Over het X Experiments Program

Bedankt dat je wil deelnemen aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) en ons feedback wil geven. Voordat je begint, vragen we je om de volledige overeenkomst hieronder te lezen.

Overzicht

 

  • Dit programma geeft je toegang tot experimentele versies van X-applicaties voor mobiele apparaten, zoals de X-app voor Android of iOS.
  • We geven je mogelijk vertrouwelijke informatie over nog niet uitgebrachte producten of functies. Je moet bereid zijn om deze informatie geheim te houden.
  • Je helpt X op vrijwillige basis en krijgt geen vergoeding.
  • Je kan te allen tijde je deelname aan het programma stoppen en X kan te allen tijde het programma beëindigen of je deelname aan het programma stopzetten.

 

Algemene voorwaarden

X, Inc. ("X") heeft een "X Mobile Application Testing Program" (testprogramma voor mobiele X-applicaties) ontwikkeld: met het "X Experiments Program (experimentprogramma van X)". Dit programma vervangt zowel het eerdere "X for Android Experiment Alpha Program" (experimenteel alfaprogramma voor de X-app voor Android) als het "X for Android Experiment Program' (experimentprogramma voor de X-app voor Android). Het X Experiments Program (experimentprogramma van X) is gemaakt om een beperkt aantal mensen toegang te geven tot testversies van X-applicaties voor mobiele apparaten (de 'experimentele software'), zoals de 'X-app voor Android' of de "X-app voor iOS". Deze mensen geven via een e-mailformulier feedback en opmerkingen aan X over het gebruik van de applicaties. Door deel te nemen aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) ga je akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet (de 'Overeenkomst').
 

1.  Services van derden

Om aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) te kunnen deelnemen, moet je je mogelijk registreren voor services van derden, zoals TestFlight van Apple, Google Groups of Crashlytics. Je feedback wordt naar X gestuurd via de e-mailprovider die je aan je apparaat hebt gekoppeld. Je moet mogelijk akkoord gaan met aanvullende algemene voorwaarden, zoals de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google en het Privacybeleid en Apples algemene voorwaarden van Testflight en Privacybeleid die van toepassing zijn op deze services van derden. X is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van enige websites van derden waarnaar wordt verwezen in het X Experiments Program (experimentprogramma van X), of dat nu het gevolg is van foutieve of ontbrekende inhoud in de websites van derden, fouten door het downloaden van experimentele software of doordat de website van een derde niet werkt. De vermelding van enige verwijzing naar een derde partij in deze Overeenkomst impliceert niet dat X deze partij ondersteunt of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van enige handelsnaam, geregistreerd handelsmerk, logo, wettelijke of officiële zegel of auteursrechtelijk beschermde symbolen waarnaar verwezen wordt in het X Experiments Program (experimentprogramma van X).
 

2.  Jouw feedback

Deelname aan het experimentprogramma van X geeft je de volgende mogelijkheden: (a) experimentele software downloaden, testen en analyseren en (b) feedback, analyses, suggesties en opmerkingen sturen naar X (waaronder, maar niet beperkt tot, bugrapporten en testresultaten) (gezamenlijk aangeduid als 'Feedback') via een e-mailformulier. Wanneer je Feedback indient, zal X automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals je gebruikersnaam en het e-mailadres dat je gebruikt om de feedback in te dienen, en informatie over je apparaat, netwerkverbinding en de X-app. Je kan bovendien aanvullende informatie toevoegen in het e-mailformulier, zoals een samenvatting en automatisch aangemaakte screenshots. Jouw Feedback is toegankelijk voor en kan worden bekeken door het team van het X Experiments Program (experimentprogramma van X) en de ontwikkelaars van X. Vermeld geen persoonlijke gegevens in je Feedback.

Door deel te nemen aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) ga je ermee akkoord dat de Feedback die je indient, eigendom wordt van X en dat X jouw Feedback of afgeleiden daarvan in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm of media dan ook mag gebruiken zonder dat je daarvoor wordt beloond of vergoed of daarbij wordt vermeld. Je verklaart en garandeert dat je wettelijk gerechtigd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en de hierin vermelde rechten mag toekennen en overdragen, en dat enige Feedback die je indient origineel en van jou afkomstig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendommen van derden.
 

3.  Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke informatie. Het X Experiments Program (experimentprogramma van X) is ontworpen om X te helpen bij het onderzoeken, analyseren en bepalen van de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van bepaalde toekomstige functionaliteit (gezamenlijk aangeduid als het 'Doel'). Je gaat ermee akkoord om (materiële of immateriële) informatie die je van X krijgt als Vertrouwelijke informatie te behandelen, zoals dat hieronder is gedefinieerd.

