Zachowanie przepełnione nienawiścią

Skrót
 

Kwiecień 2023

Niedozwolone jest atakowanie innych osób z powodu ich rasy, przynależności etnicznej, pochodzenia, kasty, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, religii, wieku, niepełnosprawności czy poważnej choroby. 

Naszą misją jest zapewnienie wszystkim równej możliwości tworzenia treści, dzielenia się pomysłami i informacjami oraz wyrażania swoich opinii i przekonań bez żadnych ograniczeń. Wolność wypowiedzi to jedno z praw człowieka – wierzymy, że każdy z nas ma prawo do bycia usłyszanym i wolno mu z niego korzystać. Naszą rolą jest tworzenie przestrzeni do publicznej dyskusji z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli użytkownicy platformy X doświadczają nadużyć, może to ograniczać ich zdolność do wyrażania siebie. Badania wykazują, że niektóre grupy osób są znacznie bardziej narażone na nadużycia w przestrzeni internetowej od pozostałych. W przypadku osób, które identyfikują się z wieloma niedostatecznie reprezentowanymi grupami, nadużycia mogą być częstsze, poważniejsze i bardziej szkodliwe.

Naszym celem jest zwalczanie nadużyć motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami lub nietolerancją, w szczególności nadużyć mających na celu uciszenie głosów osób, które w przeszłości były marginalizowane. W związku z tym nie zezwalamy na zachowania stanowiące nadużycie wymierzone w osoby lub grupy osób z powodu ich rzekomej przynależności do chronionej kategorii.  

Jeśli zauważysz na platformie X coś, co Twoim zdaniem narusza te zasady, zgłoś to.

 

Jakie zachowania stanowią naruszenie tych zasad?

Przeanalizujemy wszystkie zgłoszenia dotyczące rzekomych nadużyć wymienionych poniżej stosowanych wobec konkretnych osób lub grup osób za pośrednictwem postów lub prywatnych wiadomości i podejmiemy odpowiednie działania. 

Nienawistne wypowiedzi

Niedozwolone jest kierowanie do osób lub grup osób treści, które odnoszą się do form przemocy lub brutalnych wydarzeń, których głównym celem była kategoria chroniona, lub do ofiar tych wydarzeń w celu ich nękania. Obejmuje to między innymi multimedia lub teksty nawiązujące do następujących sytuacji lub przedstawiające je:

 • ludobójstwo (np. Holokaust),
 • lincz.

Podżeganie

Niedozwolone jest zachęcanie innych do zachowań skierowanych przeciwko osobom lub grupom osób należących do chronionych kategorii. Dotyczy to następujących rodzajów naruszeń:

 • wzbudzanie strachu lub rozpowszechnianie przerażających stereotypów na temat chronionej kategorii, w tym twierdzenie, że przedstawiciele tej kategorii częściej biorą udział w niebezpiecznych lub nielegalnych działaniach, np. „wszyscy [grupa religijna] są terrorystami”;
 • zachęcanie innych do nękania członków chronionej kategorii na platformie X lub poza nią, np. „Mam dość tych [grupa religijna]. Myślą, że są lepsi od nas – jak zobaczysz, że ktoś nosi [symbol religijny], zerwij to z niego i opublikuj zdjęcie!”;
 • nakłanianie innych do dyskryminacji w formie odmowy wspierania przedsięwzięcia gospodarczego osoby lub grupy osób z powodu ich rzekomego członkostwa w chronionej kategorii, np. „Jeśli idziesz do sklepu [grupa religijna], wspierasz tych [obelga]. Przestańmy dawać nasze pieniądze tym [obelga religijna]”. Nie może to obejmować treści o charakterze politycznym, takich jak komentarze polityczne lub treści związane z bojkotami lub protestami.

Uwaga: treści, które mają na celu podżeganie do przemocy przeciwko chronionej kategorii jest niedozwolone na podstawie Zasad dotyczących zachowań przepełnionych nienawiścią.

Obelgi i wyzwiska

Niedozwolone jest powtarzające się stosowanie obelg, nieodpowiednich zwrotów lub innych treści, które mają na celu degradację lub wzmocnienie negatywnych lub szkodliwych stereotypów dotyczących chronionej kategorii. W niektórych przypadkach, takich jak poważne i powtarzające się stosowanie obelg lub zwrotów rasistowskich/seksistowskich mających na celu nękanie lub zastraszanie innych, możemy wymagać usunięcia posta. W innych przypadkach, takich jak umiarkowane, jednorazowe użycie zwrotów mających na celu przede wszystkim nękanie lub zastraszanie innych, możemy ograniczyć widoczność posta, jak opisano poniżej.

