پالیسی تاییدی میراث

این صفحه معیارهای که قبلاً برای بدست آوردن نشان آبی تایید شده استفاده می شد را مستند می کند. X بعد از 9 نومبر 2022 براساس این معیار ها، دیگر درخواستی های جدید برای تاییدی را قبول نمی کند. ولی، این پالیسی برای آن عده حساب های که قبل از این تاریخ نشان آبی دریافت کرده اند، قابل تطبیق می باشد.

در  اینجا میتوانید درباره پروسه فعلی ما برای دریافت نشان تایید شده آبی بیشتر بیاموزید.

 

شرایط تاییدی

نشان آبی تایید شده  در X به افراد اجازه می‌دهد تا بدانند حساب مورد علاقه عامه موثق و قابل اعتماد است. برای بدست آوردن نشان آبی، حساب شما باید موثق، جالب توجه و فعال باشد.

برای تشویق و حفظ اعتماد بین استفاده کنندگان درین پلاتفورم، باید هویت خود را در X تایید کنید تا مورد تایید قرار گیرید. نظر به کتگوری، از شما خواسته می شود تا یکی از این سه روش ذیل را برای تاییدی هویت خود انتخاب کنید:

 • ویب سایت رسمی: لینک یک ویب سایت رسمی را ارایه کنید که مرجعی برای شما (یا سازمان شما) و حساب X شما باشد. برای افراد، سازمانی که مالک ویب سایت است باید خودش در X تایید شود.
 • تاییدی سند هویت: یک عکس از یک سند رسمی صادر شده توسط دولت مانند جواز رانندگی یا پاسپورت خود را ارایه کنید. این موضوع بر افراد قابل تطبیق می باشد نه به کمپنی ها، برندها یا سازمان ها.
 • ایمیل آدرس رسمی: یک ایمیل آدرس رسمی همراه با دومین مرتبط با کتگوری حایز اهمیت انتخاب شده ارایه کنید. برای افراد، دومین سازمان مرتبط باید در X تایید شده باشد. 

 

حساب شما باید مطابق با معیارهای جالب توجه که در ذیل تشریح شده است، باید از یک شخص سرشناس یا برند مشهور نمایندگی کند یا با آنها مرتبط باشد. علاوه بر تاییدی هویت کنترول کننده حساب، X انواع حساب های ذیل را مطابق معیارهای تشریح شده تایید می کند. در تمام کتگوری ها، X می تواند بشکل مستقل، حساب وابسته واجد شرایط را از طریق مشارکت تجارتی یا ارتباط مستقیم تایید نماید. برای هر کتگوری، ما ممکن است نوع معلومات ذیل را برای تاییدی جالب توجه بودن درخواست کنیم:

 • پوشش خبری: مقالاتی خبری را ارایه کنید که درباره خود شما سازمان شما باشد یا اینکه چندین بار در آن مقالات از اسم شما و سازمان تان نامبرده شده باشد. این مقالات باید از سازمان های خبری تایید شده باشد و نباید مقالات یک وبلاگ یا مطالبی باشد که خودتان نشر کرده باشید. بعضی از کتگوری ها ممکن است از شما بخواهد تا مقالاتی را ارسال کنید که مرجع یا لینکی به حساب X که شما یا سازمان تان پیش می برد داشته باشد، البته به علاوه اینکه به شما یا سازمان شما راجع شود.
 • ترندهای گوگل: یک لینکی از پروفایل در ترندهای گوگل را ارایه کنید که تاریخچه جستجو را نشان میدهد و به گتگوری ارتباط دارد که شما برای آن درخواستی میدهد.
 • ویکیپدیا: یک لینکی از مقاله ویکیپدیا ثابت درباره خودتان یا سازمان تان ارایه کنید که استندردهای جالب توجه بودن دایره المعارف را برآورده می کند.
 • سایر مراجع و مآخذهای خاص: نظر به گتگوری، ممکن است ما از مراجع و مآخذهای خاص بیشتر از شما مطالبه کنیم مانند، یک لینکی به صفحه IMDB (دیتابیس معلوماتی انترنتی فیلم ها)بخاطر تفریح و سرگرمی.
 • تعداد فالور یا منشن: اگر حساب شما شناسایی گردید که در صدر 05% فالور یا منشن در محل جغرافیای شما قرار دارد، این کار منحیث یک مدرک یا شواهد جالب توجه بودن برای کتگورهای مشخص به حساب می آید.
 