Definitie. 'Vertrouwelijke informatie' is alle informatie die door X beschikbaar wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, ontwerpen, technieken, technische gegevens, productplannen, strategische informatie, bestaande of toekomstige bedrijfsplannen, bestaande of toekomstige productonderzoeken of pilotprojectdoelen en/of -resultaten en andere informatie gerelateerd aan het Doel. Overeenkomstig met het voorgaande kan X ook Vertrouwelijke informatie geven over bepaalde nog niet uitgebrachte en experimentele productfunctionaliteit of plannen.

Verplichtingen inzake vertrouwelijke informatie. Je gaat ermee akkoord om: (a) Vertrouwelijke informatie alleen voor het Doel te gebruiken; (b) geen Vertrouwelijke informatie te delen met derden (inclusief het delen van afbeeldingen van nog niet uitgebrachte/experimentele producten); en (c) even zorgvuldig, en in geen geval minder dan een redelijke mate van zorgvuldigheid (inclusief redelijke veiligheidsmaatregelen) te betrachten als je bij je eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde aard, om niet-geautoriseerd gebruik, verspreiding of publicatie van de Vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Rechtsmiddelen. Je gaat ermee akkoord dat elke schending van deze Overeenkomst door jou kan leiden tot onherstelbare schade aan X, waarvoor schadevergoedingen ontoereikend zijn. Daarom zal X, in aanvulling op zijn wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het recht hebben op billijke schadeloosstelling, waaronder een rechterlijk bevel, in het geval van een schending.
 

4. Geen vergoeding of dienstverband

Je erkent dat je uitsluitend op vrijwillige basis deelneemt aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) met als doel X te assisteren bij het gebruiken, implementeren en begrijpen van verschillende aspecten van de experimentele software. X garandeert niet dat jouw Feedback betreffende de experimentele software wel of niet wordt gebruikt, en je begrijpt en erkent dat X je geen vergoeding biedt voor je deelname aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X). Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst of in jouw vrijwillige indiening van Feedback enige vorm van dienstverband creëert tussen jou en X.
 

5.  Duur en beëindiging

Je kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde je deelname aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) beëindigen. Onze eigendom van Feedback die je al hebt ingediend, blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, net als jouw verplichtingen betreffende vertrouwelijkheid en de verschillende beperkingen op de aansprakelijkheid van X.

X kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het X Experiments Program (experimentprogramma van X) beëindigen of stopzetten, je deelname aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) beëindigen of je Feedback verwijderen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle dergelijke besluiten van X definitief zijn en X aanvaart geen aansprakelijkheid ten aanzien van zulke besluiten.
 

6.  Kennisgeving

Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst kan X kennisgevingen meedelen door deze op enige website van X te plaatsen (bijvoorbeeld X.com) en, indien mogelijk, door een e-mail te versturen naar je e-mailadres.
 

7.  Geen garantie van X

JE GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DEELNAME AAN HET X EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN X) GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. HET X EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN X) IS "ALS ZODANIG" BESCHIKBAAR, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. X VRIJWAART ZICH UITDRUKKELIJK NAMENS ZICHZELF EN NAMENS AL ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS EN CONTRACTANTEN VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, (i) ENIGE GARANTIE OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE DE WERKING VAN HET X EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN X), DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF INHOUD VAN INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OF AANGEBODEN WORDEN VIA OF IN VERBAND STAAN MET HET X EXPERIMENTS PROGRAM (EXPERIMENTPROGRAMMA VAN X), DE EXPERIMENTELE SOFTWARE, X EN/OF DE X-WEBSITE OF ENIG RESULTAAT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK DAARVAN, EN (ii) GARANTIES OF VOORWAARDEN WAT BETREFT NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT JE BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, EN IN AANVULLING DAAROP HEB JE WELLICHT OOK ANDERE RECHTEN DIE PER GEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
 

8.  Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL X, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEDERFDE WINSTEN, INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ZAKELIJKE VERLIEZEN EN KOSTENDEKKING, OF DEZE NU OP GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN X OP DE HOOGTE WAS GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE HET FALEN IN HET WEZENLIJKE DOEL. IN ELK GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN X, ZIJN MEDEWERKERS, AGENTEN, ADVOCATEN, CONSULTANTS OF CONTRACTANTEN VOOR ENIGE VORDERING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST STRIKT BEPERKT ZIJN TOT $ 100,00 (HONDERD DOLLAR). IN BEPAALDE GEBIEDEN IS HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. Je erkent dat X deze Overeenkomst heeft gesloten op basis van de beperkingen van aansprakelijkheid die hierin worden uiteengezet en dat deze de essentiële basis vormen van de afspraken tussen de partijen.
 

9.  Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van X, de X-regels en ons privacybeleid tezamen vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen betreffende de inhoud van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere communicaties, verklaringen, afspraken en overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen jou en X. X kan de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen met kennisgeving gepubliceerd op de website van het X-helpcentrum. Je deelname aan het X Experiments Program (experimentprogramma van X) na kennisgeving betekent dat je opnieuw akkoord gaat met deze Overeenkomst inclusief alle wijzigingen en aanpassingen.

Ingangsdatum: 10 oktober 2017

Dit artikel delen