Beleid aangaande misleidende informatie over COVID-19

Overzicht
December 2021

Je mag de services van X niet gebruiken voor het delen van onjuiste of misleidende informatie over COVID-19 die schade kan veroorzaken. 

Terwijl het wetenschappelijk inzicht in de COVID-19-pandemie zich steeds verder ontwikkelt, zien we de opkomst van hardnekkige samenzweringstheorieën, onruststokende retoriek die niet wordt ondersteund door onderzoek of geloofwaardige verslaggeving en allerlei onjuiste berichten en ongegronde geruchten die, als ze niet in de juiste context worden geplaatst, het publiek zouden kunnen beletten een gefundeerde beslissing te nemen met betrekking tot hun gezondheid, en personen, gezinnen en gemeenschappen in gevaar zouden kunnen brengen.

Content die aantoonbaar vals of misleidend is en kan leiden tot een aanzienlijk schaderisico (zoals verhoogde blootstelling aan het virus of negatieve gevolgen voor de openbare gezondheidszorg) mag niet worden gedeeld op X. Dit geldt ook voor het delen van content die mensen zou kunnen misleiden omtrent de aard van het COVID-19-virus; de werkzaamheid en/of veiligheid van preventieve maatregelen, behandelingen of andere voorzorgsmaatregelen voor het bestrijden of behandelen van de ziekte; officiële voorschriften, beperkingen of vrijstellingen met betrekking tot gezondheidsadviezen; of de omvang van de verspreiding van het virus of het risico van besmetting of overlijden in verband met COVID-19. 

 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Content over COVID-19 moet worden beschouwd als schending als het: 

 • een claim of feit naar voren brengt, uitgedrukt in stellige termen; 
 • aantoonbaar vals of misleidend is, afgaande op in brede kring beschikbare, gezaghebbende hulpbronnen; en
 • zeer waarschijnlijk gevolgen heeft voor de openbare veiligheid of ernstige schade kan veroorzaken.

Verwijdering van een post.

We kunnen klanten verzoeken bepaalde posts te verwijderen die worden beschouwd als schending van dit beleid en bijzonder schadelijk. We kunnen je ook tijdelijk uitsluiten voordat je weer mag posten of informatie delen. Voor deze posts krijg je 2 strafpunten overeenkomstig ons onderstaande strafpuntenbeleid. Wij zullen je verzoeken posts te verwijderen die bijvoorbeeld het volgende bevatten: 

 1. Onjuiste claims over COVID-19 door een doelbewuste samenzwering door kwaadaardige en/of machtige krachten te suggereren zoals:
  • De pandemie is bedrog, of onderdeel van een opzettelijke poging tot bevolkingsbeperking, of dat draadloze 5G-technologie COVID-19 veroorzaakt. 
  • COVID-19 is geen echte ziekte.
  • Vaccinaties maken deel uit van een wereldwijd toezicht, bevolkingsbeperking of een poging om de bevolkingsgroei terug te dringen.
  • Vaccins (in het algemeen) zijn gevaarlijk en de nadelige effecten die zijn toegedekt door overheden/de medische sector.
  • Er wordt getest op kwetsbare groepen (zoals zwangeren, ouderen of kinderen).
  • Dat COVID-19-vaccins magnetische reacties veroorzaken bij personen die zijn gevaccineerd. 
  • Dat vaccins die zijn goedgekeurd door gezondheidsautoriteiten (zoals het Comirnaty-vaccin van Pfizer in de Verenigde Staten) niet echt volledige goedkeuring/autorisatie hebben gekregen, en dat daarom de vaccins niet getest, 'experimenteel' of op de een of andere manier onveilig zijn.
   
 2. Claims dat specifieke groepen of mensen (of andere demografisch identificeerbare identiteiten) minder of meer vatbaar zijn voor besmetting of ernstigere symptomen omdat ze tot die groep behoren;
 3. Valse of misleidende claims over potentieel schadelijke en niet-goedgekeurde behandelingen of preventieve maatregelen, bijvoorbeeld dat chloordioxide of Povidone-jodium kan worden gebruikt als profylactisch middel of bij de behandeling van COVID-19. 
 4. Onjuiste of misleidende informatie over officiële voorschriften, beperkingen of vrijstellingen in gezondheidsadviezen.
 5. Alle inspanningen om frauduleuze vaccinatiebewijzen (of andere digitale gegevens) of vrijstellingsbewijzen te promoten, ervoor te adverteren, de verkoop ervan te vergemakkelijken of instructies te geven over het maken van frauduleuze vaccinatiebewijzen (of andere digitale gegevens)."
 6. Onjuiste informatie over algemeen aanvaarde testmethoden, zoals dat PCR-tests het virus niet kunnen detecteren.
 7. Onjuiste claims die suggereren dat vaccins dodelijke en bijzonder schadelijke bestanddelen bevatten.
 8. Onjuiste relatie - Accounts die de indruk wekken te zijn gerelateerd aan, of waarin content wordt gedeeld waarin de verkeerde indruk wordt gewekt dat deze is gerelateerd aan een medische professional, volksgezondheidsfunctionaris of -instantie, of onderzoeksinstelling, of die de valse suggestie geeft van deskundigheid met betrekking tot COVID-19-zaken.