حساب شما باید با درنظر داشت سوابق پیروی از قواعد X فعال باشد. به این معنی که:

 • حساب تان تکمیل باشد: حساب شما باید دارای نام پروفایل، و یک عکس پروفایل باشد. 
 • استفاده فعال: حساب شما باید حین ارسال درخواستی همگانی باشد شما باید در شش ماه اخیر داخل حساب خود شده باشید.
 • امنیت: حساب شما باید دارای یک ایمیل آدرس یا شماره تیلفون تایید شده باشد؛ و
 • قواعد X: حساب شما نباید 12 ساعت یا 7 روز بخاطر نقض قواعد X در 12 ماه گذشته( بدون تجدید نظرهای موفق) تحریم شده باشد.* 
 

برای تاییدی چگونه درخواستی بدهیم

برای تاییدی چگونه درخواستی بدهیم
مرحله 1

به آیکن پروفایل خود بروید و مینوی اصلی را باز کنید. 

مرحله 2

بخش Settings and privacy. را انتخاب کنید

مرحله 3

حساب خود را انتخاب کنید.

مرحله 4

معلومات حساب را انتخاب کنید. ممکن است از شما خواسته شود تا بخاطر ادامه رمز خود را وارد کنید. 

مرحله 5

پائین Verified، درخواست تاییدی را انتخاب کنید. سپس پائین بروید و Apply now را انتخاب کنید

مرحله 1

به آیکن پروفایل خود بروید و مینوی اصلی را باز کنید. 

مرحله 2

بخش Settings and privacy. را انتخاب کنید

مرحله 3

حساب خود را انتخاب کنید.

مرحله 4

معلومات حساب را انتخاب کنید. ممکن است از شما خواسته شود تا بخاطر ادامه رمز خود را وارد کنید. 

مرحله 5

پائین Verified، درخواست تاییدی را انتخاب کنید. سپس پائین بروید و Apply now را انتخاب کنید

مرحله 1

در مینوی اصلی به بخش آیکن more  بروید. 

مرحله 2

Settings and Support را انتخاب کنید.

مرحله 3

  Settings and Privacy را انتخاب کنید 

مرحله 4

حساب خود را انتخاب کنید.

مرحله 5

معلومات حساب را انتخاب کنید. رمز خود را وارد کنید تا ادامه بدهید. 

مرحله 6

پائین Verified، Request Verification را انتخاب کنید.  بعداً روی Start request کلیک کنید.

 

کتگوری های تاییدی

شرایط خاص برای موثق بودن، جالب توجه و فعالیت بر اساس کتگوری و کتگوری فرعی در ذیل مشخص شده است:

 

حساب های دفاتر دولتی

حساب های فعلی ادارات، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی.

پیش شرط ها:

 • این نوع حساب ها شامل یک لینک مرتبط با یک URL رسمی دولتی در پروفایل خود می باشند.
 • حساب باید معیارهای بیان شده در کتگوری فوق که هدف اش حساب های "فعال" است، را برآورده نماید.

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • لینک های حداقل 5 مقاله مرتبط که متقاضی باید منحیث یک اداره دولتی یا ارایه کننده خدمات عامه در آن ها چندین بار ذکر شده باشد. 
 • ایمیل آدرس خود را با یک دومین رسمی دولتی تایید کنید
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری که قبلاً توسط سازمان های تایید شده منتشر شده اند و در آن از صفحه Xسازمان متذکره نامبرده شده است یا ایمیل آدرس راجستر شده همچنین می تواند در قسمت ثبوت موثق بودن حساب متقاضی کمک کند.

