Onze aanpak van beleidsontwikkelingen en onze handhavingsfilosofie

X vormt een weerspiegeling van echte gesprekken die in de wereld plaatsvinden en die soms standpunten bevatten die voor anderen aanstootgevend, controversieel of bekrompen kunnen zijn. We verwelkomen iedereen die zich op onze service wil uiten, maar we staan geen gedrag toe waardoor mensen worden getreiterd, bedreigd of waarin angst wordt gebruikt om andere gebruikers de mond te snoeren.

We hebben de X-regels opgesteld om te garanderen dat iedereen zich veilig voelt om zijn of haar mening te uiten en we streven ernaar om deze regels op een uniforme en consistente manier te handhaven. Hier vind je meer informatie over de verschillende handhavingsmaatregelen.

 

Onze procedure voor beleidsontwikkelingen
 

Voor het maken van nieuw beleid of een beleidswijziging is diepgaand onderzoek nodig rond trends in online gedrag. Daarbij moet naar buiten toe duidelijk worden gesteld wat de verwachtingen zijn over wat is toegestaan en moeten handhavingsrichtlijnen worden opgesteld voor beoordelaars die kunnen worden toegepast op miljoenen posts.

Terwijl we een conceptbeleidstekst opstellen, verzamelen we feedback van verschillende interne teams en van onze Trust & Safety Council. Dit is van groot belang om te waarborgen dat we rekening houden met wereldwijde zienswijzen over de vernieuwing van online taalgebruik, inclusief de manier waarop onze regels worden toegepast en geïnterpreteerd in uiteenlopende culturele en sociale contexten. Ten slotte trainen we onze internationale beoordelingsteams, werken we de X-regels bij en starten we met de handhaving van het nieuwe beleid.

 

Onze handhavingsfilosofie
 

We stellen mensen in staat om verschillende kanten van een probleem te begrijpen en we moedigen hen aan om afwijkende meningen en standpunten openlijk te bespreken. Dankzij deze aanpak zijn veel verschillende uitlatingen op ons platform mogelijk en worden vooral tegengestelde uitlatingen gepromoot: uitlatingen die feiten bevatten om onjuistheden of misvattingen te corrigeren, die hypocrisie of tegenstrijdigheden aantonen, waarschuwen voor offline of online gevolgen, die haatdragende of gevaarlijke uitlatingen aan de kaak stellen of bijdragen aan het wijzigen of onschadelijk maken van opvattingen.

Kortom: context is belangrijk. Om vast te stellen of we maatregelen moeten nemen, houden we rekening met een aantal factoren, waaronder (maar niet beperkt tot):

  • of het gedrag is gericht op een persoon, groep of beschermde groep mensen;
  • of het rapport is ingediend door het slachtoffer van het wangedrag of door een getuige;
  • of de gebruiker al eerder ons beleid heeft geschonden;
  • de ernst van de schending;
  • of de content een onderwerp van algemeen belang is.


Is het gedrag gericht op een persoon of groep mensen?

Voor een goed evenwicht tussen het toestaan dat verschillende meningen op het platform worden geuit en het beschermen van onze gebruikers, handhaven we het beleid wanneer iemand melding maakt van beledigend gedrag dat gericht is op een bepaalde persoon of groep mensen. Dit gedrag kan op verschillende manieren tot uiting komen (bijvoorbeeld met @vermeldingen, het taggen van een foto, het vermelden van hun naam en meer).


Is het rapport ingediend door het slachtoffer van het mogelijke wangedrag of door een getuige?

Sommige posts kunnen als beledigend worden ervaren als deze afzonderlijk worden beschouwd, maar dat geldt mogelijk niet als de context van het hele gesprek of de eerdere relatie tussen mensen op het platform wordt meegenomen. Vriendelijk bedoeld geplaag tussen vrienden kan door toeschouwers bijvoorbeeld als aanstootgevend worden gezien en bepaalde opmerkingen kunnen in de ene cultuur of land acceptabel zijn terwijl dat niet geldt voor een andere cultuur of land. We willen voorkomen dat onze teams interacties waarvoor toestemming is gegeven per ongeluk verwijderen. Daarom vragen we in bepaalde gevallen om een rapport van het slachtoffer (of zijn of haar gemachtigde vertegenwoordiger) voordat we maatregelen treffen.


Heeft de gebruiker al eerder ons beleid geschonden?

