Polityka zapewnienia uczciwości obywatelskiej

Przegląd

Sierpień 2023 r.

Niedozwolone jest prowadzenie za pośrednictwem usług X działań mających na celu wpływanie na przebieg lub zakłócanie przebiegu wyborów lub innych procesów obywatelskich, takich jak publikowanie lub udostępnianie treści, które mogłyby obniżyć frekwencję, zawierałyby fałszywe informacje na temat czasu, miejsca lub sposobu uczestnictwa w procesie obywatelskim lub prowadziłyby do rzeczywistych aktów przemocy podczas wyborów. Każda próba podważenia uczciwości procesu obywatelskiego narusza nasze podstawowe zasady swobody wypowiedzi, będziemy zatem odpowiednio oznaczać wpisy naruszające te zasady, informując użytkowników, że ich treść wprowadza w błąd.

 

Czym są procesy obywatelskie? 

X definiuje procesy obywatelskie jako wydarzenia lub procedury zarządzone, zorganizowane i przeprowadzone przez organ administracyjny lub wyborczy w danym kraju, stanie, regionie, okręgu lub gminie, których celem jest zajęcie się kwestią wspólnego zainteresowania z udziałem społeczeństwa. Przykłady procesów obywatelskich: 

 • Wybory polityczne
 • Spisy powszechne 
 • Ważne referenda i akcje zbierania podpisów 
   

Jakie zachowania stanowią naruszenie tej polityki?

Ta polityka dotyczy czterech kategorii zachowań i treści wprowadzających w błąd: 

 

Informacje wprowadzające w błąd co do sposobu uczestnictwa w procesie obywatelskim

Możemy odpowiednio oznaczać lub usuwać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące sposobu uczestnictwa w wyborach lub innych procesach obywatelskich. W szczególności obejmuje to:

 • informacje wprowadzające w błąd co do procedur uczestnictwa w procesie obywatelskim (na przykład fałszywie sugerujące, że można głosować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości tekstowej, poczty elektronicznej lub telefonu, mimo że w danym systemie prawnym nie ma takiej możliwości);
 • informacje wprowadzające w błąd co do wymogów uczestnictwa, w tym wymogów dotyczących potwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa;
 • twierdzenia powodujące dezorientację co do mających zastosowanie przepisów prawa, procedur i metod przeprowadzania procesu obywatelskiego lub informacje wprowadzające w błąd co do działań funkcjonariuszy publicznych lub podmiotów obsługujących dany proces obywatelski; oraz
 • oświadczenia lub informacje wprowadzające w błąd co do oficjalnej, ogłoszonej daty lub godziny procesu obywatelskiego.

 

Treści lub zachowania mające na celu obniżenie frekwencji

Niedozwolone jest rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat okoliczności towarzyszących procesowi obywatelskiemu w celu zniechęcenia obywateli (także w drodze ich zastraszania) do udziału w wyborach lub innym procesie obywatelskim. W szczególności obejmuje to:

 • wprowadzające w błąd twierdzenia, że lokale wyborcze są zamknięte lub że głosowanie się zakończyło, lub inne wprowadzające w błąd informacje dotyczące głosów, które nie zostały policzone; 

 • wprowadzające w błąd twierdzenia co do działań policji lub organów ścigania związanych z głosowaniem w wyborach, lokalami wyborczymi lub zbieraniem informacji ze spisu powszechnego; 

 • wprowadzające w błąd twierdzenia co do długich kolejek, problemów ze sprzętem do głosowania lub innych utrudnień w miejscach głosowania w czasie wyborów.

 

Treści lub zachowania mające na celu zastraszanie uczestników procesu obywatelskiego

Niedozwolone jest podżeganie, nawoływanie lub zachęcanie innych osób do zmuszania obywateli (także w drodze ich zastraszania) do udziału lub powstrzymania się od udziału w procesie obywatelskim. W szczególności obejmuje to:

 • celowe podżeganie lub nawoływanie do zachowań agresywnych w pobliżu miejsc, w których ma miejsce proces wyborczy, w tym w pobliżu lokali wyborczych i miejsc liczenia głosów;

 • podżeganie do zakłócania procedur lub zakłócania działania lub niszczenia infrastruktury lub urządzeń wyborczych, które są niezbędne, aby możliwe było uczestnictwo w procesie obywatelskim;

 • podżeganie innych osób do nękania wyborców lub pracowników lokali wyborczych;

 • nawoływanie do obnoszenia się z bronią palną w pobliżu lokali wyborczych w celu zastraszania wyborców i pracowników wyborczych;

 • wysuwanie gróźb dotyczących miejsc głosowania lub innych ważnych miejsc lub wydarzeń (w przypadku gróźb nieobjętych tą polityką może mieć również zastosowanie nasza polityka dotycząca mowy nienawiści).

 

Treści lub zachowania wprowadzające w błąd co do przynależności

Niedozwolone jest tworzenie fałszywych kont, których posiadacze w nieprawdziwy sposób prezentują swoje powiązania z kandydatem, wybranym funkcjonariuszem publicznym, partią polityczną, organem wyborczym lub jednostką administracji rządowej, a także udostępnianie treści, które fałszywie prezentują te powiązania. Przeczytaj więcej o naszej polityce dotyczącej wprowadzających w błąd i fałszywych tożsamości.

 

Co nie stanowi naruszenia tej polityki?

Nie wszystkie fałszywe lub nieprawdziwe informacje dotyczące kwestii politycznych lub procesów obywatelskich są wyrazem manipulacji lub ingerencji. W przypadku braku innych naruszeń tej polityki zasadniczo nie naruszają jej:

 • nieprecyzyjne wypowiedzi na temat wybranego lub mianowanego funkcjonariusza publicznego, kandydata lub partii politycznej; 

 • treści organiczne, które mają charakter polaryzujący, stronniczy lub skrajnie partyjny lub zawierają kontrowersyjne poglądy na temat wyborów lub kwestii politycznych; 

 • omówienia informacji pochodzących z sondaży publicznych; głosowania i udział publiczności w konkursach, teleturniejach lub w innych celach rozrywkowych; 

 • przypadki używania konta X pod pseudonimem lub w charakterze konta parodystycznego, komentatorskiego lub fanowskiego na potrzeby omawiania wyborów lub kwestii politycznych.

 

Jakie są konsekwencje naruszenia tej polityki?

Wpisy naruszające tę politykę będą mieć ograniczany zasięg na X w drodze: 

 • wyłączania wpisów z wyników wyszukiwania, trendów i rekomendacji;

 • usuwania wpisów z osi czasu Dla Ciebie i Obserwowani;

 • ograniczenia możliwości odnajdywania wpisów do profilu autora;

 • ograniczenia możliwości dodawania polubień, odpowiadania na wpisy i podawania ich dalej, cytowania wpisów, dodawania wpisów do Zakładek oraz udostępniania, przypinania do profilu lub edytowania wpisów;

 • zmniejszenia widoczności wpisów w odpowiedziach;

Wpisy naruszające tę politykę zostaną oznaczone etykietą informującą zarówno autorów, jak i odbiorców wpisu o ograniczeniu widoczności wpisu. Autorzy wpisów mogą złożyć odwołanie dotyczące takiej etykiety, jeśli uważają, że niesłusznie ograniczyliśmy widoczność danych wpisów. Dowiedz się więcej o sposobach egzekwowania naszej polityki.

Udostępnij ten artykuł