مقامات دولتی

حساب های مقامات رسمی دولت فدرال یا مسؤلین رسمی ایالتی مانند والی، مقامات منتخب، وزیران منتصب، سفرا و سخنگویان رسمی.

پیش شرط ها:

 • حسابی که بیانگر مقام و موقف دولتی آنها در بخش بیوگرافی شان باشد
  • اینکه حساب آنها بخاطر استفاده امور دفتری می باشد، نه بخاطر امور شخصی یا کمپاین 
 • حساب های که لینک های رسمی دولتی URL در پروفایل های آنها باشد
 • اینکه در حال حاضر در اداره دولتی کار می کند و این موضوع در بخش بیوگرافی شان ذکر شده باشد
 • حساب باید معیارهای بیان شده در کتگوری فوق که هدف اش حساب های "فعال" است، را برآورده نماید.

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جلب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • مرجع عام در اسم شما یا اینکه داشتن حساب X در ویب سایت رسمی یک نهاد تایید شده دولتی باشد؛ URL باید به یک صفحه خاص مرجع لینک داشته باشد
 • لینک های حداقل 5 مقاله خبری که بیانگر این باشد که شما یک مقام دولتی هستید
 • ایمیل آدرس خود را با یک دومین رسمی دولتی تایید کنید
 • عکس قابل اعتبار سند هویت صادر شده توسط دولت 

نامز برای یک اداره

حساب های نامزدان رمسی برای ادارات ولایات یا در سطح ملی در انتخابات آینده. نامزدان واجد شرایط نمی باشند مگر اینکه در یک اداره ذیصلاح انتخاباتی ثبت نام ننموده باشند.

پیش شرط ها:

 • مراجع و مآخذی که حساب که نشان بدهد آنها نامزدان هستند و برای احراز کدام پُست نامز شده اند
 • لینک های حساب به URL ویب سایت کمپاین شان
 • فردی که بطور رسمی در یک اداره ذیصلاح انتخاباتی در سطح انتخابات ولایت یا در انتخابات که تاهنوز برگزار نشده، ثبت نام کرده باشند
 • حساب باید معیارهای بیان شده در کتگوری فوق که هدف اش حساب های "فعال" است، را برآورده نماید.

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جلب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • لینکی به ویب سایت رسمی کمپاین تان، که همچنین بیانگر حساب کاربری شما در X می باشد.
 • لینک ها به 5 مقاله خبری که در 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی نشر شده باشد، که در آن ذکر شده باید که شما نامزدی برای احراز یک پُست دولتی هستید
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های که قبلاً تایید شده اند که حساب کاربری شما در X یا ایمیل آدرس راجستر شده در آن ذکر شده باشد می تواند به موثق بودن حساب شما کمک کند
 

سازمان های خبری

حساب های فعلی ادارات، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی.

پیش شرط ها:

 • لینک حساب شما در ویب سایت رسمی در بیوگرافی تان
 • حساب شما باید معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر "فعال بودن" حساب دارد، برآورده نماید

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جلب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • لینکی به یک ویب سایت رسمی که به سازمان شما و حساب X شما راجع می سازد
 • حساب باید نشان دهنده حضور کافی در پلاتفورم در صدر .05% حساب های فعال در منطقه جغرافیایی مشابه شما باشد
 • حساب باید نشان دهنده حضور عامه با ارایه شواهد ترند های گوگل باشد، به یک مقاله ثابت ویکپیدیا لینک داشته باشد که استندردهای جالب توجه دایره المعارف را برآورده سازد، یا در یک لیست واجد شرایط بورس سهام موجود باشد
 • لینک به 3 مقاله ای که نشان دهنده این باشد که متقاضی یک سازمان خبری است و این مقالات باید در عرض 6 ماه گذشته توسط یک سازمان تایید شده منتشر شده باشد
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند

خبرنگاران 

حساب های افرادی که توسط سازمان های خبری تایید شده در نقش گزارشدهی رو در رو به مردم عام استخدام شده اند بشمول گزارشگران، نطاقان و سر دبیران.

