Veelgestelde vragen over juridische verzoeken

Mijn account is vermeld in een juridisch verzoek. Wat houdt dat in?


Over de kennisgeving die je van X hebt ontvangen
 

X kan je een kennisgeving sturen om je te laten weten dat er een juridisch verzoek bestaat dat betrekking heeft op jouw account. We sturen je geen kennisgeving als ons dat verboden is of als dat verzoek in één van de uitzonderingscategorieën valt die zijn beschreven in ons beleid voor kennisgeving aan de gebruiker (zoals terrorisme, noodgevallen waarbij levensgevaar dreigt of situaties die te maken hebben met seksuele uitbuiting van kinderen). We begrijpen dat je kan schrikken van een dergelijke kennisgeving. We stellen je ervan op de hoogte zodat je zelf een beroep kan doen op je eigen rechten in een specifieke situatie in jouw specifieke rechtsgebied. We willen je de kans geven om het verzoek te beoordelen en, indien nodig, maatregelen te nemen om je eigen belangen te beschermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inwinnen van juridisch advies of het indienen van verweer bij de rechtbank. Indien van toepassing kan je de content ook zelf verwijderen of een andere oplossing zoeken. Meer informatie over eventuele deadlines of andere belangrijke datums vind je in de kennisgeving.

Helaas kunnen we je geen juridisch advies geven en we kunnen je niet méér informatie geven dan wat er in de kennisgeving staat. Als je juridisch advies wil inwinnen, zijn de volgende hulpbronnen misschien nuttig.

 • Voor juridische verzoeken in de Verenigde Staten zou je contact kunnen opnemen met de American Civil Liberties Union (http://www.aclu.org/affiliates, +1 212-549-2500) of de Electronic Frontier Foundation (https://www.eff.org/pages/legal-assistance, info@eff.org, +1 415-436-9333). 
 • Voor juridische verzoeken buiten de Verenigde Staten kan je overwegen contact op te nemen met een advocatenkantoor, rechtshulporganisatie of rechtenopleiding in de buurt. Zij kunnen jou eventueel doorverwijzen voor specifiek advies over vrijheid van meningsuiting of gesubsidieerde rechtsbijstand in jouw omgeving.

Meer algemene informatie over de verschillende typen juridische verzoeken die wij ontvangen vind je hieronder.
 

Wat gebeurt er als X een juridisch verzoek ontvangt?

Hieronder wordt stap voor stap beschreven wat er normaal gesproken gebeurt wanneer X een juridisch verzoek ontvangt.
 

Indieningsproces

Er wordt eerst een juridisch verzoek om informatie over een X-account ingediend bij X. Dat kan worden gedaan via een e-mail, een brief, een fax of via onze site Legal Request Submissions (LRS; https://t.co/lr). Het verzoek kan afkomstig zijn van een wetshandhavende instantie, een overheidsinstelling, een strafadvocaat die een gedaagde vertegenwoordigt of een partij in een civiele rechtszaak.
 

Eerste beoordeling

Een medewerker van X bekijkt het juridische verzoek eerst om te bepalen of dit voldoet aan relevante wettelijke eisen. Als het verzoek aan alle wettelijke eisen voldoet, onderzoekt een medewerker van X het gerapporteerde account of de gerapporteerde posts. Daarbij wordt met name gekeken of het verzoek erop gericht is de vrijheid van meningsuiting te beperken of te temperen; of er raakvlakken zijn met andere kwesties in verband met het X-beleid (zoals accounts van journalisten, geverifieerde accounts of accounts die politieke uitingen bevatten); en of er praktische of technische problemen aan verbonden zijn (bijvoorbeeld het account of de betreffende content is niet meer beschikbaar). Tijdens deze stap kan X de aanvrager om extra context vragen voordat we eventueel besluiten om informatie te verstrekken of actie te ondernemen in verband met het account of voordat we het verzoek helemaal afwijzen op grond van uiteenlopende omstandigheden (zoals de aard van het onderliggende misdrijf, als het verzoek te breed is, als er een vereiste handtekening ontbreekt in het verzoek of als niet de juiste juridische procedure is gebruikt in een verzoek om content).
 

