Zásady občianskej integrity

Prehľad

August 2023

Služby spoločnosti X nesmiete používať na účely manipulácie alebo zasahovania do volieb alebo iných občianskych procesov, ako napríklad uverejňovanie alebo zdieľanie obsahu, ktorý môže potlačiť volebnú účasť, zavádzať ľudí o tom, kedy, kde alebo ako sa majú zúčastniť na občianskom procese, alebo viesť k násiliu mimo internetu počas volieb. Každý pokus o podbúranie integrity občianskej participácie podbúrava aj naše základné princípy slobody prejavu, a preto budeme na príspevky, ktoré tieto pravidlá porušujú, používať označenia informujúce používateľov o tom, že ich obsah je zavádzajúci.

 

Čo je občiansky proces? 

Za občianske procesy sa podľa spoločnosti X považujú udalosti alebo postupy, ktoré sú nariadené, organizované a vykonávané vládnym a/alebo volebným orgánom krajiny, štátu, regiónu, okresu alebo obce, s cieľom riešiť záležitosti spoločného záujmu prostredníctvom účasti verejnosti. Medzi príklady občianskych procesov môžu patriť: 

 • Politické voľby
 • Sčítania 
 • Hlavné referendá a volebné iniciatívy 
   

Čo je porušením týchto zásad? 

Tieto zásady sa týkajú 4 kategórií zavádzajúceho správania a obsahu: 

 

Zavádzajúce informácie o spôsobe účasti

Nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o tom, ako sa zúčastniť volieb alebo iného občianskeho procesu môžeme označiť alebo odstrániť. Patria sem okrem iného:

 • zavádzajúce informácie o postupoch účasti na občianskom procese (napríklad, že môžete hlasovať poštou, textovou správou, e-mailom alebo telefonicky, v jurisdikciách, kde tieto možnosti neexistujú);
 • zavádzajúce informácie o požiadavkách na účasť vrátane požiadaviek na identifikáciu alebo občianstvo;
 • zavádzajúce tvrdenia, ktoré spôsobujú nejasnosti o stanovených zákonoch, predpisoch, postupoch a metódach občianskeho procesu alebo o činnosti úradníkov alebo subjektov vykonávajúcich tieto občianske procesy; a
 • zavádzajúce vyhlásenia alebo informácie o oficiálne oznámenom dátume alebo čase občianskeho procesu.

 

Potláčanie

Je zakázané šíriť preukázateľne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o okolnostiach občianskeho procesu s cieľom zastrašiť alebo odradiť ľudí od účasti na voľbách alebo inom občianskom procese. Patria sem okrem iného:

 • zavádzajúce tvrdenia, že volebné miestnosti sú zatvorené, že hlasovanie sa skončilo, alebo iné zavádzajúce informácie týkajúce sa nespočítaných hlasov; 

 • zavádzajúce tvrdenia o činnosti polície alebo orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s hlasovaním vo voľbách, volebnými miestnosťami alebo zberom informácií o sčítaní ľudu; 

 • zavádzajúce tvrdenia o dlhých radoch, problémoch so zariadeniami alebo iných narušeniach na volebných miestach počas doby konania volieb;

 

Zastrašovanie

Je zakázané podnecovať, povzbudzovať alebo nabádať iné osoby, aby sa vyhrážali iným osobám, nútili ich k účasti alebo zdržaniu sa účasti na občianskom procese. Patrí sem okrem iného:

 • úmyselné podnecovanie alebo propagovanie násilného správania v blízkosti miesta, kde prebieha volebný proces, vrátane volebných miestností a miest na sčítanie hlasov;

 • podnecovanie k narušeniu alebo poškodeniu postupov, infraštruktúry alebo volebných zariadení, ktoré sú potrebné na to, aby sa občania mohli zúčastniť na občianskom procese;

 • podnecovanie iných k obťažovaniu voličov alebo členov volebnej komisie;

 • podporovanie používania strelných zbraní v blízkosti volebných miestností s cieľom zastrašiť voličov a členov volebnej komisie;

 • hrozby týkajúce sa miest konania volieb alebo iných kľúčových miest či udalostí (upozorňujeme, že naše zásady násilných prejavov sa môžu týkať aj hrozieb, na ktoré sa tieto zásady nevzťahujú).

 

Falošná alebo zavádzajúca príslušnosť

Je zakázané vytvárať falošné účty, ktoré nepravdivo prezentujú svoju príslušnosť ku kandidátovi, volenému predstaviteľovi, politickej strane, volebnému orgánu alebo vládnemu subjektu, alebo zdieľať taký obsah, ktorý svoju príslušnosť prezentuje nepravdivo. Prečítajte si viac o našich zásadách týkajúcich sa zavádzajúcich a klamlivých identít.

 

Čo nie je porušením týchto zásad?

Nie všetky falošné alebo nepravdivé informácie o politike alebo občianskych procesoch predstavujú manipuláciu alebo ovplyvňovanie. Ak nedôjde k porušeniu iných zásad, nasledujúce činnosti vo všeobecnosti nie sú porušením týchto zásad:

 • nepresné vyhlásenia o volenom alebo menovanom úradníkovi, kandidátovi alebo politickej strane; 

 • organický nesponzorovaný obsah, ktorý je polarizujúci, neobjektívny, nadstranícky alebo obsahuje kontroverzné názory na voľby alebo politiku; 

 • diskusia o prieskumoch verejnej mienky; hlasovanie a účasť divákov v súťažiach, herných programoch alebo na iné zábavné účely; 

 • používanie služby X pod pseudonymom alebo ako parodický, komentátorský alebo fanúšikovský účet na diskusiu o voľbách alebo politike.

 

Čo sa stane, ak tieto zásady porušíte?

Príspevky, ktoré podliehajú týmto zásadám, budú mať v službe X nasledovne obmedzený dosah: 

 • Príspevok bude vyradený z výsledkov vyhľadávania, trendov a odporúčaných notifikácií

 • Príspevok bude odstránený z časových osí Pre vás a Sledované

 • Príspevok bude mať obmedzenú objaviteľnosť na profile autora

 • Obmedzenie funkcie Páči sa mi to, odpovedí, opätovných príspevkov, citácií, záložiek, zdieľania, pripnutia na profil alebo úpravy príspevku

 • Zhoršenie umiestnenia príspevku v odpovediach 

Príspevky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady, budú označené štítkom informujúcim autorov príspevkov aj divákov, že sme ich viditeľnosť obmedzili. Autori príspevkov môžu voči označeniu podať odvolanie, ak si myslia, že viditeľnosť ich príspevku sme obmedzili neoprávnene. Získajte viac informácií o našich možnostiach presadzovania pravidiel.

Zdieľajte tento článok