پیش شرط ها:

 • حساب شما باید بشکل مستقیم به اسم و URL رسمی سازمان واجد شرایط در بیوگرافی X راجع شود. ( یکی از @mention یا URL را شامل سایت رسمی کافرمای خویش بسازید.)
 • کارفرمای شما باید از قبل حساب تایید شده داشته باشد
 • حساب شما باید معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر "فعال بودن" حساب دارد، برآورده نماید

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • شواهدی مبنی بر اینکه شما یا حساب کاربری شما در X در ویب سایت رسمی کمپنی درج شده باشد
 • لینک 3 مقاله ای بیانگر این باشد که شما نویسنده آن باشید و کارفرمای شما آن را منتشر کرده باشد و این مقالات باید در عرض 6 ماه گذشته منتشر شده باشد
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رمسی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های از قبل تایید شده که در آن حساب کاربری شما در X یا ایمیل آدرس راجستر شده شما در آن ذکر شده باشد می تواند به موثق بودن حساب شما کمک کند

ژورنالستان آزاد

آن عده افرادی که بطور سمی استخدام نشده اند، ولی بطور پیهم در نشرات خبری تایید شده، گزارش و مقاله نشر می کنند.

پیشر شرط:

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 • لینک 3 مقاله ای که در آن اسم شما منحیث نویسنده آمده باشد و توسط سازمان خبری از قبل تایید شده منتشر شده باشد. این مقاله باید در ظرف 6 ماه گذشته منتشر شده باشد. ابراز نظر یا اظهارات شما در بخشی از آن مقالات پذیرفته نمی شود.
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رمسی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های از قبل تایید شده که در آن حساب کاربری شما در X یا ایمیل آدرس راجستر شده شما در آن ذکر شده باشد می تواند به موثق بودن حساب شما کمک کند
 

سازمان ها

حساب های نمایندگی از سازمان های معتبر می کنند بشمول شرکت ها، برندها، سازمان های غیرانتفاعی. حساب های فرعی وابسته به سازمان های تایید شده نیز واجد شرایط می باشند.

پیش شرط ها:

 • حساب باید به ویب سایت رسمی شرکت در پروفایل آنها لینک داشته باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • لینکی به ویب سایت داشته باشد که بیانگر حضور سازمان شما در بورس سهام عامه باشد
 • لینکی به مقاله ثابت ویکپیدیا درباره سازمان شما که استندردهای دایره المعارف را برآورده نماید
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات خبری درباره سازمان شما که توسط یک سازمان خبری از قبل تایید شده در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتظر شده باشد
 • نشان دهنده این باشد که حساب شما دارای تعداد فالور در صدر .05% حساب های فعال در منطقه جغرافیای مشابه شما باشد

رهبران و مدیران اجرائیوی

رهبران و سایر مدیران اجرایی معتبر شرکت ها، برندها و سازمان های غیرانتفاعی تایید شده می باشند.

پیشر شرط:

 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • لینکی به ویب سایت سازمان شما که در آن اسم فرد یا حساب X وی ذکر شده باشد
 • لینکی به یک مقاله ثابت ویکپیدیا در باره شما که استندردهای جالب توجه بودن دایره المعارف را برآورده نماید
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات خبری که در آن موقف رهبری شما ذکر شده باشد و توسط یک سازمان خبری تایید شده در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتشر شده باشد
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 

شرکت تفریحی یا سرگمی یا شرکت پرودکشن

حساب های شرکت های بزرگ تفریحی یا سرگرمی مانند استیدیوهای فیلم سازی، شبکه های تلویزیونی و انستیتوت های موسیقی نیز می تواند تایید شود. حساب های رسمی پرودکشن ها وابسته با این بخش ها، مانند فیلم ها، برنامه ها/جشنواره ها، یا برنامه هی تلویزیونی نیز می تواند تایید شود به شرطی که با یک سازمان تفریحی یا سرگرمی تایید شده مرتبط باشد.