Wij gaan er in beginsel vanuit dat mensen onze regels niet willen schenden. Tenzij een schending zo ongehoord is dat we een account direct moeten opschorten, proberen we mensen eerst op de hoogte te brengen van onze regels om hen een kans te geven om hun gedrag te corrigeren. We laten de betreffende post(s) zien aan degene die in overtreding is, leggen uit welke regel is overtreden en verplichten hem of haar om de content te verwijderen voordat hij of zij weer kan posten. Als iemand herhaaldelijk onze regels overtreedt, worden onze maatregelen strenger. We verplichten degene die in overtreding is dan om de post(s) te verwijderen en extra acties te ondernemen zoals verifiëren dat hij of zij de eigenaar is van het account en/of we beperken gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid om te posten. Als iemand daarna dan toch nog de regels blijft schenden, wordt zijn of haar account permanent opgeschort.


Wat is de ernst van de schending?

Door bepaalde soorten gedrag kunnen ernstige veiligheids- en beveiligingsrisico's ontstaan en/of ze kunnen mogelijk leiden tot fysieke, emotionele en financiële problemen voor de betrokken personen. Deze ongehoorde schendingen van de X-regels, zoals het plaatsen van gewelddadige bedreigingen, intieme media waarvoor geen toestemming is gegeven of content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit, leiden tot de onmiddellijke en permanente opschorting van een account. Andere schendingen kunnen leiden tot verschillende andere stappen, zoals iemand verplichten om de aanstootgevende post(s) te verwijderen en/of we beperken tijdelijk de mogelijkheid om nieuwe post(s) te plaatsen.


Heeft het gedrag nieuwswaarde en is het van algemeen belang?

X beweegt mee met het publieke bewustzijn en mensen maken gebruik van onze service om op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Doordat mensen in aanraking komen met verschillende standpunten kunnen ze van elkaar leren, toleranter worden en zich een mening vormen over het soort maatschappij waarin ze willen leven.

Om te zorgen dat mensen de kans hebben om een probleem vanuit alle kanten te bekijken, kan het zijn dat we in enkele gevallen controversiële content en controversieel gedrag, die normaal in strijd zijn met onze regels, toch toestaan omdat we van mening zijn dat de beschikbaarheid ervan van algemeen belang is. In elke situatie en per geval maakt een multidisciplinair team een afweging en neemt een eindbesluit.

Enkele factoren die ons helpen bij de besluitvorming over content zijn: de invloed op het publiek, de herkomst van de content en de beschikbaarheid van alternatieve berichtgeving van een gebeurtenis.

Publieke invloed van de content: een onderwerp dat van algemeen belang is, is niet hetzelfde als een onderwerp waar het publiek meer over wil weten. We maken een afweging wat de gevolgen zijn voor burgers als zij niet op de hoogte zijn van deze content. Als de post gevolgen kan hebben voor grote aantallen mensen, het bestuur van een land en/of gericht is op een belangrijk maatschappelijk probleem, dan kunnen wij toestaan dat de content op onze service blijft staan. Maar als de invloed op het publiek minimaal is, verwijderen wij waarschijnlijk de content die in strijd is met ons beleid.

Herkomst van de content: sommige mensen, groepen, organisaties en de content die zij op X plaatsen kunnen worden beschouwd als een onderwerp dat van algemeen belang is op grond van het feit dat ze tot het publieke bewustzijn behoren. Dit betekent niet dat hun posts altijd op de service blijven. Daarbij telt vooral de afweging mee of het in het algemeen belang is om een bepaalde post weer te blijven geven zodat deze in het openbaar kan worden besproken.

Beschikbaarheid van berichtgeving: dagelijks spelen mensen een belangrijke rol met berichtgeving uit de eerste hand over wat er in de wereld gebeurt, tegenargumenten op gemeenschappelijke standpunten en, in sommige gevallen, door machtsmisbruik door personen met een gezaghebbende functie aan de kaak stellen. Terwijl een situatie zich ontvouwt, kan het blokkeren van toegang tot bepaalde informatie er onbedoeld voor zorgen dat context niet meer zichtbaar is en/of dat mensen het probleem niet meer van alle kanten kunnen bekijken. Voordat we maatregelen nemen tegen een post die mogelijk een schending vormt, houden we dus rekening met de rol die de post speelt in de weergave van het hele verhaal en of de content ook ergens anders kan worden gevonden.

Dit artikel delen