Akt o usługach cyfrowych

Informacje o pozasądowym rozstrzyganiu sporów i sądowych mechanizmach odwoławczych określonych w unijnym akcie o usługach cyfrowych 

Jeśli Użytkownik jest odbiorcą usługi X w Unii Europejskiej i uważa za błędną decyzję X w sprawie:

(i) usunięcia, ograniczenia widoczności lub zablokowania dostępu do informacji w Usłudze X;

(ii) zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi X w całości lub w części na rzecz odbiorców lub ich kont lub

(iii) zawieszenia, zablokowania lub innego ograniczenia możliwości monetyzacji informacji przekazywanych przez odbiorcę

ze względu na fakt, że przekazane do Usługi X informacje są niezgodne z przepisami prawa lub naruszają nasze Zasady użytkowania, Użytkownik może odwołać się od naszej decyzji w ramach naszej wewnętrznej procedury odwoławczej opisanej tutaj. Alternatywnie lub dodatkowo Użytkownik może wybrać dowolny organ pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowany przez koordynatora ds. usług cyfrowych w odpowiednim państwie członkowskim UE w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego takiej decyzji.

X będzie współpracować z takim wybranym certyfikowanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z przepisami aktu o usługach cyfrowych. Użytkownik powinien mieć świadomość, że X nie jest związany żadną decyzją podjętą przez certyfikowany organ pozasądowego rozstrzygania sporów.

Użytkownik ma również prawo do skorzystania z sądowych środków odwoławczych w drodze dochodzenia roszczeń przed sądem właściwym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także z innych możliwości prawnych. 

Jeśli Użytkownik chce rozważyć pozasądowe lub sądowe możliwości odwoławcze, powinien skonsultować się w tej sprawie z doradcą prawnym.

 

Udostępnij ten artykuł