Hatiskt beteende

Översikt
 

April 2023

Du får inte direkt angripa andra utifrån deras ras, etnicitet, nationella ursprung, kast, sexuella läggning, kön, könsidentitet, religiösa tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning eller allvarliga sjukdom. 

Xs uppdrag är att ge alla möjligheten att skapa och dela idéer och information samt uttrycka sina åsikter och trossatser utan hinder. Frihet att uttrycka sig är en mänsklig rättighet – vi menar att alla har en röst och rätten att häva upp den. Vår roll är att underlätta det offentliga samtalet, vilket kräver att en mängd olika perspektiv får komma till uttryck. 

Vi inser att om folk upplever kränkningar på X, så kan det sätta deras förmåga att uttrycka sig på spel. Forskning visar att vissa grupper är oproportionerligt utsatta för kränkningar på nätet. För personer som identifierar sig med flera underrepresenterade grupper kan kränkningar vara mer vanliga, mer allvarliga till sin art och mer skadliga.

Vi gör allt vi kan för att bekämpa kränkningar som motiveras av hat, fördomar och eller intolerans, i synnerhet kränkningar där man försöker tysta dem som historiskt sett har varit marginaliserade. Av denna anledning tillåter vi inte beteende som är inriktat på enskilda eller grupper med kränkningar som bygger på att de uppfattas tillhöra en skyddad kategori.  

Om du ser något på X som du menar bryter mot denna policy vill vi att du rapporterar det till oss.

 

Vad bryter mot denna policy?

Vi granskar och vidtar åtgärder när vi får in rapporter om konton som riktar in sig på en enskild person eller en grupp och uppvisar något av de följande beteendena, antingen i posts eller direktmeddelanden. 

Hatiska hänvisningar

Vi tillåter inte att man riktar sig mot enskilda personer eller grupper med innehåll som refererar till former av våld eller våldsamma händelser där en skyddad kategori var det huvudsakliga målet eller offren, om syftet är att trakassera. Detta omfattar men är inte begränsat till medier eller text som hänvisar till eller avbildar

 • folkmord (t.ex. förintelsen)
 • lynchningar.

Uppvigling

Vi tillåter inte att någon uppeggar beteende som är riktat mot enskilda eller grupper som tillhör skyddade kategorier. Detta omfattar att

 • ingjuta skräck eller sprida förskräckliga stereotyper om en skyddad kategori, däribland att påstå att det är mer troligt att medlemmar av en skyddad kategori deltar i farliga eller olagliga aktiviteter, t.ex. ”alla [religiös grupp] är terrorister”
 • egga andra att trakassera medlemmar av en skyddad kategori på eller utanför plattformen, t.ex. ”Jag är less på att de här [religiös grupp] tror att det är bättre än vi, om någon av er ser någon som har en [religilös symbol för den religiösa gruppen], ta den och lägg upp bilder!”
 • egga andra att diskriminera genom att vägra att stödja en enskild eller grupps ekonomiska aktivitet på grund av att de uppfattas tillhöra en skyddad kategori, t.ex. ”Om man besöker en [religiös grupps] butik stöder man de där [nedsättande ord], sluta ge pengar till de där [nedsättande ord]”. Detta kan men behöver inte omfatta innehåll som är avsett att vara politiskt till sin art, t.ex. politiska kommentarer eller innehåll som gäller bojkotter eller protester.

Obs! Innehåll som är avsett att uppvigla till våld mot en skyddad kategori är förbjudet enligt policyn mot våldsamma uttalanden.

Nedsättande ord och troper

Vi tillåter inte att någon riktar in sig mot andra med upprepade nedsättande ord, troper eller annat innehåll som är avsett att förnedra eller förstärka negativa eller skadliga stereotyper om en skyddad kategori. I vissa fall, till exempel vid allvarligt, repetitivt bruk av nedsättande ord eller rasistiska/sexistiska troper där syftet är att trakassera eller skrämma andra, kan vi kräva att posten tas bort. I andra fall, t.ex. (men inte begränsat till) måttligt, isolerat bruk där sammanhanget är att trakassera eller skrämma andra, kan vi begränsa hur synlig posten är enligt diskussionen nedan.

Avhumanisering

Vi tillåter inte avhumanisering av en grupp utifrån dennas religion, kast, ålder, funktionshinder, allvarliga sjukdom, nationella ursprung, ras, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexuella läggning.

