Kodanikuühiskonna eetika poliitika

Ülevaade

august 2023

Te ei tohi kasutada X-i teenuseid manipuleerimiseks või muudesse kodanikuühiskonna protsessidesse sekkumiseks. Näiteks ei tohi te postitada ega jagada sisu, mis võib tühistada osalemise, anda inimestele valeteavet selle kohta, millal, kus ja kuidas osaleda kodanikuühiskonna protsessides, või viia valimiste ajal veebist väljaspool toimuva vägivallani. Iga katse õõnestada kodanikuühiskonna osalemise eetikat nõrgestab meie sõnavabaduse aluspõhimõtet ning seetõttu me märgistame poliitikaga vastuolus olevated postitused siltidega, mis teavitavad kasutajaid, et tegemist on eksitava sisuga.

 

Mis on kodanikuühiskonna protsessid? 

X käsitleb kodanikuühiskonna protsessidena riigi, osariigi, piirkonna, ringkonna või omavalitsuse valitsemis- ja/või valimisorgani volitatud, korraldatud ja läbiviidud üritusi või toiminguid, mille eesmärk on avalikkuse osalemise kaudu tegeleda ühist huvi pakkuvate küsimustega. Mõned kodanikuühiskonna protsesside näited on järgmised: 

 • poliitilised valimised,
 • rahvaloendused, 
 • suured referendumid ja hääletusalgatused. 
   

Mis on selle poliitika rikkumine?

See poliitika käsitleb nelja eksitava käitumise ja sisu kategooriat. 

 

Eksitav teave selle kohta, kuidas osaleda

Me võime märgistada või eemaldada vale või eksitava teabe selle kohta, kuidas osaleda valimistel või muus kodanikuühiskonna protsessis. See sisaldab muu hulgas järgmist:

 • eksitav teave kodanikuühiskonna protsessis osalemise toimingute kohta (näiteks teave, et saate hääletada posti, tekstisõnumi, e-posti või telefoni teel jurisdiktsioonides, kus see ei ole võimalik);
 • eksitav teave osalemistingimuste, sealhulgas isikut tõendavat dokumenti ja kodakondsust puudutavate tingimuste kohta;
 • eksitavad väited, mis tekitavad segadust kodanikuühiskonna protsessi puudutavate kehtivate õigusaktide, protseduuride ja meetodite osas või neid kodanikuühiskonna protsesse läbiviivate ametnike või asutuste tegevuse osas, ning
 • eksitavad väited või teave kodanikuühiskonna protsessi ametliku, väljakuulutatud kuupäeva või kellaaja kohta.

 

Mahasurumine

Te ei tohi kodanikuühiskonna protsessi ümbritsevate asjaolude kohta levitada tõendatavalt vale või eksitavat teavet, mille eesmärk on inimesi hirmutada või veenda mitte osalema valimistel või muus kodanikuühiskonna protsessis. See sisaldab muu hulgas järgmist:

 • eksitavad väited selle kohta, et valimisjaoskonnad on suletud või hääletamine on lõppenud, või muu eksitav teave häälte kohta, mida ei loeta; 

 • eksitavad väited politsei või õiguskaitsealase tegevuse kohta, mis on seotud valimistel hääletamise, valimisjaoskondade või loendusandmete kogumisega; 

 • eksitavad väited pikkade järjekordade, seadmetega seotud probleemide või muude häireid põhjustavate asjaolude kohta valimisjaoskondades valimisperioodi ajal;

 

Hirmutamine

Te ei tohi ärgitada, propageerida ega julgustada teisi, et nad ähvardaksid kedagi kodanikuühiskonna protsessis osalemise korral või sunniksid kedagi osalemisest hoiduma. See sisaldab muu hulgas järgmist:

 • tahtlikult vägivaldsele käitumisele õhutamine või selle propageerimine valimiste toimumiskoha, sealhulgas valimisjaoskondade ja häältelugemiskohtade läheduses;

 • ärgitamine häirida või hävitada protseduure, taristut või valimisseadmeid, mis on vajalikud selleks, et inimesed saaksid kodanikuühiskonna protsessis osaleda;

 • teiste inimeste õhutamine valijaid või valimisi läbiviivaid inimesi ahistama;

 • tulirelvadega vehkimise propageerimine valimisjaoskondade lähedal valijate ja valimisi läbiviivate inimeste hirmutamiseks;

 • ähvardused, mis puudutavad hääletamiskohtasid või muid olulisi kohtasid või üritusi (pange tähele, et meie vägivallakõne poliitika võib olla asjakohane ka ähvarduste puhul, mida käesolev poliitika ei hõlma).

 

Vale või eksitav seotus

Te ei tohi luua valekontosid, mis näitavad väärat seotust, ega jagada sisu, milles viidatakse vääralt seotusele kandidaadi, valitud ametniku, poliitilise partei, valimis- või valitsusasutusega. Vt lisateavet meie eksitava ja valeidentiteedi poliitika kohta.

 

Mis ei ole selle poliitika rikkumine?

Mitte iga vale või ebaõige teave poliitika või kodanikuühiskonna protsesside kohta ei kujuta endast manipuleerimist või sekkumist. Muude poliitikaga vastuollu minemiste puudumisel ei ole üldjuhul tegemist selle poliitika rikkumisega järgmistel juhtudel:

 • ebatäpsed väited valitud või ametisse määratud ametniku, kandidaadi või poliitilise partei kohta; 

 • orgaaniline sisu, mis on polariseeriv, erapoolik, ühe partei poole tugevalt kaldu või sisaldab vastuolulisi vaatenurki valimiste või poliitika kohta; 

 • avaliku arvamuse küsitlusi puudutava teabe üle arutamine; hääletamine ja publiku osalemine võistlustel, telemängudes või muudes meelelahutusliku otstarbega üritustel; 

 • X-i kasutamine pseudonüümina või paroodia, kommentaari või fännikontona, et arutada valimiste või poliitika üle.

 

Mis juhtub, kui te seda poliitikat rikute?

Nende postituste leviku piiramiseks X-is, millele jõustatakse seda poliitikat, kohaldatakse järgmisi meetmeid: 

 • postitus jäetakse välja otsingutulemustest, suundumustest ja soovitatud teavitustest;

 • postitused eemaldatakse ajajoontelt For you ja Following;

 • postituse avastamine tehakse kättesaadavaks ainult autori profiilile;

 • piiratud on meeldivaks märkimised, vastamised, korduspostitamine, tsiteerimine, järjehoidjaid, jagamised, profiilile kinnitamine või postituse muutmine;

 • postitus viiakse vastustes madalamale tasemele. 

Postitused, millele jõustatakse seda poliitikat, märgistatakse sildiga, mis teavitab nii postituse autoreid kui ka vaatajaid sellest, et postituse nähtavust on piiratud. Postituse autorid saavad sildiga märgistamise vaidlustada, kui nad leiavad, et nende postituse nähtavust piirati ebaõiglaselt. Vt lisateavet meie jõustamismeetmete kohta.

Jaga seda artiklit