Algemene voorwaarden X Meningen, X Insiders en makers

Je bent door X, Inc. en zijn dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen ('X' of 'Onze') uitgenodigd om deel te nemen aan een online marktonderzoekcommunity. Bedankt dat je wil deelnemen aan het X Insiders en/of Creator Insiders Program ('Programma') en ons feedback wil geven.

X heeft het toepasselijke Programma gemaakt om inzicht te krijgen in op welke manier de door jou verstrekte informatie, samen met de verzamelde informatie van andere Programma-deelnemers, kan worden gebruikt om de X-ervaring te verbeteren voor jou en de gebruikers, adverteerders en andere partners van X.

Overzicht
 

  • Door deelname aan het toepasselijke Programma krijg je toegang tot een website, die wordt beheerd door onze externe serviceprovider, waar je kan communiceren met andere toepasselijke Programma-deelnemers en ons marktonderzoeksteam.
  • We laten je mogelijk vertrouwelijke informatie zien die is gerelateerd aan X, onze adverteerders en andere partners, en je moet bereid zijn om deze informatie geheim te houden.
  • Je helpt X op vrijwillige basis en krijgt geen vergoeding, maar je kan wel recht hebben op incentives zoals cadeaukaarten of andere beloningen voor het invullen van enquêtes of het uitvoeren van andere taken.
  • Je kan te allen tijde je deelname aan het Programma stoppen en X kan te allen tijde het Programma beëindigen of je deelname aan het Programma stopzetten, om welke reden dan ook en zonder je op de hoogte stellen.

VOORDAT JE BEGINT VRAGEN WE JE OM DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST HIERONDER TE LEZEN. DOOR DEELNAME AAN HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA, DOOR FEEDBACK TE GEVEN VIA HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA EN/OF DOOR TE KLIKKEN OP EEN KNOP EN/OF EEN VAKJE TE SELECTEREN WAARMEE WORDT AANGEGEVEN DAT JE HIERMEE INSTEMT, GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN VOOR X INSIDERS EN CREATOR INSIDERS.


 

1. Toelating

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het toepasselijke Programma, mogen jij of iemand in je gezin of directe familieleden niet werkzaam zijn voor een marktonderzoeksbedrijf. Uit het screeningsprogramma voor werving kunnen andere uitsluitingen naar voren komen. Deze uitsluitingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat X kan voldoen aan specifieke onderzoeksdoelen en zijn niet bedoeld om mensen te discrimineren. Je gaat ermee akkoord dat je correct antwoordt op dergelijke wervingsvragen.

2. Services van derden

Voor deelname aan het toepasselijke Programma moet je je registreren voor een account op www.Xinsiders.io of Xinsiders.co.uk voor X Insiders en op www.creatorinsiders.io voor Creator Insiders, die worden gehost door onze externe serviceprovider, Alida, Inc. Gebruik een sterk, uniek wachtwoord wanneer je dit account maakt. Gebruik hiervoor niet je X-wachtwoord. Je kan ook communiceren met andere externe serviceproviders wanneer je deelneemt aan het toepasselijke Programma.

3.  Jouw feedback

Door je in te schrijven voor het toepasselijke Programma kan je opmerkingen, je mening, gegevens, feedback, ideeën, suggesties, artefacten (zoals op X gedeelde foto's) en/of andere informatie delen in de vorm van foto's, video's, audio, webcasts of anderszins ('Feedback'). Je kan deze Feedback geven door deel te nemen aan vragenlijsten, enquêtes, interviews, communitydiscussieforums, online chats en andere toepasselijke aan het Programma gerelateerde onderzoeksactiviteiten. Jouw Feedback is toegankelijk voor en kan worden bekeken door het toepasselijke team van het Programma, waaronder ons marktonderzoeksteam en externe serviceproviders. Bepaalde vormen van Feedback, zoals berichten op het discussieforum, kunnen ook zichtbaar zijn voor andere leden van het toepasselijke Programma. Intern kan je Feedback worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens, zoals je X-gebruikersnaam. X bewaart je verzamelde Feedback tijdens je deelname aan het toepasselijke Programma in overeenstemming met het beleid voor het bewaren van informatie.

Met het oog op onze onderzoeksdoeleinden kan X jouw Feedback combineren met gegevens over je gedrag op X, zoals hoeveel tijd je besteedt op het platform, de posts die je plaatst of leuk vindt en andere vormen van interactie. Door Feedback te geven voor het toepasselijke Programma ga je ermee akkoord dat de Feedback die je indient, eigendom is van X en dat X jouw Feedback of afgeleiden daarvan in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm of media dan ook voor elk doel mag gebruiken zonder dat je daarvoor wordt beloond of vergoed of daarbij wordt vermeld. Je verklaart en garandeert dat je wettelijk gerechtigd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en de hierin vermelde rechten mag toekennen en overdragen, en dat enige Feedback die je indient origineel en van jou afkomstig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendommen van derden.

4.  Vertrouwelijkheid

In de toekomst moet je te allen tijde de vertrouwelijkheid bewaren van alle niet-openbare X-informatie die aan jou bekend is gemaakt terwijl je bent ingeschreven in en/of deelneemt aan het toepasselijke Programma ('Vertrouwelijke informatie'). Vertrouwelijke informatie is alle informatie die door X beschikbaar wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, ontwerpen, technieken, specificaties, productplannen, creatieve advertentiematerialen, strategische informatie, bestaande of toekomstige bedrijfsplannen, bestaande of toekomstige onderzoeken of pilottestdoelen en/of -resultaten, opmerkingen en discussies die zijn gerelateerd aan door jou of andere Programma-leden verstrekte informatie en andere informatie die met jou is gedeeld voor het toepasselijke Programma. Overeenkomstig met het voorgaande kan X ook Vertrouwelijke informatie geven over bepaalde nog niet uitgebrachte en experimentele productfunctionaliteit, productplannen, producten van adverteerders, campagnes of creatieve materialen.

