Algemeen Fooienbeleid

Als je om fooien vraagt, fooien geeft of ontvangt (in de vorm van geld of cryptovaluta) op of via X via een betalingsverwerker (bijv. door gebruik te maken van de profielfunctie Fooien van X, of door om middelen te verzoeken in een post of Space), of dit nu gratis is of op een andere manier gebeurt, moet je voldoen aan de onderstaande vereisten.  

Let op: lees het onderstaande zorgvuldig, want dit beleid bevat een bindende arbitragebepaling voor de beslechting van geschillen, met inbegrip van een verklaring van afstand van je recht om collectieve rechtsvordering in te stellen en het recht om jezelf af te melden. 

  1. Je moet 18 jaar of ouder zijn. 
  2. Je gedrag en content moeten in overstemming zijn met de X-gebruikersovereenkomst, waaronder de X-regels en ons Beleid inzake financiële oplichting. Andere vereisten zijn:

a. Je mag niet om fooien verzoeken of fooien geven in ruil voor content die de X-regels schendt, of voor het promoten of aanmoedigen van dergelijke content. 

b. Je mag niet om fooien verzoeken of fooien geven in ruil voor content of voor het promoten of aanmoedigen van content die (a) illegaal is, (b) beledigend jegens anderen is, (c) haatdragend is, of (d) kan leiden tot zelfverwonding

c. Je mag de diensten van X niet gebruiken om anderen te misleiden en over te halen om jou fooien te sturen via oplichtingspraktijken, phishing of soortgelijke methodes.

3. Je gedrag en content moeten in overeenstemming zijn met toepasselijke wetten, regels en reguleringen, waaronder anti-corruptie-, anti-witwaswetgeving en wetten inzake sancties, openbaar bestuur, fundraising en content.

4. Als je fooien ontvangt van andere mensen, ben je verantwoordelijk voor het betalen van toepasselijke belastingen of vergoedingen in relatie tot de fooien die je ontvangt, en ben je onderhevig aan de betalingsvoorwaarden van alle betalingsverwerkers die je gebruikt om fooien te accepteren.

5. X is niet aansprakelijk voor fooien die je al dan niet ontvangt, ook niet wanneer X je account opschort of voorkomt dat jij om fooien kan vragen of fooien kan accepteren. 

6. Als je fooien geeft op of via X, erken je dat fooien volkomen vrijwillig zijn en optioneel, dat je hiervoor niets als wederdienst hoeft te ontvangen, en dat de fooien die je geeft naar iemand worden gestuurd die, of worden gebruikt voor een doel dat, jij mogelijk niet verwacht. X is geen partij in het geven of ontvangen van fooien en zal geen geschillen oplossen die ontstaan tussen gebruikers. Het geven van fooien aan anderen geeft je geen toegang tot content of functies van X. 

Handhavingsfilosofie

Alle personen die verzoeken om fooien, fooien geven of fooien ontvangen op X, moeten voldoen aan de vereisten zoals beschreven en waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Als je een van deze vereisten overtreedt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van X, of op een andere manier handelt die mogelijk schadelijk kan zijn voor X of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet, afhankelijk van de context, ernst en geschiedenis van overtredingen: 

  • Beperkingen instellen voor de versterking van je account via door algoritmes aangestuurde aanbevelingen aan accounts die jou niet volgen. 
  • Je toegang tot X pauzeren of voorgoed intrekken. 
  • De niet-toegestane content verbergen in afwachting van de verwijdering ervan. 
  • De niet-toegestane content verwijderen, of jou opdragen dat te doen. 
  • Maatregelen nemen, waaronder bovenstaande, die mogelijk leiden tot het feit dat jij geen fooien kan versturen of ontvangen.

Overeenkomst inzake geschillenbeslechting - bindende arbitrage en afstand van collectieve rechtsvordering 

Als je in de Verenigde Staten woont, zullen alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, of de schending ervan, definitief uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage, beheerd door de American Arbitration Association (AAA), door één wederzijds overeengekomen arbiter, in overeenstemming met de bepalingen van de Consumer Arbitration Rules van de AAA, beschikbaar op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1.800.778.7879, en zullen zijn onderworpen aan de wetten van de staat Californië. Een oordeel over de uitspraak van de arbiter(s) kan worden gedaan door elke rechtbank die daartoe bevoegd is.  JIJ EN X ZIEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AF VAN HET RECHT OP EEN PROCES DOOR JURY OF RECHTER. JIJ EN WIJ KOMEN VERDER OVEREEN DAT EVENTUELE CLAIMS ALLEEN IN ONZE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNNEN WORDEN INGEDIEND EN NIET NAMENS, OF ALS ONDERDEEL VAN, EEN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING OF ANDERE VORMEN VAN BELANGENBEHARTIGING. DE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HUN RECHT OM OVER TE GAAN TOT COLLECTIEVE RECHTSVORDERING OF EEN SCHADEVERGOEDING IN GROEPSVERBAND TE EISEN. Tenzij jij en wij dit beiden schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter geen procedures of vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen, en mag hij of zij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van representatieve of groepsprocedure. 

Als je je wil afmelden en niet gebonden wil zijn aan deze arbitragebepalingen zoals hierboven uiteengezet, moet je binnen 30 dagen na aanvaarding van deze overeenkomst een schriftelijke kennisgeving van je besluit om je af te melden naar het volgende adres sturen: X, Inc., Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. In je afmelding moet de gebruikersnaam van je X-account worden vermeld. Niettegenstaande het voorgaande kan elke partij voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen, een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen.

Dit artikel delen