Hatiska bilder 

Vi betraktar som hatiska bilder alla logotyper, symboler eller bilder vars syfte är att väcka fientlighet och illvilja mot andra baserat på deras ras, religion, funktionshinder, sexuella läggning, könsidentitet eller etnicitet/nationella ursprung. Några exempel på hatiska bilder är

 • symboler som historiskt sett är kopplade till hatgrupper, t.ex. nazisternas hakkors
 • bilder som avbildar andra som vore de lägre stående människor eller som har ändrats så att de innehåller hatiska symboler, t.ex. att ändra bilder av enskilda personer så att de har djurliknande egenskaper
 • bilder som har ändrats så att de innehåller hatiska symboler eller referenser till massmord riktade mot en skyddad kategori, t.ex. att manipulera bilder av enskilda så att de innehåller den gula davidsstjärnan som en hänvisning till förintelsen.

Medier som innehåller hatiska bilder tillåts inte i livevideo, kontobiografier, profil- och rubrikbilder. Alla övriga instanser måste märkas som känsliga medier. Dessutom är det ett brott mot denna policy att skicka en enskild person hatiska bilder. 

Hatisk profil

Du får inte använda hatiska bilder eller symboler i din profilbild eller i din profilrubrik. Du får heller inte kränka någon med ditt användarnamn, ditt visningsnamn eller din profilbiografi. Det kan röra sig om riktade trakasserier eller att uttrycka hat mot en person, grupp eller skyddad kategori.

Måste jag vara den som utsätts för detta innehåll för att det ska bryta mot Xs regler?

Vissa posts kan tyckas vara hatiska när de ses enskilt men inte om de ses inom ramen för ett bredare samtal. Medlemmar av en skyddad kategori kan t.ex. hänvisa till varandra med ord som i andra sammanhang anses vara nedsättande. När dessa ord används i samförstånd är sammanhanget bakom dem inte kränkande utan ett sätt att ta tillbaka ord som i historien har använts för att trycka ned enskilda personer.  

När vi granskar innehåll av detta slag kanske det inte är uppenbart huruvida sammanhanget är att kränka en enskild person på grundval av dennas skyddade ställning eller om det ingår i ett samtal som sker i samförstånd. För att hjälpa våra team att förstå sambandet behöver vi ibland tala direkt med personen som texten är riktad till för att se till att vi har den information vi behöver innan vi vidtar några åtgärder.

Obs! Enskilda personer behöver inte vara medlem av en viss skyddad kategori för att vi ska vidta åtgärder. Vi ber aldrig någon att bevisa eller motbevisa medlemskap i någon skyddad kategori, och vi kommer inte att undersöka sådan information. 

Vad händer om du bryter mot denna policy?

Enligt denna policy kan vi vidta åtgärder mot beteende som är riktat mot enskilda personer eller en hel skyddad kategori med hatiskt beteende, enligt beskrivningen ovan. Inriktningen kan ske på ett antal sätt, t.ex. genom omnämnanden, att ta med ett foto på en enskild person, att referera till någon med dennas fullständiga namn osv.

När vi bedömer straffet för brott mot denna policy tar vi hänsyn till ett antal faktorer, t.ex. hur allvarlig överträdelsen är och den enskilda personens tidigare historia av regelöverträdelser. Här kommer en lista med tänkbara påföljder för innehåll som bryter mot denna policy:

 • Vi kan göra innehåll mindre synligt på X genom att
  • ta bort posten från sökresultat, rekommendationer i produkten, trender, notiser och hemtidslinjer 

  • begränsa identifiering av posten gentemot upphovsmannens profil

  • ranka ned posten i svar

  • begränsa gilla-markeringar, svar, Reposts, citat-posts, bokmärken, delningar, fästning i profilen eller engagemangsantal 

  • se till att posten inte får ha annonser intill sig

 • exkludera posts och/eller konton i e-postrekommendationer eller rekommendationer i produkter 

 • kräva att posten tas bort.
  • Vi kan t.ex. begära att en person tar bort det aktuella innehållet och att hen bara får använda X i skrivskyddat läget innan hen får posta igen.
 • Stänga av konton som bryter mot vår policy om hatiska profiler.

Läs mer om våra tänkbara åtgärder

En person som menar att hens konto har stängts av av misstag kan överklaga.

Dela denna artikel