پیش شرط ها:

 • پروفایل آن با ویب سایت رسمی سازمان مربوطه لینک داشته باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • بیانگر حضور کافی در پلاتفورم باشد و در صدر .05% حساب های فعال در منطقه جغرافیایی مشابه باشد
 • بیانگر حضور عامه با ارایه شواهدی از ترندهای گوگل، لینکی از مقاله ثابت ویکپیدیا باشد که استندردهای جالب توجه بودن دایهر المعارف را برآورده نماید یا در بورس سهام واجد شرایط لیست شده باشد
 • لینک 3 یا بیشتر مالات خبری درباره سازمان شما که توسط یک سازمان خبری تایید شده در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتشر شده باشد
 • لینکی به ویب سایت رسمی سازمان شما داشته باشد
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند

حساب افراد برنامه تفریحی و سرگرمی

حساب های افرادی چون هنرمندان، مجریان، دایرکتران و سایر نقش های مشابه رو در رو با مردم عام مرتبط با همچو نهاد ها یا پروکشن های آنها.

پیش شرط ها:

 • پروفایل آنها باید با ویب سایت رسمی نهاد تفریحی یا سرگرمی لینک داشته باشد ور در آن متقاضی منحیث جالب توجه ذکر شده باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • لینکی به صفحه دیتابیس انترنتی فیلم ها (IMDB) داشته باشد که در 50+ پرودکشن از وی نام برده شده باشد
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات از سازمان های خبری تایید شده که در آنمتقاضی سهیم باشد و این مقالات باید در ظرف 6 ماه گذشته منتشر شده باشد
 • لینکی به یک ویب سایت که به طور خاص به حساب توییتر متقاضی ارجاع میدهد و ویب سایت یک سایت رسمی یک سازمان قبلاً تأیید شده باشد.
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند
 

سازمان ها، تیم ها و لیگ های ورزشی مسلکی

حساب های مسلکی لیگ ها، کلب ها، تیم ها و مسابقات جهانی ورزشی مانند المپیک و پاراالمپیک

پیش شرط ها:

 • حساب باید به ویب سایت رسمی شرکت در پروفایل آنها لینک داشته باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • بیانگر حضور کافی در پلاتفورم باشد و در صدر .05% حساب های فعال در منطقه جغرافیایی مشابه باشد
 • یک لینک به ویب سایت سازمان، تیم یا لیگ رسمی ورزشی از قبل تایید شده که در آن ذکری از متقاضی شده باشد
 • بیانگر حضور عامه با ارایه شواهدی از ترندهای گوگل، لینکی از یک مقاله ثابت ویکپیدیا که استندردهای جالب توجه دایره العارف را برآورده می سازد یا درج لیست بورس سهام واجد شرایط باشد.
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات خبری درباره سازمان که توسط یک سازمان تایید شده در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتشر شده باشد
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند

ورزشکاران مسلکی

حساب های فردی ورزشکاران، مربیان، اعضای تیم و دیگر نقش های مدیریتی رو در رو با مردم عام مرتبط با همچو نهادها. 

نوت: ما حساب های ورزشکاران آماتور را که در سطح کالج(یا پائین تر) رقابت می کنند یا در لیگ های رسمی خردسالان نمی باشند را تایید نمی کنیم مگر اینکه معایرهای تاییدی تصرریح شده در کتگوری افراد با نفوذ را برآورده نمایند.

پیشر شرط:

 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • لینکی به یک ویب سایت که بشکل مشخص ذکری از متقاضی شده باشد و یک سایت رسمی یک سازمان از قبل تایید شده باشد.
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات خبری که در آن متقاضی منحیث یک ورزشکار رسمی در آن ذکر شده باشد و این مقالات توسط سازمان های خبری تایید شده در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتشر شده باشد
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند

بازی کنان

حساب های ورزشکاران که وابسته به تیم ها یا لیگ های بازی باشد.

