

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

 

Dit artikel delen