post label

Wanneer posts misleidende informatie over COVID-19 bevatten, kunnen we een label op die posts plaatsen dat corrigerende informatie over die claim bevat. In gevallen waarin we vaststellen dat er mogelijk schade is verbonden aan de misleidende claim, zullen we de mogelijkheid voor anderen om te Reposten, een post citeren of X op andere manieren te gebruiken uitschakelen om de verspreiding van de misleidende informatie te voorkomen. Voor deze posts krijg je 1 strafpunt overeenkomstig ons onderstaande strafpuntenbeleid. 

In sommige gevallen kunnen we ook labels toevoegen om context te bieden in situaties waarin gezaghebbende (wetenschappelijke of andere) meningen in de loop van de tijd kunnen veranderen of veranderen, in situaties waarin de lokale context belangrijk is, of wanneer het potentieel voor schade minder direct of dreigend is. We kunnen ook labels aanbrengen op posts die linken naar inhoud van een website van derden die anders ons beleid zouden schenden als de inhoud rechtstreeks op X zou worden geplaatst. Posts met labels die aan deze criteria voldoen, krijgen een label dat geloofwaardige en gezaghebbende informatie biedt, maar geen strafpunt in overeenstemming met ons onderstaand strafpuntenbeleid. 

Wij kunnen labels toevoegen aan posts die bijvoorbeeld het volgende bevatten:

 1. Onjuist of misleidende informatie over preventieve maatregelen die je kan nemen om infectie te voorkomen, zoals claims dat gezichtsmaskers hypoxie of bacteriepneumonie veroorzaken, of niet werken om de overdracht te verminderen of te beschermen tegen COVID-19.
 2. Onjuiste of misleidende informatie die suggereert dat niet-goedgekeurde behandelingen genezend kunnen zijn voor COVID-19.
 3. Onjuiste of misleidende informatie over de veiligheid of wetenschap achter goedgekeurde of geautoriseerde COVID-19-vaccins, zoals: 
  • De vaccins zullen ervoor zorgen dat je ziek wordt, het virus verspreiden of schadelijker zijn dan het krijgen van COVID-19. 
  • posts die angst inboeten of een verkeerde voorstelling geven van de bestanddelen of inhoud van COVID-19-vaccins. 
  • posts die de aard en wetenschap achter mRNA-vaccins en hun werken verkeerd voorstellen. 
  • posts die beweren dat vaccins de genetische code veranderen.
  • posts die een verkeerde voorstelling geven van officiële rapportagetools/statistieken of deze misbruiken.
  • Onjuiste of misleidende beweringen dat mensen die het vaccin hebben gekregen het virus (of symptomen of immuniteit) kunnen verspreiden of overdragen op niet-gevaccineerde mensen.
 4. Onjuiste of misleidende informatie die het beschermende effect van vaccins verkeerd voorstelt, om claims in te dienen die in strijd zijn met gezondheidsautoriteiten. Claims die een verkeerde voorstelling geven van onderzoek of statistische bevindingen met betrekking tot de ernst van de ziekte, de prevalentie van het virus of de effectiviteit van algemeen aanvaarde preventieve maatregelen, behandelingen of vaccins. 

Wanneer een label op een post wordt toegepast, houdt dit meestal in dat: 

 • Er een waarschuwingsbericht wordt toegevoegd aan de post
 • Er een extra melding wordt getoond om mensen te waarschuwen voordat zij de post delen of als vind ik leuk markeren;
 • De zichtbaarheid van de post op X vermindert en/of wordt voorkomen dat deze wordt aanbevolen;
 • De mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Reposts wordt uitgeschakeld en/of
 • Er een link wordt geboden naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals op een samengestelde landingspagina of relevant X-beleid.

 

Wat is geen schending van dit beleid?

