ሕግታት X

ዕላማ X ኣብ ህዝባዊ ዕላል ንምግልጋል እዩ። ዓመጽ፡ ምግፋዕን ካልእ ተመሳሳሊ ዓይነት ባህርያትን ሰባት ሓሳቦም ንኸይገልጹ ተስፋ የቑርጹ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ዋጋ ዓለማዊ ህዝባዊ ዕላል የጉድሉ። ሕግታትና ኩሉ ሰብ ኣብቲ ህዝባዊ ዕላል ብናጻን ብዘይ ስግኣትን ክሳተፍ ንምርግጋጽ እዩ።
 

ድሕነት

ዓመጽ ዝመልኦ ዘረባ፡ ብዓመጽ ወይ ብጉድኣት ከተፈራርሕ፣ ከተለዓዕል፣ ከተውድስ፣ ወይ ድለየትካ ክትገልፅ ኣይትኽእልን። ዝያዳ ተመሃር

ዓመጽን ጽልእን ዝመልኦም ኣካላት፡ ዓመጽን ጽልእን ዝመልኦም ኣካላት ምስ ዝገብሩዎም ንጥፈታት ምትእስሳር ክህልወካ ወይ ከተተባብዕ ኣይትኽእልን። ዝያዳ ተመሃር

ጾታዊ ምዝመዛ ህጻናት: ኣብ X ንጾታዊ ምዝመዛ ህጻናት ዜሮ ተጻዋርነት ኣለና። ዝያዳ ተመሃር

ምግፋዕ/ምህሳይ፡ ምግፋዕ ዝመልኦ ትሕዝቶ ክተካፍል፣ ንሓደ ሰብ ዕላማ ኣብ ዝገበረ ምህሳይ ክትወፍር፣ ወይ ካልኦት ከምኡ ንኽገብሩ ክተለዓዕል ኣይትኽእልን። ዝያዳ ተመሃር

ጽልኢ ዝመልኦ ባህሪኣ ብ ዓሌት፡ ብሄር፡ ሃገራዊ መበቆል፡ ደረጃ ሕብረተሰባዊ ቀጸላ፡ ጾታዊ ኣረኣእያ፡ ጾታ፡ መንነት ጾታ፡ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር፡ ዕድመ፡ ስንክልና፡ ወይ ከቢድ ሕማም ተመርኲስኩም ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ሰባት ዓመጽ ወይ ብቐጥታ ኸተጥቅዑ ኽተተባብዑ ወይ ከተፈራርሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ዝያዳ ተመሃር። 

ገበነኛታት ዓመጻዊ መጥቃዕትታት፡ ግብረ ራዕዲ፡ ዓመጻዊ ጥሩፍነት፡ ወይ ብዓመጽ ንሓፋሽ ብዘጥቅዑ ገበነኛ ውልቀሰባት ዝመሓደር ኣካውንትታት ነውግድ ኢና፣ ከምኡ'ውን ብገበነኛታት ዝፈረዩ ማኒፌስቶታት ወይ ካልኦት ትሕዝቶታት ዝብትኑ postታት'ውን ክነውግድ ንኽእል ኢና። ዝያዳ ተመሃር። 

ነብሰ ቅትለት፡ ነብሰ ቅትለት ወይ ነብሰ ምጉዳእ ከተስፋሕፍሕ ወይ ከተተባብዕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝያዳ ተመሃር

ተነቃፊ መራኸቢ ብዙሃን፡ ካብ መጠን ንላዕሊ ደም ዝመልኦ መራኸቢ ብዙሃን ክትልጥፍ ወይ ኣብ ውሽጢ ቀጥታዊ ቪድዮ ወይ ኣብ ፕሮፋይል ወይ ርእሲ ምስልታት ዓመጽ ወይ ናይ ዓበይቲ ትሕዝቶ ከተካፍል ኣይትኽእልን ኢኻ። ጾታዊ ዓመጽን/ወይ መጥቃዕትን ዝገልጽ መራኸቢ ብዙሃን እውን ኣይፍቀድን እዩ። ዝያዳ ተመሃር። 

ዘይሕጋዊ ወይ ዝተወሰኑ ቁጽጽር ዝግበረሎም ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎታት: ኣገልግሎትና ንዝኾነ ዘይሕጋዊ ዕላማ ወይ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንምስጓም ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ድማ ኣብ ዘይሕጋዊ ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎታት ምሻጥ፡ ምዕዳግ ወይ ምምችቻው ትራንዛክሽን ከምኡ’ውን ዝተወሰኑ ዓይነታት ቁጽጽር ዝግበረሎም ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎታት የጠቓልል። ዝያዳ ተመሃር

ብሕታውነት

 