پیش شرط ها:

 • تعداد فالور حساب در منطقه مربوطه باید در صدر .05% قرار داشته باشد
 • با یک تیم بازی یا لیگ تایید شده وابسته باشد و در بیوگرافی خود آن را ذکر کرده باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • لینکی به ویب سایت رسمی تیم یا لیگ که در آن متقاضی منحیث ورزشکار مسلکی یا مربی برای تیم ورزشی تایید شده ذکر شده باشد
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات درباره فرد یا اینکه فرد در آن ذکر شده باشد و این مقالات باید در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما در گزارشات خبری منتظر شده باشد مانند Launcher, Gamesbeat, Dexerto, Kotaku, Polygon, یا IGN
 • عکس کارت/سند هویت صادر شده توسط دولت
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند
 
 

خارج از کتگورهای مسلکی تعریف شده در فوق، افرادی که از X به هدف آگاهی دهی، شریک سازی معلومات یا جمع نمودن اعضای اجتماع دور یک هدف استفاده می کنند تا تغییر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی را بمیان آورند یا به عبارت دیگر اجتماع را رشد دهند، نیز تایید می شود.

پیش شرط ها:

 • حساب باید نشان دهند که یک حساب انفرادی است نه یک حساب سازمانی
 • تعداد فالور حساب در منطقه مربوطه باید در صدر .05% قرار داشته باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • یک ویب سایت رسمی وابسته با کارهای دادخواهی که در آن اسم کاربر ذکر شده باشد نشان دهد که وی در گروپ دادخواهی متذکره نقش رهبری را دارد.
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات درباره فرد یا کارهای دادخواهی وی که در منابع خبری در ظرف 6 ماه گذشته منتشر شده باشد
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های قبلاً تایید شده که در آن ذکری از حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده وی باشد می تواند در قسمت موثق بودن و تاییدی حساب کمک می کند

*در پاسخ به برنامه های جاری، ما ممکن است حساب های که بشکل کامل معیارهای ذکر شده در فوق را برآورده نمی سازند را به دلیل تخصص یا نقش عامه آن ها در موضوعات دارای منافع بلند عامه و همچنین حساس در برابر جعل هویت را تایید می کنیم. برای مثال:

 • افراد مسلکی صحی در جریان شیوع امراض یا دیگر بحران های صحی عامه؛
 • فعالان و رهبران سیاسی محلی در زمان های تظاهرات یا در ارتباط با یک برنامه مهم فرهنگی؛
 • حساب های مصؤنیت عامه و ژورنالستان که حوادث طبیعی را گزارش میدهند؛ یا
 • سازمان دهندگان، طرفداران یا بنیانگذاران کمپاین ها در حمایت از حقوق مدنی و حقوق بشر
 

تهیه کنندگان محتوای دیجیتلی که بشکل پیهم محتوای اصلی نشر می کنند( صرف نظر از نوعیت پلاتفورم) و این محتوا باید در ظرف 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما منتشر شده باشد و معیارهای فالور و منشن که در ذیل برای سایر افراد با نفوذ لیست شده را برآورده نمایند.

پیش شرط ها:

 • حساب باید نشان دهند که یک حساب انفرادی است نه یک حساب سازمانی
 • حساب باید معیار حضور حایز اهمیت برآروده نماید ( یعنی در صدر .05% تعداد منشن ها یا فالور) در منطقه جغرافیای خود باشد
 • حساب یاد معیارهای بیان شده در کتگوری فوق را که دلالت بر فعال بودن حساب ها می کند را برآوره سازد

ممکن است از شما خواسته شود که معلومات ذیل را بخاطر شناسایی جالب توجه و موثق بودن ارایه کنید:

 