We streven ernaar een robuuste, openbare discussie over de reactie op COVID-19 te faciliteren en zijn ons ervan bewust dat de wetenschappelijke kennis over bepaalde aspecten van de pandemie en de publieke reactie erop (met inbegrip van de ontwikkeling van vaccins) nog steeds in ontwikkeling is. Los van schendingen van een ander beleid, is het volgende in het algemeen geen schending van dit beleid:

 • krachtige reacties, uitgesproken meningen en/of satire, zolang deze geen onjuiste of misleidende beweringen bevatten.
 • Campagnes tegen officiële adviezen of aanbevelingen. Mensen hebben het recht om zich te organiseren en campagne te voeren rond zaken die belangrijk voor hen zijn, zolang ze daarbij geen onjuiste en schadelijke informatie verspreiden.
 • Tegenspraak. We staan rechtstreekse reacties op misleidende informatie toe die de impact ervan trachten te ondermijnen door de informatie te corrigeren, geloofwaardige informatie te versterken en de gemeenschap in het algemeen voor te lichten over de prevalentie en de dynamiek van misleidende informatie.
 • Persoonlijke anecdotes of eigen ervaringen. We handhaven het COVID-19-desinformatiebeleid niet bij meldingen of eigen accounts van bijwerkingen, letsel of schade die zouden zijn veroorzaakt door COVID-19-vaccins, of andere zaken met betrekking tot COVID-19.
 • Openbare discussies over de vorderingen in het onderzoek en de wetenschap omtrent COVID-19, met inbegrip van discussies over onderzoek naar COVID-19, zoals de effectiviteit van behandelingen en beheersingsmaatregelen, zolang de claims geen bewust onjuiste voorstelling geven van de bevindingen van het onderzoek.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Hoewel we onlangs in sommige landen een functie voor klantmeldingen hebben gelanceerd, handhaven we dit beleid in eerste instantie in nauwe samenwerking met betrouwbare partners, zoals volksgezondheidsautoriteiten, NGO's en overheden. Bij het controleren van content gebruiken en raadplegen we voortdurend informatie uit die bronnen. 

We maken ook gebruik van proactieve detectie met behulp van een combinatie van trefwoordheuristieken en machine learning-modellen om schadelijke vormen van aan COVID-19 gerelateerde misleidende informatie te identificeren. 

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

Strafpuntensysteem

De gevolgen van het schenden van ons beleid aangaande misleidende informatie over COVID-19 zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account. In gevallen waarin accounts dit beleid herhaaldelijk schenden, hanteren we een strafpuntensysteem om te bepalen of nadere handhavingsmaatregelen moeten worden genomen Wij denken dat dit systeem verder helpt de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende informatie op X te verminderen, met name bij zeer ernstige schendingen van onze regels.

Bij herhaalde schendingen van dit beleid worden handhavingsmaatregelen genomen op basis van het aantal strafpunten dat aan een account is toegekend voor schendingen van dit beleid:

 • 1 strafpunt: geen maatregelen op accountniveau
 • 2 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 3 strafpunten: account 12 uur vergrendeld
 • 4 strafpunten: account 7 dagen vergrendeld
 • 5 of meer strafpunten: permanente opschorting

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Het verminderen van de zichtbaarheid van inhoud met betrekking tot COVID-19-desinformatie 

We kunnen de zichtbaarheid verminderen van posts of accounts waarvan we met een groot vertrouwen geloven dat ze in strijd zijn met het COVID-19-desinformatiebeleid. Beperkingen op de zichtbaarheid van posts en/of accounts die het gevolg zijn van dit kader, verlopen automatisch na een bepaalde tijd. Ze kunnen echter opnieuw worden toegepast (handmatig of automatisch) als wij constateren dat de accounts doorgaan met schending van het beleid. We kunnen de zichtbaarheid verminderen door: 

 • posts en Reposts van die accounts niet in aanmerking te laten komen voor weergave in bepaalde delen van het X-product (zoals de belangrijkste zoekresultaten) 
 • Antwoorden van het account in gesprekken weergeven op een lagere positie
 • posts door het account en/of het huidige account uitsluiten in e-mail of aanbevelingen in het product 

Permanente opschorting

We kunnen een accounts die de volgende gewelddadige gedragingen representeren direct en permanent opschorten: 

Onjuiste relatie: Als het account de indruk wekt gerelateerd te zijn aan, of waarin content wordt gedeeld waarmee de verkeerde indruk wordt gewekt dat deze is gerelateerd aan een medische professional, volksgezondheidsfunctionaris of -instantie, of onderzoeksinstelling, of die de suggestie wekt van deskundigheid met betrekking tot COVID-19-zaken.

Herhaaldelijke schendingen: Als we vaststellen dat het account herhaaldelijk het COVID-19-desinformatiebeleid schendt gedurende een periode van 30 dagen, of als we hebben vastgesteld dat het account is ingesteld voor het uitdrukkelijke doel om valse of misleidende informatie over COVID-19 te posten.

 

Aanvullende hulpbronnen
 

Meer informatie over onze inspanningen ter bestrijding van misleidende informatie over COVID-19, vind je hier, en over onze uitgebreide aanpak tegen misleidende informatie over het COVID-19-vaccin, vind je hier.

Lees meer over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering tot beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen