Trợ giúp về tài khoản bị tấn công của tôi

Nếu bạn cho rằng mình đã bị tấn công và bạn không thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy thực hiện hai bước sau:

1. Yêu cầu đặt lại mật khẩu


Đặt lại mật khẩu của bạn bằng cách yêu cầu một email từ biểu mẫu đặt lại mật khẩu. Hãy thử nhập cả tên người dùng và địa chỉ email của bạn và nhớ kiểm tra email đặt lại tại địa chỉ được liên kết với tài khoản X của bạn.

Nếu bạn có thể đăng nhập sau khi đặt lại mật khẩu, vui lòng kiểm tra xem tài khoản đã bị xâm phạm chưa và bảo mật lại tài khoản của bạn.

 

2. Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ nếu bạn vẫn cần hỗ trợ


Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi Yêu cầu hỗ trợ. Đảm bảo sử dụng địa chỉ email bạn đã liên kết với tài khoản X bị tấn công; sau đó chúng tôi sẽ gửi thông tin và hướng dẫn bổ sung đến địa chỉ email đó. Khi gửi yêu cầu hỗ trợ, vui lòng đưa vào cả tên người dùng của bạn và ngày bạn truy cập lần cuối vào tài khoản.

Tìm hiểu thêm về việc bạn có thể làm gì nếu bạn mất quyền truy cập vào tài khoản email được liên kết với tài khoản X của bạn.

Chia sẻ bài viết này