 • پروفایل اش در ترندهای گوگل باشد و شواهد فعالیت جستجوی فعلی اش موجود باشد
 • یک لینک ثابت مقاله ویکپیدا درباره شما که استندردهای جالب توجه بودن دایره المعارف را برای افراد برآروده سازد
 • لینک 3 یا بیشتر مقالات خبری منتشر شده در 6 ماه گذشته قبل از ارایه درخواستی شما که در آن اسم شما ذکر شده باشد و معیارهای خبری فوق را برآورده نماید؛ بشمول نشرات تخصصی مرتبط با مسلک یا تخصص شما
 • لینک یک صفحه محتوا خارج از X که محتوای نشر شده توسط شما در 6 ماه گذشته را نشان بدهد
 • ویب سایت های رسمی یا مقالات خبری منتشر شده توسط سازمان های از قبل تایید شده که در |آن حساب کاربری متقاضی در X یا ایمیل آدرس راجستر شده در آن ذکر شده باشد نیز می تواند در قسمت موثق بودن حساب متقاضی کمک کند. 

 

 

 

 

حساب های غیر واجد شرایط

حساب های مشخص غیر واجد شرایط برای نشان آبی می باشندف صرف نظر از اینکه شرایط موثق بودن، جالب توجه بودن و فعال بودن) را برآوره سازند. این حساب ها عبارت اند از: 

 • حساب های تقلید کننده، نیوز فید، تبصره و حساب های دارای طرف داران غیررسمی;
 • حیوانات اهلی یا شخصیت های خیالی، مگر اینکه بشکل مستقیم به یک شرکت، برند یا سازمان تایید شده یا پرودکشن برنامه های تفریحی وابسته نباشند
 • حساب های دخیل در تخطی های شدید پالیسی دستکاری و اسپم توییر مانند خرید و فروش فالوران و سهم گیری
 • حساب های افراد یا گروپ های وابسته با فعالیت مضر هماهنگ، یا متحوای نفر آمیز که در پالیسی های اعلاناتی X تعریف شده است، یا حساب های که توسط محاکم بین المللی یا ماموریت ها یا کمیسیون های حقیقت یاب شناسایی شدند که مرتکب نقض فاحش حقوق بشری شدند، ممکن است واجد شرایط تاییدی شناخته نشوند- حتی اگر فعالیت آنها در X قواعد X را نقض نکنند
 • حساب های که به طور معمول محتوایی را پست میکنند که هر فرد یا گروپی را آزار میدهد، شرمساز یا توهین میکند - بخصوص بر مبنای نژاد، قومیت، منشاء ملی، تمایل جنسی، هویت جنسیتی، وابستگی مذهبی، سن، معلولیت، وضعیت طبی/ژنتیکی، حالت عسکری، وضعیت پناهندگی، یا وضعیت مهاجرت - یا محتوایی که برتری یا منافع اعضای هر گروپی را ترویج می کند، به گونه ای که احتمالاً بر اساس این کتگوری ها، تحقیرآمیز تلقی می شود.
 • حساب های که فروش نشان تاییدی را ترویج می کنند یا کمک غیرمجاز بخاطر طی مراحل درخواستی را ارایه می کند**
 

سوالات بطور مکرر پرسیده شده و از دست دادن حالت تایید شده

سوالات بطور مکرر پرسیده شده
از دست دادن حالت تایید شده

تاییدی به چه معنی است؟

نشان آبی تایید شده در Twitter به مردم اجازه میدهد تا بدانند حساب دارای منافع عامه موثق است. 

