Over uitzonderingen in verband met het algemeen belang op X

Definitie van algemeen belang

X heeft een duidelijk beleid voor content die en gedrag dat de regels van X schendt en we nemen gepaste maatregelen tegen content en accounts die onze regels schenden. We realiseren ons echter dat het soms in het algemeen belang is mensen in staat te stellen posts te bekijken die anders ons beleid zouden schenden. We beschouwen content als zijnde in het algemeen belang als deze rechtstreeks bijdraagt aan het begrip van of de dialoog rond een zaak van algemeen belang.

In bepaalde, zeldzame gevallen kunnen we ervoor kiezen om een post van een gekozen of overheidsfunctionaris te laten staan die anders ons beleid zou schenden, gezien het grote publieke belang om zijn of haar acties en uitspraken te kennen en te kunnen bespreken. In plaats daarvan plaatsen we deze achter een mededeling met uitleg over de schending van de regels, met de mogelijkheid om door te klikken om de post te bekijken. Door een post achter deze mededeling te plaatsen, wordt ook de mogelijkheid om met de post een interactie aan te gaan door middel van vind-ik-leuks, reposts of het delen van de post op X beperkt, en wordt ervoor gezorgd dat het bericht niet algoritmisch wordt aanbevolen door X. Deze acties zijn bedoeld om het bereik van de post te beperken, terwijl het publiek de post kan blijven bekijken en bespreken.


Wanneer is het in het algemeen belang een post toegankelijk te houden?


We bepalen of een post die anders de regels van X zou schenden in het algemeen belang is aan de hand van de volgende criteria en het volgende proces:
 

Criteria voor uitzonderingen
 

 1. De post schendt een of meerdere regels van X;
 2. de post is gedeeld door een prominent account; en 
 3. het account behoort toe aan een huidig of potentieel lid van een plaatselijke, staats-, nationale of supranationale overheids- of wetgevende instantie:
  1. bestaande houders van een gekozen of benoemde leiderschapsfunctie in een overheids- of wetgevende instantie, OF
  2. kandidaten of genomineerden voor een politieke functie, OF
  3. geregistreerde politieke partijen.
    

Proces
 

 1. Ons wereldwijde handhavingsteam legt posts die voldoen aan de bovenstaande criteria voor aan ons Trust & Safety-team voor nadere beoordeling.

 2. Ons Trust & Safety-team evalueert de post en formuleert een aanbeveling met betrekking tot de vraag of voortgezette toegang tot de post het algemeen belang dient. Hieronder valt ook een overweging van de lokale context en mogelijke offline schade. Je vindt hieronder meer informatie. 

 3. Senior leidinggevenden van Trust & Safety nemen de uiteindelijke beslissing om de post te verwijderen of een mededeling toe te voegen.

 

Hoe we schaderisico en algemeen belang tegen elkaar afwegen 


De uitzondering in verband met het algemeen belang betekent niet dat elke in aanmerking komende openbare functionaris kan plaatsen wat hij of zij maar wil, ook al schendt de post de regels van X. Tijdens het bepalen of een post moet worden verwijderd of achter een mededeling moet worden geplaatst, maken we een afweging tussen het potentiële risico en de ernst van de schade enerzijds, en waarde van de post voor het algemeen belang anderzijds. Als het schaderisico hoger of ernstiger is, is de kans dat we een uitzondering maken kleiner. De kans dat we een post die de regels schendt achter een mededeling plaatsen is groter als:

 • de post is gericht aan andere overheids- of gekozen functionarissen of instellingen in het kader van een openbaar debat of een oproep tot protest;
 • de post een belangrijk punt bevat dat relevant is voor de openbare functie van de auteur of de persoon aan wie de post is gericht;
 • de post een belangrijke verduidelijking biedt van lopende geopolitieke zaken of kwesties; of
 • het bewaren van de content in een openbaar archief een aanzienlijke waarde heeft voor documentatie- of toerekenbaarheidsdoeleinden.
   

De kans dat we een post verwijderen en niet achter een mededeling plaatsen is groter als:

 • de post een uitdrukkelijke oproep tot actie bevat die schade zou kunnen toebrengen aan een specifieke persoon of groep;
 • in de post informatie wordt gedeeld die, of gedrag wordt vertoond dat een persoon rechtstreeks zou kunnen belemmeren zijn of haar fundamentele rechten uit te oefenen.
   