ብሕታዊ ሓበሬታ: ናይ ካልኦት ሰባት ብሕታዊ ሓበሬታ (ከም ናይ ገዛ ቁጽሪ ተሌፎንን ኣድራሻን) ብዘይ ፍቓዶምን ዊንታኢምን ክትዝርግሕ ወይ ክትልጥፍ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብተወሳኺ ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ከተቃልዕ ምፍርራሕ ወይ ንኻልኦት ከምኡ ንኽገብሩ ምልዕዓል ንኽልክል። ዝያዳ ተመሃር

ብዘይ ፍቓድ ዕርቃን: ናይ ሓደ ሰብ ብዘይ ፍቓዱ ዝተዳለወ ወይ ዝተዘርግሐ ስእሊ ወይ ቪድዮ ክትልጥፍ ወይ ከተካፍል ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝያዳ ተመሃር

ናይ ኣካውንት ኣብ ሓደጋ ምእታው: ካብ ናትካ ወጻኢ ዝኾነ (ወይ ድማ ብናይ X ናይ ጉጅለታት ፍቓድ፣ ናይ OAuth ፍቓድ ወይ ተመሳሳሊ ኣገባብ ብቐጥታ ከምኡ ክትገብሩ ዝተፈቕደልካ) ናይ X ኣካውንት ብሕታዊ ሓበሬታ ወይ ናይ ኣካውንት ንምእታው ወይ ብኻልእ መንገዲ ንምእታው፡ ንምውሳኽ፡ ንምድምሳስ ወይ ንምምሕያሽ መረጋገጺ መንነት፡ ፓስዎርድ፡ ቶከን፡ መፍትሕ፡ ኩኪስ ወይ ካልእ ዳታ ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝያዳ ተመሃር

ሓቅነት


ናይ ፕላትፎርም ምትላልን ስፓምን:
ንኣገልግሎታት X ብኣርቲፊሻል ሓበሬታ ንምዕባይ ወይ ንምዕፋን ወይ’ውን ኣብ X ንተመኩሮ ሰባት ንምትዕጽጻፍ ወይ ንምዝራግ ብዝዓለመ መንገዲ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝያዳ ተመሃር

ሲቪካዊ ቅንዕና: ኣብ ምርጫታት ወይ ካልእ ዜግነታዊ መስርሕ ንምትላል ወይ ንምትእትታው፡ ኣገልግሎታት X ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ድማ ተሳትፎ ክዓብጥ ዝኽእል ወይ ንሰባት ኣብ ሲቪካዊ መስርሕ መዓስ፡ ኣበይ ወይ ብኸመይ ከም ዝሳተፉ ከደናግር ዝኽእል ትሕዝቶ ምልጣፍ ወይ ምክፋል የጠቓልል። ዝያዳ ተመሃር

መደናገሪን መታለሊን መንነት: ንውልቀሰባት፡ ጉጅለታት ወይ ትካላት ኣምሲልካ ንኻልኦት ከተደናግር፡ ከተደናግር ወይ ከተታልል፡ ከምኡ’ውን ኣብ X ተመኩሮ ካልኦት ብዝዘርግ መንገዲ ናይ ሓሶት መንነት ክትጥቀም ኣይትኽእልን። ዝያዳ ተመሃር

ጽሙርን ዝተናሸወ መራኸቢ ብዙሃን: ጉድኣት ከስዕቡ ዝኽእሉ ጽሙር ወይ ዝተናሸወ መራኸቢ ብዙሃን ብምትላል ክትጥቀም ኣይትኽእልን። ብተወሳኺ፡ ሰባት ሓቅነቶም ንምርዳእን ተወሳኺ ዓውደ-ጽሑፍ ንምሃብን፡ ስናዕን ዝተጠፈ መራኸቢ ብዙሃን ዝሓዙ ትዊታት ስያመ ክንህቦም ንኽእል ኢና። ዝያዳ ተመሃር

መሰል ቅዳሕን ምልክት ንግድን: መሰል ኣእምሮኣዊ ንብረት ካልኦት፡ እንተላይ መሰል ቅዳሕን ምልክት ንግድን ክትጥሕስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዛዕባ ፖሊሲ ምልክት ንግድናን ፖሊሲ መሰል ቅዳሕናን ዝያዳ ፍለጥ።

ናይ ሳልሳይ ወገን መወዓውዒ ኣብ ትሕዝቶ ቪድዮ


ብዘይ ፍቓድና ኣብ ወይ ብመንገዲ ኣገልግሎታትና ዝኾነ ናይ ሳልሳይ ወገን መወዓውዒ ዘጠቓልል ትሕዝቶ ቪድዮ ከተቕርብ፡ ክትልጥፍ ወይ ከተርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ።


ምትግባርን ይግባይን


ብዛዕባ መስርዕ ትግበራና፡ እንተላይ ነዚኦም ሕግታት ምጥሓስ ወይ ነዚ ትግበራ ምዕጋት ዝስዕቦም ነገራት፣ ብተወሳኺ'ውን ብኸመይ ይግባይ ከምዝሕተት ዝያዳ ተምሃር።

ነዚ ዓንቀጽ እዚ ኣካፍሎ