Kennisgeving aan gebruiker

X probeert normaal gesproken de betreffende accounthouder(s) te laten weten dat er een juridisch verzoek is ingediend dat betrekking heeft op het account of de accounts, tenzij ons dit verboden is. De gebruiker krijgt bijvoorbeeld geen kennisgeving wanneer er sprake is van dringende omstandigheden, zoals noodgevallen waarbij levensgevaar dreigt, seksuele uitbuiting van kinderen of terrorisme. X probeert de gebruiker(s) van het juridische verzoek op de hoogte te stellen door een melding te sturen via de X-app en door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat aan het account of de accounts is gekoppeld, indien beschikbaar. Als het ons niet is toegestaan om de gebruiker(s) in deze stap van het proces op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld omdat het juridische verzoek vergezeld gaat van een bevel tot geheimhouding), kunnen we de gebruiker(s) van het bestaan van het juridische verzoek op de hoogte stellen nadat X de gerapporteerde content heeft verwijderd of informatie heeft verstrekt over het X-account of de X-accounts.
 

Reactie van X

De medewerker van X past vervolgens ons bedrijfsbeleid voor het verwerken van juridische verzoeken toe. Die verwerking kan verschillen, afhankelijk van het rechtsgebied waar het verzoek vandaan komt. Bij een verwijderingsverzoek voor content kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de gerapporteerde content in strijd is met de Algemene voorwaarden of de Regels van X. De content wordt dan verwijderd van het X-platform. Het is ook mogelijk dat wordt vastgesteld dat de content onwettig is in bepaalde rechtsgebieden. In dat geval zal X de toegang tot de betreffende content beperken en de content niet weergeven op de locatie waar deze in strijd is met de lokale wetgeving. X kan bezwaar maken tegen informatieverzoeken die juridisch onjuist zijn, te breed zijn en/of de vrijheid van meningsuiting op ontoelaatbare wijze proberen te beperken. Ook controleert X of de gebruikers bezwaar hebben gemaakt bij de desbetreffende rechtbank. Als een informatieverzoek geldig is, een correcte reikwijdte heeft en hiervoor geen bezwaar van X of de gebruiker(s) gegrond is verklaard, zal een medewerker van X de vereiste accountgegevens verzamelen en deze elektronisch, via onze beveiligde LRS-site, aan de aanvrager verstrekken. Nadat de gegevens zijn verstrekt, wordt de zaak als afgehandeld en gesloten beschouwd, tenzij we alsnog een kennisgeving aan de betrokken gebruikers kunnen sturen na het verlopen van een bijbehorend bevel tot geheimhouding. 

Veelgestelde vragen over juridische verzoeken
 

Hoe weet ik of ik een kennisgeving over een juridisch verzoek heb ontvangen van X?
 

X probeert een kennisgeving over ontvangen juridische verzoeken te versturen via het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld. Soms lukt het echter niet om gebruikers in kennis te stellen, omdat ze geen recent of geldig e-mailadres aan het X-account hebben gekoppeld.

 

Waarom heeft X mij op de hoogte gesteld van het verzoek?
 

Transparantie en het steunen van gebruikers zijn twee van de basisprincipes van X. We begrijpen dat je kan schrikken van een kennisgeving als deze, maar we willen je er wel van op de hoogte stellen en laten weten dat we overwegen in te gaan op het verzoek, bijvoorbeeld door accountgegevens te verstrekken of content niet meer weer te geven. Voordat we tot actie overgaan, willen we je echter de kans geven om het juridische verzoek te beoordelen en maatregelen te nemen om je eigen belangen te beschermen. Als het niet mogelijk is om jou vooraf een kennisgeving te sturen, ontvang je de kennisgeving soms achteraf. Een kennisgeving achteraf houdt in dat we je van het bestaan van een juridisch verzoek op de hoogte stellen nadat X is gestopt met het weergeven van jouw content of nadat X informatie met betrekking tot jouw X-account heeft moeten vrijgeven.

Wij proberen om gebruikers altijd te informeren over juridische verzoeken die betrekking hebben op hun accounts, maar soms mogen we dat om juridische redenen niet doen. Als we bijvoorbeeld een juridisch verzoek ontvangen dat al is bekrachtigd door een rechter, mogen we er niet over communiceren totdat de vertrouwelijkheidsverplichting wordt opgeheven. Er zijn bovendien enkele beleidsuitzonderingen waarbij we vooraf geen kennisgeving aan de gebruiker sturen, zoals noodgevallen waarbij levensgevaar dreigt, terrorisme of incidenten met betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen.

 

Wat voor juridische verzoeken ontvangt X?

Juridische verzoeken kunnen afkomstig zijn van wetshandhavende instanties, overheidsinstanties, strafadvocaten die een gedaagde vertegenwoordigen, partijen in een civiele rechtszaak of andere gemachtigde partijen zoals officiële antidiscriminatie-organisaties in Europa.

 • Informatieverzoeken: wetshandhavende instanties vragen meestal accountgegevens op in verband met strafrechtelijk onderzoek. X ontvangt echter ook noodaanvragen voor openbaarmaking van wetshandhavende instanties. Als wij informatie ontvangen die ons doet geloven dat er een dringende noodsituatie bestaat die kan leiden tot doodsgevaar of ernstig fysiek letsel van een persoon, kunnen wij de noodzakelijke informatie, indien beschikbaar, verstrekken om letsel te voorkomen. Civiele verzoeken worden meestal ingediend door advocaten die een civiele juridische procedure behandelen, zoals een scheiding of een zakelijk geschil.
 • Verwijderingsverzoeken: X ontvangt soms juridische verzoeken waarin wordt gesteld dat content die op X is geplaatst, onwettig is in een of meer landen wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan content waarvan wordt gesteld dat deze wetten met betrekking tot laster of smaad, illegale activiteiten of de nationale veiligheid overtreedt. Verzoeken kunnen ook gaan over content die mogelijk in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van X.

 

Kan ik meer informatie krijgen over de juridische verzoeken die X ontvangt?
 

X publiceert tweemaal per jaar een transparantierapport met informatie over de verzoeken die we van overheden en andere belanghebbenden ontvangen. Daarin staat ook hoe vaak we verzoeken inwilligen, welke landen de meeste verzoeken indienen en mogelijke trends die ons zijn opgevallen in de periode waarop het rapport betrekking heeft. We raden aan om ons rapport, en dat van andere aanbieders waarvan je de services gebruikt, door te lezen om op de hoogte te blijven van de impact van zulke verzoeken.
 

Vragen over informatieverzoeken:

Welke accountgegevens kan X overdragen in reactie op een geldig juridisch verzoek?

Voor het verkrijgen van niet-publieke gegevens, zoals het e-mailadres of IP-adres waarmee een gebruiker inlogt bij een account, is een geldige juridische procedure nodig, zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, afhankelijk van het land van waaruit het verzoek wordt ingediend.

Voor verzoeken om de inhoud van berichten (zoals posts, privéberichten en media) is een geldig huiszoekingsbevel of gelijkwaardig document nodig dat op de juiste wijze wordt aangeboden aan de juiste X-bedrijfsentiteit. Voor wetshandhavende instanties of ambtenaren geldt een grotere bewijslast voordat een dergelijk verzoek door een rechter wordt goedgekeurd.

Zie het hoofdstuk 'Typen juridische procedures' in ons transparantierapport en de Richtlijnen voor wetshandhavende instanties van X voor meer informatie over de verschillende juridische procedures die nodig zijn om specifieke accountgegevens te kunnen opvragen.

Opmerking: je hebt zelf rechtstreeks toegang tot jouw IP-logboeken en andere niet-openbare accountgegevens wanneer je bent ingelogd bij je X-account. Raadpleeg voor meer informatie dit artikel over toegang tot je X-gegevens.

Draagt X altijd alle gevraagde informatie over in een geldig juridisch verzoek?
 

Nee. X kan proberen om schijnbaar onnodig uitgebreide verzoeken in te perken, extra informatie opvragen als de aard van het onderzoek niet duidelijk is of zich om andere redenen verweren tegen het verzoek. X kan bijvoorbeeld verzoeken om de inhoud van communicatie, zoals privéberichten (PB's) of posts, ontvangen van landen buiten de Verenigde Staten. In de meeste gevallen verwijzen we de aanvrager dan naar de procedures in het kader van een MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty; rechtshulpverdrag) of rogatoire commissie en geven we de inhoud van de communicatie niet vrij op basis van een lokale juridische procedure.

Vragen over verwijderingsverzoeken:
 

Hoe bepaalt X of mijn content al dan niet wordt verwijderd en hoe word ik daarvan op de hoogte gesteld?
 

Het resultaat verschilt op grond van de gerapporteerde schending. De content kan in strijd zijn met de Algemene voorwaarden of Regels van X of kan geacht worden onwettig te zijn in een specifiek rechtsgebied, zonder de Algemene voorwaarden of Regels van X te overtreden.

 • Als de gerapporteerde content in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van X:
  • De content wordt verwijderd van het X-platform. 
  • Zodra je inlogt, ontvang je een kennisgeving dat je account is opgeschort of vergrendeld. Hierin kan staan dat je specifieke handelingen moet uitvoeren voordat je je account weer kan gebruiken.
   • Bij sommige schendingen of bij herhaalde overtredingen kan je account permanent worden opgeschort. Lees onze speciale pagina's in het Helpcentrum voor meer informatie over opgeschorte of vergrendelde accounts.
     
 • Als de gerapporteerde content betrekking heeft op gevoelige media:
  • De content zal worden aangemerkt als gevoelig, zodat andere gebruikers de keuze krijgen of ze deze willen weergeven of niet.
    
 • Als de gerapporteerde content niet in strijd is met de Algemene voorwaarden of Regels van X, maar geacht wordt onwettig te zijn in één of meer rechtsgebieden:

  • X zal proberen om je te informeren over het juridische verzoek waarin wordt gesteld dat de content van jouw account mogelijk onwettig is. 
   • Daarbij zullen we een kopie van het juridische verzoek meesturen, tenzij ons dat verboden is.
    • Wij doen dit om gebruikers de mogelijkheid te geven de betreffende content te verwijderen, direct te reageren op de aanvrager wanneer dat mogelijk is of juridisch advies in te winnen en het verzoek aan te vechten, voordat wij zelf actie ondernemen ten aanzien van de gerapporteerde content. 
   • Onze kennisgeving kan niet worden opgevat als een juridisch advies dat bepaalde content moet worden verwijderd. Deze dient uitsluitend om je te informeren over het feit dat je X-account is vermeld in een juridisch verzoek, zodat je zelf kan beslissen hoe je wil reageren, en om je te laten weten dat we op basis van dit juridische verzoek mogelijk actie moeten ondernemen met betrekking tot de gerapporteerde content.

  • We kunnen de toegang tot de gerapporteerde content beperken of de content niet meer weergeven op de locatie waar deze schijnbaar in strijd is met de lokale wetgeving.
   • Dit betekent dat andere gebruikers die de content willen bekijken binnen het rechtsgebied waarvoor de kennisgeving geldt, het volgende bericht te zien krijgen:
     

Voor een post:


Voor een account:

Opmerking: het gaat hierbij om de locatie van de kijker en niet om de locatie van de gerapporteerde gebruiker. Als content bijvoorbeeld wordt gerapporteerd in de Verenigde Staten, kunnen we besluiten om deze in de Verenigde Staten niet weer te geven, ongeacht of de eigenaar van de post zich in de Verenigde Staten of een ander land bevindt.

Zie het artikel over content die in bepaalde landen niet wordt weergegeven voor meer informatie.

Kan ik beroep aantekenen tegen het besluit van X om mijn content niet weer te geven?

Als je van mening bent dat jouw content ten onrechte niet wordt weergegeven, kan je bezwaar aantekenen door direct te reageren op de e-mail waarin we je op de hoogte stellen van niet-weergegeven content (als ons besluit is gebaseerd op een juridische eis). Je kan ook contact met ons opnemen via ons Helpcentrum (als ons besluit is gebaseerd op plaatselijke wetgeving).

Wat als wordt bepaald dat mijn posts zijn toegestaan?

Wanneer wordt bepaald dat content die in het kader van een juridisch verzoek niet werd weergegeven, toch is toegestaan, herstellen we de toegang voor zover mogelijk zodat iedereen de content kan zien.

Dit zijn enkele voorbeelden van situaties uit het verleden waarin we content opnieuw hebben weergegeven:

 • Een bezwaar dat door X was ingediend tegen een gerechtelijk bevel waarin werd gesteld dat bepaalde content onwettig zou zijn, waarbij het bezwaar werd goedgekeurd door een hogere rechtbank.
 • Een bezwaar dat door een gebruiker was ingediend tegen een gerechtelijk bevel waarin werd gesteld dat bepaalde content onwettig zou zijn, waarbij het bezwaar werd goedgekeurd door een hogere rechtbank.
 • Het verlopen van de geldigheidsperiode van een gerechtelijk verbod op publicatie van specifiek materiaal.
 • Een officiële gerechtelijke instantie die zich uitsprak tegen een verzoek dat was ingediend door een administratieve overheidsinstantie.

Dit artikel delen