Je gaat ermee akkoord om: (a) Vertrouwelijke informatie alleen voor het doel van deelname aan het toepasselijke Programma te gebruiken; (b) geen Vertrouwelijke informatie te delen met derden (inclusief het delen van, posten over of anderszins verspreiden van creatieve advertentiematerialen, productafbeeldingen of andere content); (c) Vertrouwelijke informatie van het toepasselijke Programma niet te kopiëren of downloaden tenzij X je daar om heeft gevraagd en (d) even zorgvuldig, en in geen geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid (inclusief redelijke veiligheidsmaatregelen) te betrachten zoals je ook bij je eigen vertrouwelijke informatie zou doen (je mag bijvoorbeeld geen inloggegevens delen of iemand anders toestaan om in te loggen bij je account).

Je gaat ermee akkoord dat elke schending van deze Overeenkomst door jou kan leiden tot onherstelbare schade aan X, waarvoor schadevergoedingen ontoereikend zijn. Daarom zal X, in aanvulling op zijn wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het recht hebben op billijke schadeloosstelling, waaronder een rechterlijk bevel, in het geval van een schending.

5. Geen vergoeding of dienstverband

Je erkent dat je uitsluitend op vrijwillige basis deelneemt aan het toepasselijke Programma met als doel X onder andere te assisteren bij het gebruiken, implementeren en begrijpen van de effectiviteit van de producten en services die wij bieden aan adverteerders en klanten. X garandeert niet dat jouw Feedback wel of niet wordt gebruikt. X kan incentives, zoals cadeaukaarten of andere beloningen, geven voor het invullen van enquêtes of het geven van andere Feedback. Je bent er verantwoordelijk voor om het bedrag daarvan vast te stellen en eventuele belastingen te betalen met betrekking tot de incentives die je krijgt. We kunnen de incentives op elk moment om welke reden dan ook stopzetten of annuleren. Niettegenstaande het voorgaande, erken je en ga je ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst of in jouw vrijwillige indiening van Feedback enige vorm van dienstverband creëert tussen jou en X, en dat je geen recht hebt op vergoeding voor dergelijke Feedback.

6.  Duur en beëindiging

Je kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde je deelname aan het toepasselijke Programma beëindigen. Ons recht om Feedback (inclusief afgeleiden daarvan) die je al hebt ingediend te gebruiken of anderszins te benutten, blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, net als jouw verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid en de verschillende beperkingen op de aansprakelijkheid van X.

X kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het toepasselijke Programma beëindigen of stopzetten, je deelname aan het toepasselijke Programma beëindigen of je Feedback verwijderen, om welke reden dan ook. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle dergelijke besluiten van X definitief zijn en X aanvaart geen aansprakelijkheid ten aanzien van zulke besluiten.

7.  Kennisgeving

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst kan X kennisgevingen meedelen door deze op enige website van X te plaatsen (bijvoorbeeld X.com) en, indien mogelijk, door een e-mail te versturen naar je e-mailadres.

8.  Geen garantie van X

JE GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DEELNAME AAN HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA IS 'ALS ZODANIG' BESCHIKBAAR, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. X VRIJWAART ZICH UITDRUKKELIJK NAMENS ZICHZELF EN NAMENS AL ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS EN CONTRACTANTEN VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, (i) ENIGE GARANTIE OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE DE WERKING VAN HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA, DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, SERVICES OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OF AANGEBODEN WORDEN VIA OF IN VERBAND STAAN MET HET TOEPASSELIJKE PROGRAMMA, DE WEBSITE VAN X INSIDERS OF CREATOR INSIDERS, X EN/OF DE X-WEBSITE OF ENIG RESULTAAT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK DAARVAN, EN (ii) GARANTIES OF VOORWAARDEN WAT BETREFT NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT JE BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, EN IN AANVULLING DAAROP HEB JE WELLICHT OOK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

9.  Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL X, INC, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS, KLANTEN OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEDERFDE WINSTEN, INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ZAKELIJKE VERLIEZEN EN KOSTENDEKKING, OF DEZE NU OP GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN X OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE HET FALEN IN HET WEZENLIJKE DOEL. IN ELK GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN X, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN VOOR ENIGE VORDERING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST STRIKT BEPERKT ZIJN TOT $ 100,00 (HONDERD DOLLAR). IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. JE ERKENT DAT X DEZE OVEREENKOMST HEEFT GESLOTEN OP BASIS VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET EN DAT DEZE DE ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE AFSPRAKEN TUSSEN DE PARTIJEN. DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE IN DEZE SECTIE UITEEN ZIJN GEZET, ZIJN NIET VAN TOEPASSING ALS DIT WETTELIJK NIET IS TOEGESTAAN.

10.  Volledige Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene voorwaarden van X, de X-regels en ons Privacybeleid tezamen vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen betreffende de inhoud van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere communicaties, verklaringen, afspraken en overeenkomsten, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen jou en X. X kan de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen met kennisgeving gepubliceerd op de website van het X-helpcentrum. Je deelname aan het toepasselijke Programma na kennisgeving betekent dat je opnieuw akkoord gaat met deze Overeenkomst inclusief alle wijzigingen en aanpassingen. Als je buiten de Europese Unie of de EER woont, inclusief de Verenigde Staten, is de wetgeving van Californië van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Als je in de Europese Unie of de EER woont, is de Ierse wetgeving van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

Ingangsdatum: 23 juli 2021

Dit artikel delen