کی می تواند در Twitter تایید شود؟

برای تاییدی، حساب شما باید جالب توجه و فعال باشد. لنواع حساب های جالب توجه که در حال حاضر ما آنها را تایید می کنیم، عبارت اند از:

آیا هرکس می تواند تاییدی Twitter را بدست آورد؟

هر کس می تواند برای تاییدی درخواستی بدهد. لطفاً قبل از ارایه درخواستی، شرایط را بخوانید تا بدانید که آیا حساب شما واجد شرایط است یا خیر. بیاموزید که چگونه برای تاییدی درخواستی بدهید

چگونه می توانم در Twitter تایید شوم؟

اول، اطمینان حاصل کنید که شرایط  و  کتگوری های  تاییدی را برآورده می کنید اگر حساب شما معیارها را برآورده کرد، مراحل بعدی  چگونگی درخواستی دادن برای تاییدی را به پیش ببرید

چگونه بدانم که حساب من تایید شده است؟

در پروفایل Twitter خود بخش نشانی آبی تاییدی را ببینید. تمام حساب های تایید شده در پهلوی نام نمایش خود نشان آبی دارند.

چگونه بدانم که حساب یک شخص دیگر تایید شده است؟

حساب های تایید شده در Twitter یک علامه آبی در پهلوی نام نمایش خود در تمام اپلیکیشن دارند.

ایا نشان تایید شده بشکل اتوماتیک از یک حساب حذف می شود؟

بلیف مطابق  پالیسی ما، نشان های تایید شده بشکل اتوماتیک از حساب های غیرفعال و ناتکمیل حذف می شود. یک حساب Twitter تکمیل منحیث حسابی با تمام عناصر ذیل تعریف می شود:

 • دارای یک ایمیل آدرس یا نمبر تیلفون تایید شده می باشد
 • دارای یک عکس پروفایل می باشد
 • دارای یک نام نمایش می باشد

آیا می توانم درخواست کنم که نشان تایید شده من را حذف شود؟

در حال حاضر نمی توان درخواست کرد که Twitter نشان تایید شده شما را حذف کند.

آیا میتوانم درخواست حذف نشان تایید شده حساب دیگری را نمایم؟

در حال حاضر نمی توان درخواست کرد که Twitter نشان تایید شده یک حساب را حذف کند.

چرا ممکن است Twitter نشان تایید شده را از یک حساب حذف کند؟

در مطابقت با شرایط خدمات X ، X می تواند حالت تایید شده یک حساب را هر زمانی بدون ارایه هیچ نوع اطلاعیه حذف کند. 

گاهی اوقات، تغییرات ایجاد شده در یک حساب توسط مالک آن حساب ممکن است منجر به از دست دادن حالت تایید شده شود. تغییر بیمان آمده توسط کاربر شامل موارد ذیل می شود، اما صرف به این موارد محدود نمی شود:  

 • اگر حساب کاربری خویش را تغییر دهید (@handle)
 • اگر حساب شما غیر فعال باشد یا ناتکمیل باشد
 • اگر دیگر در موقفی قرار ندارید که در اول برای آن تایید شده بودید - مانند یک مقام دولتی منتخب که از سمت خود کنار می رود - و در غیر این صورت معیارهای ما برای تاییدی را ندارید
 • اگر تغییرات در حساب شما گمراه کننده باشد یا به طور اساسی شخصیت موجود در حساب شما را تغییر دهد
 • اگر تغییرات در حساب شما منجر به عدم رعایت مقتضیات واجد شرایط بودن برای تاییدی ذکر شده در فوق شود
 • اگر تغییرات حساب شما باعث شود که در هر یک از کتگوری های بخش "حساب های غیرواجد" قرار بگیرید

X همچنین ممکن است نشان آبی را از حساب های که مشخص شود قوانین توییتر را به شدت یا مکرر نقض می کنند حذف کند. هرگونه نقض شرایط خدمات X یا قواعد X، دستکاری پروسه های X، یا دور زدن اقدامات تنفیذی ممکن است منجر به از دست دادن نشان یا در موارد خاص، تعلیق حساب شما شود. این موضوع شامل موارد ذیل می شود: 

حذف نشان آبی بر اساس تخلفات مکرر به صورت موردی ارزیابی می شود وبطور اتوماتیک نمی باشد. 

X این حق را برای خود محفوظ می دارد که شرایط هر حساب تایید شده را تحت نسخه منتشر شده فعلی پالیسی تاییدی ارزیابی نماید.

این مقاله را شریک سازید