We begrijpen dat het mooi zou zijn als deze beslissingen duidelijke ja/nee-kwesties zouden zijn. Helaas is de realiteit anders. Dit is nieuw terrein voor iedereen: een service die wordt gebruikt door wereldleiders om rechtstreeks te communiceren met hun achterban of met andere leiders, en soms ook om beleid aan te kondigen. En elke beslissing die we nemen, veroorzaakt een nieuw precedent. We geloven dat het cruciaal is dat we elke zaak afzonderlijk bekijken, rekening houdend met de context en de historie. Na verloop van tijd, naarmate we meer posts hebben geëvalueerd en meer van deze beslissingen hebben genomen, groeit het dossier en wordt het nemen van deze beslissingen eenvoudiger.

De onderstaande tabel biedt een globaal overzicht van de gedachten achter de manier waarop we bepalen of een post moet worden verwijderd of achter een mededeling moet worden geplaatst in geval van verschillende regels van X. Net als bij als onze andere beleidsregels, blijven we ons houden aan het plaatselijk recht en proberen we bij het handhaven van onze regels een evenwicht te vinden met andere beginselen, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Zelfs wanneer content in aanmerking komt voor de uitzondering in verband met het algemeen belang, houden we ons aan het toepasselijke plaatselijk recht, zoals bepaald in ons beleid met betrekking tot content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven.
 

Kleinere kans op uitzonderingen
 

Terrorisme/gewelddadig extremismeje mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten. 

Op X is geen plaats voor terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groeperingen en personen die hun illegale activiteiten toejuichen en promoten. Gelet op de ernstige fysieke schade die het gevolg kan zijn van de activiteiten van dergelijke groepen, voorzien we geen gevallen waarin de uitzondering in verband met het openbaar belang van toepassing zou kunnen zijn. 

 

Geweldje mag iemand of een groep mensen niet bedreigen met geweld. We verbieden ook de verheerlijking van geweld. 

Content waarin wordt gedreigd met geweld of waarin geweld wordt verheerlijkt kan resulteren in enkele van de meest ernstige en acute vormen van schade die onze regels proberen te voorkomen. Uitzonderingen in verband met het algemeen belang zijn daarom onwaarschijnlijk. We zijn met name eerder geneigd een post te verwijderen in gevallen waarin er aanwijzingen zijn dat de content daadwerkelijk of waarschijnlijk kan leiden tot offline schade. In zeer zeldzame gevallen zouden we kunnen beslissen dat de content in aanmerking komt voor een uitzondering in verband met het algemeen belang als het verband met daadwerkelijk geweld minder geprononceerd is, of als X de enige bron van de betreffende informatie is.

 

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten: je mag onze dienst niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. 

In een poging het risico van offline schade te verkleinen, staan we niet toe dat X gebruikt wordt voor onwettig gedrag of ondersteuning van illegale activiteiten. In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld als het bewaren van de content in een openbaar archief een aanzienlijke waarde heeft voor documentatie- of toerekenbaarheidsdoeleinden, kunnen we besluiten de content achter een mededeling te plaatsen.

 

Zelfdoding of zelfverwonding: je mag zelfdoding of zelfverwonding niet promoten of aanmoedigen. 

Sociale beïnvloeding door content die aanzet tot zelfverwonding is een ernstige en acute vorm van schade die zich zou kunnen voordoen op de service. Het is onwaarschijnlijk dat het algemeen belang zoveel zwaarder weegt dan het gevaar van offline schade dat een uitzondering gerechtvaardigd zou zijn. Het kan wel eens voorkomen dat we content achter een mededeling laten staan in geval van zwaar overdreven politieke uitspraken, met name als deze gericht zijn op andere openbare figuren binnen de context van een relevant openbaar debat. We zijn echter eerder geneigd content te verwijderen die is gericht tegen privépersonen of wanneer de kans groter is dat deze zal leiden tot offline schade.

 

Integriteit inzake verkiezingen: je mag de diensten van X niet gebruiken om verkiezingen te manipuleren of te beïnvloeden. Hieronder valt ook het plaatsen of delen van content die leidt tot een lagere opkomst of die mensen misleidt over wanneer, waar of hoe zij kunnen stemmen. 