Dehumanizacja

Niedozwolona jest dehumanizacja grupy osób ze względu na ich religię, kastę, wiek, niepełnosprawność, poważną chorobę, pochodzenie narodowe, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Obrazy przepełnione nienawiścią 

Za obrazy przepełnione nienawiścią uznajemy logo, symbole lub obrazy, których celem jest promowanie wrogości i złośliwości wobec innych ze względu na ich rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową lub pochodzenie etniczne czy narodowe. Obrazy przepełnione nienawiścią mogą obejmować między innymi:

 • symbole historyczne związane z organizacjami promującymi nienawiść, np. nazistowska swastyka,
 • obrazy przedstawiające inne osoby jako istoty niższej kategorii lub obrazy zmodyfikowane w celu uwzględnienia nienawistnych symboli, np. zmiana wizerunków osób w celu zasugerowania cech zwierzęcych,
 • obrazy zmienione tak, aby zawierały nienawistne symbole lub odniesienia do masowej zagłady chronionej kategorii osób, np. manipulowanie wizerunkami osób w celu umieszczenia żółtych odznak gwiazdy Dawida nawiązujących do Holokaustu.

Niedozwolone jest udostępnianie multimediów przedstawiających obrazy przepełnione nienawiścią w transmisji na żywo, opisie konta, zdjęciu profilowym lub nagłówku. We wszystkich innych przypadkach takie treści muszą być oznaczane jako nieodpowiednie multimedia. Ponadto wysyłanie do wybranych osób niechcianych obrazów przepełnionych nienawiścią stanowi naruszenie tej Polityki. 

Profile przepełnione nienawiścią

Niedozwolone jest stosowanie obrazów lub symboli przepełnionych nienawiścią jako zdjęć profilowych lub obrazów w nagłówku. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana i opis konta nie mogą być wykorzystywane do działań noszących znamiona nadużycia, takich jak ukierunkowane nękanie lub wyrażanie nienawiści wobec wybranej osoby, grupy osób lub kategorii osób objętych ochroną.

Czy aby zgłosić takie treści i poprosić o ich sprawdzenie pod kątem naruszenia Zasad Xa, muszę być osobą, w którą one uderzają?

Niektóre posty mogą sprawiać wrażenie obraźliwych, gdy są czytane osobno, ale w istocie takie nie są, jeśli umieści się je w szerszym kontekście. Na przykład przedstawiciele chronionej kategorii mogą zwracać się do siebie nawzajem przy użyciu terminów, które mogą być uważane za obelgi. Kiedy takie wyrażenia używane są za obopólną zgodą, nie dochodzi do nadużycia, ale jest to podjęcie próby zmiany nacechowania terminów, które były przeszłości wykorzystywane do poniżania innych osób.  

Podczas analizy tego typu treści może nie być jasne, czy intencją jest nadużycie w stosunku do danej osoby ze względu na jej przynależność do chronionej kategorii, czy też jest to część zwyczajnej rozmowy. Aby pomóc naszym zespołom zrozumieć kontekst rozmowy, możemy czasem potrzebować opinii osoby, której ona dotyczy, aby mieć pewność, że nasze rozumienie sytuacji jest poprawne, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem naszych zasad.

Uwaga: osoby fizyczne nie muszą należeć do określonej chronionej kategorii, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania. Nigdy nie prosimy naszych użytkowników o udowodnienie lub odrzucenie członkostwa w żadnej chronionej kategorii i nie weryfikujemy takich informacji. 

Jakie są konsekwencje naruszenia tych zasad?

Zgodnie z tymi zasadami podejmujemy odpowiednie działania w celu zwalczania zachowań przepełnionych nienawiścią jak te opisane powyżej, wymierzonych w osoby lub chronione kategorie osób. Nękanie konkretnych osób może mieć różne formy, np. może być to wzmianka na temat wybranej osoby, jej zdjęcie lub odwołanie się do kogoś za pomocą jego imienia i nazwiska.

Ustalając, jakie konsekwencje należy nałożyć na użytkownika, który dopuścił się naruszenia tych zasad, bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym między innymi wagę naruszenia oraz ewentualne wcześniejsze przypadki naruszenia zasad przez danego użytkownika. Poniżej znajduje się lista możliwych sposobów egzekwowania zasad w odniesieniu do osób naruszających te zasady:

 • Zmniejszenie widoczności treści na naszej platformie poprzez:
  • usunięcie posta z wyników wyszukiwania, poleceń produktów, trendów, powiadomień i osi czasu użytkowników 

  • ograniczenie widoczności posta do profilu autora

  • zmniejszenie widoczności posta w odpowiedziach

  • ograniczenie możliwości dodawania polubień, odpowiadania na posta, podawania go dalej, dodawania do Zakładek, udostępniania, przypinania do profilu oraz ograniczenie wyświetlania liczby interakcji 

  • uniemożliwienie dołączania reklam do posta

 • Wykluczenie postów lub kont danego autora z rekomendacji e-mail lub w usłudze. 

 • Wymóg usunięcia posta.
  • Przykładowo możemy poprosić kogoś o usunięcie treści naruszających nasze zasady i przez pewien czas umożliwić mu korzystanie z platformy X tylko w trybie biernym, bez możliwości postowania.
 • Zawieszenie kont, które naruszają naszą Politykę dotyczącą profili przepełnionych nienawiścią.

Dowiedz się więcej na temat sposobów egzekwowania naszych zasad

Jeśli ktoś uważa, że jego konto zostało zawieszone przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Udostępnij ten artykuł