کمک در مورد ایمیل، شماره تیلفون یا نام کاربری که از قبل در حال استفاده است

اگر میخواهید یک حساب ایجاد کنید، اما به شما گفته می شود که ایمیل آدرس، نام کاربری یا شماره تیلفون شما قبلاً در Xمورد استفاده قرار گرفته شده است، در اینجا چند تشریحات وجود دارد که چرا:

اگر معلومات شما مرتبط با حساب غیرفعال شده شما می باشد
 

  • هنگامی که یک حساب را غیرفعال می کنید، نام کاربری و آدرس ایمیل تا 30 روز پس از تاریخ غیرفعال کردن، برای استفاده در حساب دیگری قابل دسترس نخواهد بود. 
  • اگر بیش از 30 روز از غیرفعال کردن حساب می گذرد، لطفاً با تیم حمایوی ما تماس بگیرید. آنها نمی توانند حساب شما را برگردانند، اما می توانند مطمین شوند که معلومات شما از سیستم ما پاک می شود.
     

اگر نام کاربری، شماره تیلفون یا ایمیل آدرس شما با یک حساب در حالت تعلیق مرتبط است
 

  • نام های کاربری، شماره تیلفون و ایمیل آدرس های مرتبط به حساب های تعلیق شده تحت هیچ شرایطی برای استفاده قابل دسترس نمی باشند.
     

اگر حساب فعال دیگری در X با استفاده از ایمیل آدرس یا نام کاربری شما وجود دارد
 

  • یک ایمیل آدرس در هر زمان فقط می تواند با یک حساب X مرتبط باشد. اگر معلومات شما موجود نباشد، می توانید حساب دیگری در X داشته باشید. 
  • برای این که چک کنید آیا ایمیل آدرس شما قبلاً استفاده نشده است، کوشش کنید برای خود یک ایمیل بخاطر یادآوری رمز ارسال کنید. اگر تایید کردید که ایمیل شما در حال استفاده است و میخواهید آن را از حساب X دیگری حذف کنید، از نکته ما درباره حل مشکل استفاده کنید
  • برای اینکه چک کنید که آیا نام کاربری شما قبلاً استفاده شده، کوشش کنید نام کاربری را به این URL وصل کنید.twitter.com/[enter username here]. اگر هیچ حسابی درین URL وجود نداشته باشد، نام کاربری به احتمال زیاد به یک حساب غیرفعال یا تعلیق شده مرتبط می باشد.

یادداشت: اگر شماره تیلفون خود را از تنظیمات خود قبل از غیرفعال نمودن حساب تان حذف نکنید، شما نمی توانید شماره تیلفون متذکره را در حساب دیگری برای 30 روز استفاده کنید.

این مقاله را شریک سازید