Deelname aan vrije en eerlijke verkiezingen is een fundamenteel mensenrecht en X beschouwt activiteiten die deelname aan een verkiezing belemmeren, of die erop zijn gericht iemand te misleiden met betrekking tot, of weerhouden van deelname aan verkiezingen als aanzienlijke schade. Er kan een hoog algemeen belang verbonden zijn aan het feit dat een functionaris content heeft gedeeld die in strijd is met de regels, maar gelet op de ernst van de schade die zich zou voordoen wanneer lezers worden misleid of beïnvloed door de content, is de kans dat dergelijke content op het platform mag blijven staan erg klein.

 

Privégegevens: het is niet toegestaan privégegevens (zoals huisadres en telefoonnummer) van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming te plaatsen of publiceren. We verbieden ook elke dreiging om privégegevens openbaar te maken of het aanzetten van anderen hiertoe.

Het delen van de persoonsgegevens van een individu zou ernstige en acute schade kunnen veroorzaken, zowel op X als daarbuiten, en het is onwaarschijnlijk dat het algemeen belang zoveel zwaarder weegt dat een uitzondering gerechtvaardigd is, gelet op de noodzaak om slachtoffers te beschermen. Er kan echter een hoog algemeen belang verbonden zijn aan het feit dat een functionaris content heeft gedeeld die in strijd is met de regels, en we kunnen een uitzondering maken waarbij de persoonsgegevens zelf worden weggelaten.
 

Grotere kans op uitzonderingen
 

Haatdragend gedragcontent die geweld tegen andere mensen promoot, hen bedreigt of hen intimideert op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte. Hieronder valt ook content die mensen ontmenselijkt of angst aanjaagt op basis van hun beschermde kenmerken.

X hecht veel waarde aan directe toegang tot machtige figuren, en het onderhouden van een robuust openbaar archief bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de waarschijnlijkheid en ernst van daadwerkelijke of potentiële offline schade in verband met een schending van deze beleidsregels. We kunnen politieke uitspraken die onderdeel vormen van een openbaar debat bijvoorbeeld laten staan achter een mededeling. We houden rekening met verschillende factoren bij het beoordelen op haatdragend gedrag en zullen de straf bepalen, zoals het minder zichtbaar maken of verwijderen van de content, gebaseerd op het bewijs van werkelijke of waarschijnlijke offline schade.

 

Wangedrag/intimidatieje mag geen mensen gericht lastigvallen, of andere mensen oproepen dat te doen. Hieronder valt ook content waarin wordt ontkend dat massamoorden of andere gebeurtenissen met massaslachtoffers hebben plaatsgevonden, wanneer we kunnen verifiëren dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, en het delen van de content met een beledigende context of het gebruiken van agressieve beledigingen om anderen lastig te vallen of te intimideren.

X hecht veel waarde aan directe toegang tot overheids- en gekozen functionarissen, en het onderhouden van een robuust openbaar archief bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de ernst van de schade in verband met de schending van deze beleidsregels en de waarschijnlijkheid van offline schade. Er kunnen bijvoorbeeld beledigingen staan in posts in een verhit debat over openbare beleidszaken. We zijn eerder geneigd een post te verwijderen als de content is gericht tegen een privépersoon zonder relevante politieke context.

 

Gevoelige media:het is niet toegestaan media te delen met buitensporig schokkende of gruwelijke content die gerelateerd is aan de dood, geweld of ernstig fysiek letsel, of gewelddadige content die om sadistische redenen wordt gedeeld. 

X hecht veel waarde aan directe toegang tot machtige figuren, en het onderhouden van een robuust openbaar archief met betrekking tot een belangrijke historische gebeurtenis bevordert de toerekenbaarheid. Deze waarde wordt afgewogen tegen de waarschijnlijkheid en ernst van de daadwerkelijke of potentiële schade in verband met een schending van dit beleid.

Opmerking: gelet op de acute schade die materiaal waarin seksuele uitbuiting van kinderen, zonder toestemming verspreide naaktbeelden en seksueel geweld in beeld worden gebracht kan toebrengen aan slachtoffers, voorzien we geen gevallen waarin de uitzondering in verband met het openbaar belang van toepassing zou kunnen zijn. Verder verwijderen we content bij inbreuk op het auteursrecht. Deze content wordt niet achter een mededeling geplaatst.